3-6-4. ویولت دوبعدی هار……………………………………………………………………………………….52
3-7. انتخاب خصوصیت با پیاده سازی و تحلیل الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی……………….53
3-7-1. الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی…………………………………………………………………..53
3-7-2. عملکرد کلی الگوریتم زنبورها………………………………………………………………………….53
3-7-3. انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور……………………………………………..55
3-7-4. انتخاب راه حل اوّلیه توسط زنبورهای کارگر……………………………………………………55
3-7-5. ارزیابی راه حل های اوّلیه و مناسب زنبورهای پیشاهنگ……………………………………..56
3-7-6. فرآیند سربازگیری برای زنبورهای پیشاهنگ………………………………………………………57
3-7-7. جستجوی راه حل های جدید با راهنمایی زنبورهای پیشاهنگ…………………………….57
3-7-8. فلوچارت کلی الگوریتم کلونی زنبور………………………………………………………………..58
3-7-9. پارامترهای الگوریتم انتخاب ویژگی با استفاده از کلونی زنبور……………………………….58
3-7-10. جمع بندی……………………………………………………………………………………………………59
3-8. طبقه بندی با پیاده سازی و تحلیل الگوریتم های شبکه عصبی……………………………………….59
عنوان شماره صفحه
3-8-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..59
3-8-2. نحوه ی ارائه نتایج طبقه بندی در SVM……………………………………………………60
3-8-3. جمع بندی …………………………………………………………………………………………..61
3-9. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….61
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. نتایج پیاده سازی……………………………………………………………………………………………………..63
4-2. نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان در ناحیه بندی عنبیه……………………..63
4-3. نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی در انتخاب ویژگی…………..64
4-4. نتایج حاصل از پیاده سازی شبکه های عصبی در طبقه بندی ………………………………………..64
4-5. نتایج حاصل از پیاده سازی روش پیشنهادی با روشهای دیگر………………………………………..68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………72
5-2. راهکارهایی برای ادامه پژوهش………………………………………………………………………………….73
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………… 74
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………74
چکیده ی انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….77

فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
تصویر (1-1). بلوک دیاگرام مراحل کلی کار ……………………………………………………………………….6
تصویر (2-1). تصویری از نمای جلوی عنبیه ……………………………………………………………………15
تصویر(2-2). تصویری از بافت چشم ……………………………………………………………………………….15
شکل (2-3). دیاگرام کلی سیستم‌های تشخیص عنبیه……………………………………………………………17
شکل(2-4).a . نمونه خروجی واحد تفکیک،b. نمونه خروجی واحد نرمال‌سازی .cنمونه خروجی واحد کدگذاری……………………………………………………………………………………………………………….19
رسم توضیحی (2-5). بلوک دیاگرام تولید الگو…………………………………………………………………..22
تصویر (2-6). ترسیم دایره برای نقاط لبه با پارامترهای مشخص…………………………………………..26
تصویر(2-7). لبه ها برای جدا سازی با روش تبدیل هاف……………………………………………………27
تصویر (2-8). چگونگی نگاشت دیسک عنبیه بر روی نواری با ابعاد دلخواه…………………………..28
تصویر(3-1). تصویر اولیه بدون پیش پردازش………………………………………………………………….37
تصویر(3-2). نتیجه تصویر…………………………………………………………………………………………….38
تصویر(3-3). نتیجه تصویر ……………………………………………………………………………………………38
تصویر(3-4). نتیجه از تأثیر مشتقات افقی ……………………………………………………………………….38
تصویر(3-5). نتیجه از تأثیر مشتقات عمودی……………………………………………………………………39
تصویر(3-6). گرادیان تصویر ………………………………………………………………………………………..39
تصویر(3-7). زاویه لبه ها………………………………………………………………………………………………39
عنوان شماره صفحه
تصویر(3-8). تصویر بعد از تابع adjgamma ……………………………………………………………………..40
تصویر(3-9). لبه سمت راست عنبیه ………………………………………………………………………………….40
تصویر(3-10). نتیجه تابع nonmaxsup …………………………………………………………………………….41
تصویر (3-11).نتیجه آستانه گذاری……………………………………………………………………………………41
تصویر (3-12). قرار دادن مانع در مسیر حرکت مورچه‌ها از کلونی تا منبع غذایی……………………44
تصویر(3-13). حذف مانع و انعطاف پذیری رفتار مورچه‌ها ………………………………………………..45
تصویر(3-14). انتخاب مسیر توسط مورچه در نقطه i…………………………………………………………46
تصویر (3-15). فلوچارت کلی الگوریتم کلونی مورچگان ……………………………………………………48
تصویر(3-16). تصویر نرمال شده………………………………………………………………………………………50
تصویر (3-17). نمایی از روش زاویه ایی……………………………………………………………………………52
تصویر (3-18). پیاده سازی الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی برای مسئله انتخاب ویژگی……..55
تصویر(3-19). فلوچارت کلی الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی………………………………………..58

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگان آموزش زبان، گروه کنترل، مهارت حل مسئله

تصویر(4-1). نمونه ایی از جداسازی مرز عنبیه و مردمک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان…………63

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول(2-1). مقایسه تکنولوژی های متنوع ………………………………………………………………………..11
جدول (3-1). نحوه ی ارائه نتایج طبقه بندی(Classification) در SVM …………………………..60
جدول (4-1). نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان…………………………………..63
جدول (4-2). نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی…………………….64
جدول (4-3). بررسی تأثیر نوع کرنل در دقّت طبقه بندی شبکه عصبی SVMدر روش تشخیص کل عنبیه قبل از FS………………………………………………………………………………………………………….64
جدول (4-4). بررسی تاثیر نوع کرنل در دقّت طبقه بندی شبکه عصبی SVMدر روش تشخیص زاویه ایی عنبیه قبل از FS…………………………………………………………………………………………………65
جدول(4-5). بررسی تأثیر تعداد نرون ها و لایه ها در دقّت طبقه بندی شبکه عصبی MLP در روش تشخیص کل عنبیه قبل از FS……………………………………………………………………………………65
جدول (4-6). بررسی تأثیر تعداد نرون ها و لایه ها در دفّت طبقه بندی شبکه عصبی MLP در روش تشخیص زاویه ایی عنبیه قبل از FS…………………………………………………………………………..66
جدول (4-7). نتایج طبقه بندی بعد از انتخاب ویژگی با کلونی زنبور با استفاده از شبکه عصبی SVM در روش تشخیص زاویه ایی عنبیه……………………………………………………………………………66
جدول (4-8 )نتایج طبقه بندی بعد از انتخاب ویژگی با کلونی زنبور با استفاده از شبکه عصبی SVM در روش تشخیص کل عنبیه…………………………………………………………………………………….67
جدول (4-9). نتایج طبقه بندی بعد از انتخاب ویژگی با کلونی زنبور با استفاده از شبکه عصبی MLP در روش تشخیص کل عنبیه…………………………………………………………………………………….67
جدول(4-10). نتایج طبقه بندی بعد از انتخاب ویژگی با کلونی زنبور با استفاده از شبکه عصبی MLP در روش تشخیص زاویه ایی عنبیه …………………………………………………………………………68
عنوان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید