است، که به نوعی افزایش در این متغیر با احتمال از انتخاب شرکت دارای کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بالا همراه است که در مفهوم کلی افزایش/کاهش دراین متغیرها با کاهش/ افزیش اقلام تعهدی اختیاری همراه است.
همچنین با توجه به مطالب فوق نتیجه براین است که بین نسبت بازدهی ارزش ویژه و کیفیت قلام تعهدی رابطه منفی وجود داردیعنی افزایش/کاهش درآن با افزیش/کاهش اقلام تعهدی اختیاری همراه است و از لحاظ معناداری قابل قبول میباشد وکه این خود مبنایی بر قبول این فرضیه که بین نسبت به بین نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و کیفیت قلام تعهدی وجود رابطه معناداروجود دارد محسوب میشود.

Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 0
Constant
-.۲۵۰
.۱۱۵
۴٫۶۹۵
۱
.۳۰
.۷۷۹
جدول ۴-۳-۲-۲

جدول ۴-۳-۱-۳
Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
95% C.I.for EXP(B)

Lower
Upper
Step 1a
M/B *
-.029
.007
15.701
1
.000
.971
.957
.985

AGE*
-۱٫۱۲۲
.۳۰۴
۱۳٫۵۸۱
۱

.۳۲۶
.۱۷۹
.۵۹۱

K.REPORT*

۱۱٫۱۹
۲

K.REPORT(1)
-۱٫۰۹۸
۱٫۲۲۸
.۷۹۹
۱
.۳۷۱
.۳۳۴
.۳۰
۳٫۷۰۴

K.REPORT(2)
-.۱۸۵
۱٫۲۳۷
.۲۲
۱
.۸۸۱
.۸۳۱
.۷۴
۹٫۳۸۷

FLR*
۱٫۵۸۱
.۸۳۰
۳٫۶۲۹
۱
.۵۷
۴٫۸۶۱
.۹۵۵
۲۴٫۷۳۳

SIZE*
-.۷۹
.۹۱
.۷۵۳
۱
.۳۸۵
.۹۲۴
.۷۷۳
۱٫۱۰۵

Constant*
۵٫۵۹۵
۲٫۰۷۹
۷٫۲۴۶
۱

۲۶۹٫۰۶

a. Variable(s) entered on step 1: ROE, AGE, K.REPORT, FLR, SIZE.
*. صحت پیش بینی کنندگی
*. ماتریس طبقه بندی

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید