علیه ایران میشود. اظهارنظرهای غیرکارشناسانه گاه و بیگاه افراد غیرمتخصص در مجامع عمومی و بینالمللی با نام مردم کشور ایران، خود یکی از عوامل مخدوشسازی و سوءاستفاده رسانههای بینالمللی است.
نمایندگیها و سفارتها و… کشورمان در اقصی نقاط جهان، به علت نداشتن برنامه خاص نتوانستهاند با تبلیغات صحیح و متناسب افکار عمومی جهان را نسبت به ایران تغییر دهند. فقدان محسوس منابع تبلیغاتی نظیر بروشورها، پوسترها و کتابها و … حتی در داخل ایران که به واسطه آن بتوان بعد از تغییر نگرش گردشگران خارجی از آنان به عنوان نماینده فرهنگی ایران استفاده کرد، از نقصانهای اساسی است. عدم استفاده از رسانههای اجتماعی قوی و جهانی، نظیر فیس بوک، توییتر و … برای تبلیغات این صنعت و ضعف ساختار IT از دیگر عوامل حائز اهمیت میباشد.
برای کشور ما تبلیغات باید دو بعد اساسی را پوشش دهد: یکی این که

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه دربارهنیترات، آمونیوم، میانگین، پتاسیم

دیدگاهتان را بنویسید