ریشه:رشد ریشه اغلب بوسیله NH4+سست می شود و بوسیله No3- بالا می رود.
محیط برای کشت ریشه محتوای هیچ NH4+ یا خیلی کمتر نگه داشته می شود.بنابراین ریشه ها قادر به جذب یون های نیترات از محلول هستند که بطور پیش رونده بیشتر الکل که به فرایند تحلیل شده است که مشابه نمونه واقعی سلول های بافت ها واندام های در شرایط آزمایشگاهی است.
کشت جوانه:محیطی فقط نیترات نیتروِن دارد برای کشت جوانه ها بیشتر گیاهان استفاده می شود ،برای مثال توت فرنگی ،که می تواند با(10.9mm)No3 کشت داده شود،و محیط با6mm)NH4) سبب فتوتوکسی است.
لازم به عنصر یاشیب NH4ازمحیط برای کشت جوانه ها به شیشه ای جلوگیری می کنند.
1-19تهیه ذخیره نیتروژن و مرفوژنز:
مرفوژنز بوسیله کل مقدار نیتروژن در محیط تهیه می شود،یک ذخیره هر دو شیب نیتروژن و نیترات ضروری است.
نیازمند برای مرکب از نیتروژن در یک گونه های گیاهی می تواند فقط بوسیله آزمایش کنترلی با دقت معین شود.
به سادگی جزء ترکیب کننده نرمال محیط جداسازی می کند و یک تصویر می دهد.
لپه های کاهو هنگامی NH4No3 حذف می شوند ،شروع به ریزش جوانه می کند.
1-20تعادل نیترات آمونیوم:
بستگی به نسبت No3- وNH4+ در طول مرفوژنز مستقیم توضیح داده شده است و رشد گیاهان شرح داده شده است.
بنابراین سلولی ابتدایی که منجر به باز تولید شدن گیاهان از کالوس جنین برنج است..کل نیتروژن در برنج 25تا45mm و No3- به NH4+ نسبت 50:50 به85:15 جدول 3-5 است

جدول 1-2 مثال های از فواید و مضرات کل نیتروژن و NO3- و NH4+ در سطح پایین محیط شوری
تمایز و رشد با نسبت کوچکی به نسبت No3- به NH4موثر است.
نیترات آن 80:20 محیط (N6) به 75:20 ،در حدود 3 برابر افزایش در گیاهن آلی و رشد ریشه آورده شده ،جایکه کمتری آن 75:25در جوانه های کوچک با ریشه های ضخیم نتیجه داده شده است.
رشد راسی ،از یک تعادل غیر مناسب نیترات وآمونیوم است،و دیگر گیاهان رویت شده است.

جدول 1-3 مثال هایی از محتوای نیتروژن محیط MS ،که نتیجه بهبود رشد و مرفوژنز را دارد

