با عنوان : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته حقوق

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان:

مطالعه تطبیقی معاونت در جرم

در حقوق کیفری ایران و لبنان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده فارسی 1
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
مقدمه

2 الف) اظهار موضوع

2 ب) سؤالات پژوهش

2 پ) فرضیه­های پژوهش

3 ج) اهداف و کاربرد­ها

3 ح) روش پژوهش

3 ی) معرفی پلان

4 بخش­نخست: ماهیّت، پیشینه­ومبانی­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم

5 مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم

5 گفتار اول: تعریف معاونت در جرم

5 بند اول: تعریف لغوی

6 بند دوم: تعریف حقوقی

6 الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران

6 ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان

7 گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه

9 بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم

9 بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم

11 بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم

14 مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم

18 گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران

18 بند اول: قانون مجازات عمومی 1304

18 بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352

18 بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

19 بند­چهارم: قانون­مجازات اسلامی 1375 – 1370

19 گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان

21 فصل دوم: مبانی­مجرمیّت معاونت درجرم

22 مبحث اول: مبانی فقهی

22 گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم

22 گفتار دوم: ادّله­حرمت اعانت براثم

23 بند اول: کتاب

23 بند دوم: سنت

24 بند سوم: عقل

25 مبحث دوم: مبانی حقوقی

26 گفتار اول: استعاره مجرمیّت

26 بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت

27 الف) استعاره مطلق

28 ب) استعاره نسبی

28 بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت

29 الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر

29 ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر

30 ج) تأثیرکیفیّات­ مخفّفه­یا مشدّده­­جرم ومباشر

31 د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر

34 1- گذشت شاکی خصوصی

32 2- عفو عمومی

35 3- عفو خصوصی

36 4- مرورزمان مجازات

36 5- فوت مباشر

37 گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت

38 1- مفهوم استقلال در مجرمیّت

38 2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت

39 بخش دوم: پیش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم

41 مبحث اول: رفتارمجرمانه

41 گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر

41 بند اول: جرم بودن رفتار اصلی

41 بنددوم: ارتکاب­یافتن­رفتار مجرمانه­توسط مباشر

43 1- معاونت در جرم عقیم­ومحال

43 2- معاونت در شروع به جرم

44 3- معاونت در جرم تام

45 گفتار دوم: رفتار معاون

45 بند اول : ماهیّت رفتار معاون

45 الف) فعل­وترک فعل

46 1- فعل

46 2- ترک فعل

46 ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون

48 1- دیدگاه حصری بودن

48 2- دیدگاه تمثیلی بودن

48 بند دوم: مصادیق رفتار معاون

49 1- مصادیق عام

49 1-1 – تحریک

49 2-1- ترغیب

53 3-1- تهدید

54 4-1- تطمیع

54 5-1- دسیسه و فریب و نیرنگ

55 6-1- تهیه وسایل ارتکاب جرم

56 7-1- ارائه طریق ارتکاب جرم

57 8-1- تسهیل وقوع جرم

58 2- مصادیق خاص

59 1-2- اکراه درقتل

59 2-2- امربه قتل

60 3-2- امساک­درقتل

61 4-2- نظارت و نگهبانی در قتل

62 مبحث دوم: ارتباط سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم

63 گفتار اول: مفهوم ارتباط سببیّت عرفی

63 بند اول: ارتباط سببیّت مستقیم

63 بند دوم: ارتباط سببیّت غیر مستقیم

64 گفتار­دوم: تقدّم یا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم

66 بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن

66 بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن

67 الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر

67 ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر

68 ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر

68 فصل دوم: پیش شرط های­ذهنی­معاونت در جرم

70 مبحث اول: علم و آگاهی

70 گفتار اول: علم به حکم

70 گفتار دوم: علم به موضوع

70 مبحث دوم: قصد مجرمانه

71 گفتار اول:­مطالعه­دیدگاههای­مختلف­ناظر­بر قصدمجرمانه
72 بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه

72 بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه

72 بند سوم: دیدگاه تفصیلی

73 1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه

74 2- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده

74 گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم

75 بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد

75 بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین

76 بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد

77 بند چهارم: زمان تطابق قصد

77 گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی

79 بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ­ی آن

79 1- اطلاق ماده 43 ق.م.ا

80 2- صدق عرفی
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
80 3- روّیه قضایی

