یل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله دربارهسلامت روان، اضطراب امتحان، ابزار پژوهش، گروه کنترل

دیدگاهتان را بنویسید