مرفوژنز بوسیله تمام نیتروژن دسترس نفوذ پیدا می کند.دیگر یافت شده محتوای تمام نیتروژن محیط کشت مورفوژنز ها پس از غلظت نسبی آمونیوم تاثیر دارد.
افزایش نسبت جداکشت ها تشکیل جوانه روی محتوای کشت کوچکتر یا مقدار بیشتر ایجاد می کند.( مثال در محیط کشت MS )
1-21جنین زایی و رشد جنین:
در حال حاضر تعدادی نیتروژن تبدیل کردن لازمه برای جنین زایی سوماتیکی در سلول کشت بافت است،اما بنابراین تبدیل ترکیبات نیتروژن سودمند به ایجاد جنین سوماتیک ،ظاهرا ضروری نیست تا اینکه مرحله جنینی نمو پیدا کند.
نسبتا سطح بالایی از هر دو نیترات و یون آمونیوم نیاز دارد.ازدیاد جنین زایی یا رشد جنین بهبود می شود که محیط با آمینواسید ای در اضافه به No3- وNH4+ اضافه می شود.
سطح مساعدی NH4+ برای جنین زایی حدود 10-40mm No3ازKNO3 که وجود دارد:
] نسبت NO3- به NH4+،از 55:45 به 80:20،کل 22-50mmنیتروژن است[ .
هیچ جنین زایی در کالوس جو در غیر حضور یون های نیترات وآمونیوم است.
محیط میلر (12.5mm NH4 ) نسبت بالایی ازجنین زایی است:
] نسبت NO3-بهNH4+،68:32،کل نیتروژن39.1mmاست[اما فقط یک شماری کوچکتر جنین های محیط (SH )تولید می شود:
] نسبت No3-بهNH4+،90:10،کل N27,32mm،با NH4+از آمونیوم کربومات تشکیل شده است[.کلرید آمونیوم یا آمونیات سولفات است.یک سطح متعادل آمونیوم در محیط 12.5mmSH است.
]نسبتNO3-بهNH4+،پس 66:34،کل N,37:22 [،بنابراین جنین زایی در یک سطح بالا با 100mm یون آمونیوم است:] نسبت NO3- به NH4+،سپس 20:80،کل نیتروژن 124,72mm [.
1-22 جنین های زیگوتی :
در حال حاضر تعدادی کاهش نیتروژن در محیط رشد برای رشد جنین های زیگوت در کشت لازم است.تنها نیترات کم است.
تشکیل غنچه گل و رشد شان:نیترات ضروری برای تشکیل جوانه های نابجا است.
در اضافه آمینواسید ها:
آمینواسید ها می تواند در اضافه به محیط گیاهان به کمبود نیتروژن است اما آنها گران برای خرید است.
فقط استفاده در محیط برای ازدیاد جایکه نتیجه بهبود دارد.برای بیشترین کشت بافت است ،دراضافه آمینواسید ممکن است غیر ضروری است.
نسبت نیترات به آمونیوم:
هنگامی که هر دوNo3- وNH4+ در محیط است،پاسخی به نیتروژن آلی بستگی به نسبت این دو یون است.
آمینواسید های مثل منبع نیتروژن:
بیشترین نیتروژن غیر آلی در محیط کشت ذخیره شده است که بوسیله بافت گیاهان به آمینواسید تبدیل می کند و سپس به درون پروتین ها جذب می شود.
کشت گیاهان در محیط شان در اسید آمینه فقط منبع نیتروژن هستند.(George,2008))

1-23اطلسی یک گیاه تزینی اقتصادی خوبی بشمار می رود.بزرگی تنوع و قابل موجود درردیف رنگ ها است.گیاهان زینتی منحصرا برای ارزش استاتیک تولید می شود.بهبود کیفیت نسبت هر یک رنگ و طول عمر ،شکل گیاهان ،تولید تنوع جدیدی مهمترین اهداف اقتصادی است.
باز هم رشد و وابسته به پیشرفت تکنولوژی جدید ،مثل کشت بافت است.فاکتور های مختلف محیطی در شرایط آزمایشگاه ریخت زایی گیاه اطلسی است.(Abu-ouud,2011)
Solanaceae 1-23-1 یک خانواده مهمی برای تزینات دارا می باشد،.اطلسی متعلق به زیر خانواده cestroideae Schitdl و قبیله nicotianeae است.
) cosade Gastiaora 1991 ;Hunziker 1979) ژن های با گونه های ریختی است.(.(Reis,2002
در جنوب آمریکا و باغچه های اطلسی ،زراعت بالایی هیبرید برای تزیین از بین petunia axillaris و p.intergrifolia است.
شرحی برای اطلسی 3 شکل دانه مختلفی وجود دارد:
1-وسط لامیلا مواج و دیواره سلولی آنتی کلینال( تمام گونه های اطلسی)
2-نازک لامیلا مواج در د
یواره سلول اونتی کلینال فرو رفته است،c.parviflora وc.pygmaea است
3-مستقیم وسط لامیلا و دیواره سلول آنتی کلینال تمام دیگر گونه های calibracha) است