81 بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی­و ادّله ­ی آن

81 1- فقدان وحدت قصد

82 2- تفسیر به نفع متهم

82 3- روّیه قضایی

82 فصل سوم: مجازات معاونت درجرم

85 مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم

85 گفتار اول: ایران

85 گفتار دوم: لبنان

87 مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم

88 گفتار اول: مجازات اصلی

88 گفتار دوم: مجازات تکمیلی

89 گفتار سوم: مجازات تبعی

89 مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم

90 نتیجه­گیری

94 پیشنهادات

96 منابع ومأخذ

97 کتب فارسی

97 مقاله ها و پایان نامه ها

98 تقریرات

99 فرهنگ ها

99 کتب عربی

99 د) پایگاه­های اینترنتی

100 چکیده انگلیسی

101

چكيده

معاون جرم شخصي می باشد كه عناصر مادي ومعنوي جرم اصلي ارتكاب يافته به وسيله مباشر يا شركاي جرم را انجام نداده می باشد، بلكه درشرايطي معين درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده می باشد. در هر دو نظام كيفري ايران و لبنان، معاونت يك اقدام مجرمانه مستقل نيست، بلكه امري فرعي و تبعي بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي می باشد.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون می باشد در مواد 219 و220 پیش بینی شده­می باشد.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده می باشد بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده می باشد. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده می باشد.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده می باشد.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی می باشد عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.  

درحقوق­كيفري­ايران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمي­گردد، مگردرمواردي كه شخص طبق قانون مكلف به­ جلوگيري از وقوع جرم بوده باشد.كه دراين موارد قانونگذار ايران، چنين ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقيب ومجازات مي­داند.درحقوق كيفري لبنان ترك فعل درصورتي كه مسبوق به توافق پيشين باشد، معاونت درجرم محسوب مي­گردد.

وجود ارتباط سببيت ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري می باشد.ليكن ارتباط مستقيم ميان معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته می باشد.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به اقدام­ارتكابي­خود،اقدام­ارتكابي مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهي داشته واعمال­خويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.­ درحقوق­ايران برخلاف لبنان معاونت درجرايم­غيرعمدي پذيرفته نيست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده می باشد زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم می باشد وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­گردد. ­در حقوق­ ايران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم می باشد.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده می باشد.

كليد­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری­درجرم، تحریک به­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات­ارتکاب­جرم، تسهیل­جرم، تشویق به­ارتکاب جرم

مقدمه

الف) بيان موضوع

يكي از علل اختلال امور نابساما­ني اجتماعي و كاهش ميزان امنيت در جامعه، مساله بزهكاري و مجرميت می باشد.جرم هميشه نتيجه­ي اراده فعل شخص واحدي نيست بلكه دراثر همكاري و اشتر اك مساعي عده­اي ازاشخاص به منصه ظهورمي­رسد. اين افراد مباشرمعاون يا شريك يك جرم هستند. بديهي می باشد اشتراك مساعي واجتماعي افراد ضمن اينكه بر ميزان قدرت افراد مي­افزايد در عين حال نمايان­گر يك خطر اجتماعي بارزي می باشد كه قانونگذار با تدوين قوانين و مقررات درصدد مقابله وپيشگيري از وقوع اين تشريك مساعي و همكاري مجرمانه مي پردازد. درعصرحاضر به اقتضاي ترقي جامعه بشري، پيشرفت شگرفي علمي وصنعتي وسرعت وسهولت وسايل ارتباط داخلي وخارجي، جرايمي به ظهور رسيده كه تأثیر اصلي و اساسي ارتكاب آن را كساني ايفاء مي­كنند كه خود صحنه­ي جرم و محل ار تكاب تا حدود زيادي دور مي­باشند.

بنابراين تعاون و اشتراك مساعي به همان اندازه كه سازندگي واعتلاء و پيشرفت جوامع بشري را تسهيل مي­كند، اگردراختلال نظام اجتماعي صرف گردد، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهي مي­افزايد بنابراين شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زيادي مواجه مي­سازد كه كيفيت مبارزه با آن و اتخاذ تدابير لازم در قبال اين بلاي اجتماعي درخور بحث و انديشه و تفكر و تحقيق می باشد.

در زمان معاصر ديگر كمتر نظاره مي گردد كه مجري به تنهايي به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از يك طرف براي سهولت تبهكاري و از ديگر سو براي فرار از كيفر اعمال ارتكابي خود گرد هم جمع شده و با تقسيم كار بار مسئوليت انفرادي را كاهش مي­دهند تا از اين طريق مسئوليت را متوجه عده بيشتري گردانند و مقامات قضايي و انتظامي را در امر تفتيش جرم و تعقيب دستگيري و محاكمه مجرمين گمراه سازند.

بدين لحاظ لازم می باشد با شناخت زمينه ها، انواع ابعاد و نتايج همكاري مجرمانه و مانند معاونت در ارتكاب جرم تدابيري جهت پيشگيري و مبارزه با آن انديشيده گردد.