شکل 1-6 برای مثال:میکروگراف ناحیه میانی در p.intergrifolia.En:endodermis) ).(Reis,2002)

به طور عمومی اطلسی ،از P.integrifolia مشتق می گیرد و P.axillari و 2تا از گونه های اطلسی دومی امریکا جنوبی هستند.شرح جغرافیایی شامل دما و ناحیه زیر خط استوا است.
اطلسی برای باغچه شناخته شده است.یک گیاه تزیینی که جهان رویشی پیدا می کند.تعداد زیادی کولتیوار با یک رنج وسیعی از رنگ و اندازه و بذرها منبع مهم اقتصادی برای کشورها بشمار می آید.
اطلسی یکساله یا گیاه بادوام ،که به 1m می تواند برسد،افراشته ،بالاروند،خوابیده،یا ساقه های خوابیده ،ریشه های واقعی در گرهک ها است.
برگ ها بی سابقه هستند یا برگ دم دار هستند یا تیغه بیضوی ،تخم مرغی اند،خطی یا گرد هسند.جام گل قیفی شکل است،لوله گرده 1.5تا7سانتی متر طول داردوارغوانی،سفید،قرمز (روشن یا نارنجی)یاصورتی هستند(Renato Stehman,2009)

شکل 1-7 گونه های های اطلسی
در سال 1944 ،تابستان سختی که شماری از گیاهان در ایالات متحده امریکا از بین برد.اطلسی یک خبر ملی شد زیرا که به خشکسالی مقاوم است.تحمل در جمعیت های گسترش شده استقرار می یابد،که منجر به نمو کلتیوار جدید یا گل های رنگی است.اصلاح کردن کولتیوار در اطلسی آزمایش شده است.
فقط 2 نوع اطلسی وجود دارد ( multiflora و grandiflora )است.
انواع grandiflora تولید شماری کوچکی باز شدن در گیاهان با برگ های پهن است،مثل انواع برگ های multiflora تولید شماری گل های کوچکتر روی شاخه های گیاهان بزرگ با برگ های کوچک است.انواع multiflora،نوع های هیبریدا نامیده می شود.اولین نوع grandiflora در 1881 مثل یک تغییرات در چند شکلی ظاهر می شود(Defince strain ).
2-23-1تاکسونومی:اولین گونه بوسیله P.commersonدراورگوئه جمع آوری شده است اما بوسیله lammarck j. در سال 1793مثلNicotiana axillavi شرح داده شده است.
A.dejussion در سال 1803 ژن های اطلسی انجام داده است و جمع آوری تاکسون بوسیله کامرسون در آژانتین petunia …aginifora شرح داده شده است.اسم اطلسی از اصطلاحات بومی برای تنباکو ،petun مشتق گرفته شده است.
L.parodi دیگر تاکسون به P.axillaris در آژانتین وابسته به هم است.(Griesbach,2007)
1-23-3آناتومی نشا اطلسی:
اطلسی ،یک طبیعت جنوب آمریکا زمان 1823 ،در این زمان به کل جهان توزیع شده است.زیرا یک گیاه ارزشمند و تزینی بشمار می رود.در طی قرن اخیر در سیتولوژی و ژنتیک ژن ها منتشر شده است و در دانشگاه wallesky انجام داده شده است. (Grant,1934)
والسکی ،ماساچوست ئر سال 1803 فردی بنام A.L.jussienژن های اطلسی را کشف کرد و در هرباریوم کامررسون نگهداری می شود.این گیاهان petunia nyctayin flora و P.povviflora نامگذاری شده است.
یکی از ان گونه ها p.nyctagin که در زیر بنام Nicotiana axillaris بوسیله لامارک در 1793 شرح داده شده است.نمونه لامارک بوسیله کامرسون جمع آوری شده است (Grant,1934)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهوزارت امور خارجه، روابط دوجانبه، درآمد سرانه، پرسش نامه

دیگر تغییرات گل دهی بزرگ (superbissima) در 1888 مشاهده شده است.
1-23-4تولید اقتصادی:ریزازدیادی اقتصادی ابتدا با دانه است،بنابراین در سالهای اخیر،کلیواز زیاد کرده است.این گونه ها و کلیواژها،نور برای جوانه زدن لازم است.
1-23-5فرایند جوانه زذن را به 4 مرحله نقسیم می شود:
در طول مرحله 1:از دانه پدیدار می شود.لپه ها در طی مرحله 2 و اولین برگ ها در طی مرحله 3 پدیدار می شود.
در طی مرحله 4،جوانه ها به مقدار زیاد رشد می کند.
برای اطلسی،شرایط متوسط برای هر مرحله رشد اندازه گرفته می شود(جدول 1-4)
جدول 1-4 شرایط کشت بافت برای جوانه زدن دانه ها و رشد اطلسی هیبریدا

نشا ها معمولا در خاک با PH بین 5.8 و6.5 و انتقال الکتریکی بین 0.75 و1.25 است.گیاهان رشد کرده با 20-10-20 یا یک تعدل کود در 30-200ppm نیتروژن حاصلخیز می شود.
1-23-6پاسخ گیاهان اطلسی به روشنی روز 2 مسیر می شود:
روز بلند تسریع در گل دهی است و رشد طویل با چندین شاخه جانبی است که در روز کوتاه گل دهی عادت می کند و تولید یک رشد روزت را دارد.
اثرات مختلف سطوحNAAوBAتولیداطلسی هیبریدی مطلالعه شده است.تولید جوانه ها از جداکشت های برگ رشد در شرایط آزمایشگاهی برای آنالیز تنوع سوماکولونا است.جوانه های اطلسی هیبریدی در شرایط آزمایشگاهی درروی محیط MSمطالعه شده است.
برای آزمایشات جوانه ها ،جداکشت های جوانه از نشاها تولید می شوند.در محیط MS با BA,NAA در غلظت های 0.1,0.6,0.8 mg1- بوجود می آید.بنابراین شمارش جوانه های در محیط با BA 0.8mg1- وNAA 0.1 mg1-است.(Sunoui,2002)
1-24 نقش های اکسپانسین در نمو اطلسی :
اکپانسین ها ها،یک مشتق شده از پروتین های یافت شده در گیاهان و یک نقش تخصصی در یک سلول گیاهی بازی می کند.در نتیجه انجام قشری در مرفوژنز گیاهان دارد،نمو و در شرایط استرش سازگار پیدا می کند.شماری از ژن های اکسپانسین از اطلسی جمع آوری کره اند.
تهیه آنالیز گواهی برای وظایف دیواره سلولی را شامل می شود،شامل متابولیسم سلولز ،جدا شدن ماتریکس دیواره سلول در حال اکسپانسین سلولی است.(Zenoni,2009)
سیستم جوانه زنی گل دهی گیاهان جمع آوری شده از اجزاء ترکیب شونده که از مریستم راسی جوانه ها مشتق شده است.
حدود رویشی گل دهی گیاهان شامل ین گرهی ،یک گره برگ جوانه جانبی در ابتدا برگ است.
که شمارش مریستم راسی جوانه افزایش می یابد.هنگامی که جوانه جانبی به شاخه آخری نمو پیدا می کند.
در بیشترین گل دهی گونه های گیاهی ،پیشرفت جوانه جانبی تاخیری است،نسب به نمو برگ اصلی است و نخستین در ابتداجذ
ب می شود و دومی و سومی برگ متعلق راسی است.
بنابراین جوانه خارج از مجاورت مریستم راسی و نوک جوانه می تواند رشد جوانه های کنترل می کند و نمو در تعداد گونه های گیاهی باشد.