دراين تحقيق آغاز جايگاه فرعي خاص از همكاري مجرمانه يعني معاونت درجرم درميان ساير مداخله كنندگان درجرم مشخص گرديده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كيفري ايران و مطالعه تطبيقي با حقوق لبنان برگزيده و مورد تصويب قرار گر فته می باشد.

بايد توجه داشت بهترين شيوه براي بررسي و تجزيه و تحليل موضوع، مقايسه تطبيقي موضوع با ساير موارد مشابه می باشد. همين دليل به مطالعه تطبيقي موضوع با حقوق كيفري لبنان و در پرتو قانون جزاي آن كشور پرداخته شده می باشد. معاون شخصي می باشد كه مجرم اصلي را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده می باشد بدون اينكه در عمليات اجرايي جرم مداخله داشته باشد.

ب) سؤالات پژوهش

سؤال اين می باشد كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده می باشد؟ مصاديق لازم به مقصود تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي می باشد؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني می باشد؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت می باشد يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم می باشد يا بايستي براي آن چیز که عملاً انجام داده می باشد مجازات گردد؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري می باشد؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري می باشد؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با در نظر داشتن مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

1- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي می باشد يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در ارتباط سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر می باشد یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری می باشد؟

پ) فرضيات تحقيق

1- درهردو نظام كيفري معاونت عنوان مستقل مجرمانه نيست بلكه امري تبعي وفرعي بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي می باشد.

2- ارتباط سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.

3- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.

4- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر می باشد.

6-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز لازم است.

ج) اهداف وكاربردها

اهداف و كاربردهاي اين تحقيق را مي توان در موارد ذيل ذكر نمود.

1- در ميان ساير رشته­هاي علوم جنايي، حقوق كيفري عمومي داراي اهميت زيادي می باشد و در حقيقت پايه و اساس ديگر رشته­هاي علوم جنايي را تشكيل مي­دهد.در واقع مي­توان با بحث و بررسي عناصروخصوصيات عمومي جرايم و ضمانت اجراي كيفري،­آن را كليد فهم بسياري از مسايل حقوقي جنايي و تضمين كننده حقوق و آزادي هاي طبيعي و مشروع افراد دانست.

2- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به اين دليل مي­باشدكه همكاري ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمي ازحقوق كيفري عمومي راتشكيل مي­دهد به طوري كه در قانون مجازات اسلامي فصلي به شركاء ومعاونين جرم اختصاص يافته می باشد.

3- گسترش روابط ملل در دنيا، ايجاب مي نمايد تا ملت هاي مختلف حقوق و قوانين يكديگر را بشناسند. بنابراين سعي گردید تا بررسي تطبيقي معاونت درجرم با كشور لبنان كه تا حدودي داراي نظام حقوقي شبيه نظام حقوقي ماست و تعاملات زيادي درعرصه­هاي مختلف با كشور ما دارد انجام پذیرد. زيرا حقوق هركشور جزيي از فرهنگ آن كشور به حساب مي­آيد كه شناسايي حقوق و تجربيات ملل مي تواند براي اصلاح حقوق و رفع مشكلات داخلي نيز به كارآيد.

4- تبيين وتوضيح ارتباط معاون و مباشرازحيث عناصر و اركان تشكيل دهنده جرم و بررسي ميزان مسئوليت كيفري معاون با در نظر داشتن پذيرش سيستم استعاره مجرميت و مجازات معاون و مباشردرحقوق كيفري ايران و لبنان ازاهداف اين تحقيق مي باشد.

ح) روش تحقيق

روش تحقيق در اين رساله روش كتابخانه­اي و فيش برداري از منابع می باشد. پس از تعيين موضوع جهت تهيه فيش از كتب فارسي و عربي به مراجع مختلفي مانند كتاب شناسي­ها، فهرست نگارش يافته دركتب و مقالات وكتابخانه­هاي دانشكده هاي حقوق مراجعه گردید كه در جهت جمع آوري مطالب، بسيار ارزشمند بود. نهايتاً به تجزيه و تحليل منابع پرداخته و با بهره گیری از روش توصيفي تحليلي به يافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقيق و نيزاثبات يا رد فرضيه­ها پرداخته گردید. به گونه­اختصار مي­توان چنين بيان­ كرد كه روش پژوهش دراين رساله صرفاً مطالعات كتابخانه­اي بوده و نظرات نهايي ازتجزيه وتحليل كتب فقهي حقوقي و­آراي قضايي ايران و لبنان­كه مرتبط با موضوع اين تحقيق بوده استخراج گرديده می باشد.

تعداد صفحه :114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***