اطلسی یک محصول گلخانه ای و ارزش صادرات دارد.
مطالعه شناسایی استمرار و نشانه موتاسیون فیزیولوژی برای حاصل کشت دانه ها که ضروری نسبت به شکوفایی باز شده است.
نتیجه آشکاار می کند که دانه فیزیولوژی در25DAAکه با فیزیکی نزدیک به ماکزیمم وزن مرطوب و خشک نیام و دانه و وزن نیام غلاف به رنگ قهوه ای و دانه به قهوه ای تیره است.
محتوای رطوبت دانه در زمان کامل شدن 26.5 پیر سینت که وزن خشک 2mg که دانه به طی 20 روز جوانه می زند و ماکزیمم 96 جفت با کامل شدن فیزیولوژی (25DAA) مطبق می شوند.پرداخت با تاخیر نیام بعداز2تا3 روزکامل شدن فیزیولوژی منجر به 100 جفت خرد شود.
دانه یکی از پدیده های شگفت انگیز است.گلکاری سریع ناشی می شود در صنعت جهانی است.
تولیدات گیاهان زینتی و صنعتی مورد رسیدگی باغبانان می شود و جنبه اقتصادی دارند.گل ها و باغ ها خیلی اجتکاعات نزدیکی در کشت در زمانها ،مثل گل ها شاخص زیبایی هستند ،عشق و آسایش در زمان های خیلی قدیمی و از باغچه شخصی به انتقال دادن پیام طبیعت است.
صرف نظر تراکم اقتصادی وجود دارد بزرگترین اصلی به نمو تولیدات گلکاری یک صنعت است.اطلسی یک محصول با ارزشی است.
وضع محصولات مختلف که در مدت و نشانه دانه در طول رشد و نمو مجوزی برای هر محصول که خیلی از محصول به محصول است اما دانه به دانه است.از این رو مطالعه ساخت به نشاندر مدت ونمو تغییرات در طی کامل شدن در petunia cv.mix از میان فیزیکی و فیزیولوژی و نشانه واقعی است.(Natarajan,2008)
1-25اثرات آلودگی محیطی حاصل از ترافیک جاده ای بر برگ های اطلسی
اثرات آلودگی محیطی حاصل از ترافیک جاده ای اثر عناصر و شستشو و غیر شستشو برگ های اطلسی آزمایش شده است.گیاهان در شهر وحومه ها رشد می کنند.
مقدار واقعی عناصر بوسیله شستشو با آب دیمره شده است،انتقال می یابد که سرانجام 45% AL,Fe,Pb و 15% Mn,Cu,Zn در محیط های شهری انتقال می یابد.جایکه محیط از این مکان ها گرفته شده است.غلظت های Fe,Cu,Al,NiوPbدراثرشستشو برگ های گیاهان اطلسی در شهری رشد کرده اند ،افزایش می یابد.این گیاهان بطور خصوصی محتوای Mn وZnراکنترل می کنند.
غلظت عناصر شستشو برگ های از محیط شهری بیشتر از محیط های حومه شهری است.گیاهان زینتی که قادر به جذب Fe,Ni,Pb از ریشه و برگ دلالت می کند.ارزیابی دوره ای ،تراکم اثر عناصر در محیط های شهری با ترافیک زیاد ارزیابی نسبت آلودگی محیط ای است.آلودگی محیط بوسیله ماده های سنگی و شبه فلز ممکن است از طریق انتشار ومنبع مثل صنعت ،ترافیک،خانگی،انرژی ذخیره ای و کشاورزی رخ می دهد.(Caselles,2001)
1-26تکنیک های کشت بافت گیاهی :
تکنیک های کشت بافت گیاهی ضروری به تعدادی نمونه های تحقیقات آکادامیک است،تعدادی جنبه کاربردی علم گیاهی است.در گذشته ،تکنیک


دیدگاهتان را بنویسید