هستند.
نوروش و حسینی (1388)رابطه بین کیفیت افشای شرکتی(شامل قابلیت اتکا و به موقع بودن)و مدیریت سود را بررسی می کنند.در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت افشاءاز دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده شده است یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت افشاءشرکت و مدیریت سود رابطه منفی معنا داری وجود دارد و همچنین رابطه منفی معنا داری بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریتی سود وجود دارد.
آهنگری و شاکری (1388)رابطه بین مدیریت سود و فرایند ارزش گذاری در شرکت را از راه ارزیابی ثاثیر مدیریت سود بر میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام بررسی کرده اند.یافته های این تحقیق نشان میدهد که قابلیت اتکای ضعیف سود،مربوط بودن سود را کاهش می دهد همچنین مدیریت سود مربوط بودن سود را کاهش می دهد همچنین مدیریت سود مربوط بودن مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش می دهد.
خدادادی و همکاران (1389)به بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با تفکیک اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت،اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت و کل اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند.نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیای کوتاه مدت وبلند مدت موجب کاهش مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم می شود.همچنین،تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری بیشتر است.
آقایی و چالاکی (1389)به بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود وهمچنین استقلال هیئت مدیره و مدیریت سود وجود دارد.علاوه براین رابطه معناداری بین سایرویژگی های حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت،نفوذ مدیر عامل،دوگانگی وظیفه مدیر عامل،اندازه هیئت مدیره)و مدیریت سود وجود ندارد.
2-4) خلاصه فصل
در این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است و ساختار کلی این فصل از دو بخش تشکیل شده که در بخش اول به بررسی ادبیات مربوط به موضوع تحقیق پرداخته شده که قسمت اول این بخش به ادبیات سود و مدیریت سود و همچنین ویژگی های شرکت پرداخته شد ودر نهایت در بخش دوم این فصل خلاصه تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سود ارائه شده است.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
هدف از هر نوع پژوهش علمی کشف واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزاء تحقیق بیان می‌شود. منظور از یک پژوهش علمی پیروی از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش‌ها و ابزار های علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد معرفت هر کسی نسبت به هر مورد بستگی به چگونگی دریافت‌های او از محیط دارد که ممکن است روا یا ناروا باشد. شناختی که به وسیله تحقیق نسبت به محیط ایجاد می‌شود، در واقع شناختی است که متکی به مشاهده و تجربه انسانی است که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع شود می‌تواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد که به آن دانش یا علم انسانی گویند. شناخت یا معرفت نسبت به محیط و مخصوصاً در رشته های علوم انسانی هر کدام با روش خاص خود انجام می‌گیرد که به آن متدولوژی یا روش شناسی تعبیر می‌گردد.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید. در این فصل متدلوژی تحقیق (روش شناسی تحقیق) بیان می‌شود. بدین منظور ابتدا مسئله تحقیق و سپس فرضیه های آن بیان می‌شود. در ادامه جامعه آماری، روش آزمون فرضیه ها، تعریف متغیرهای تحقیق و سایر موضوعات مربوط تشریح می‌گردد.

3-2- هدف تحقیق
پژوهش علمی همواره با نوعی مسئله آغاز می‌شود، و هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روش‌های علمی است. دشوارترین گام در فرایند پژوهش مشخص کردن مسئله مورد مطالعه است (فرانکفورتر و همکاران، 2003). در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی‌ها و حاشیه سود خالص در بازار سرمایه ایران پرداخته می‌شود، لذا هدف از این تحقیق را می‌توان پاسخگویی به سؤالات این تحقیق دانست که عبارتند از :
1 – آیا اندازه شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص موثر است؟
2- آیا اهرم مالی بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص موثر است؟
3- آیا نرخ رشد شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص موثر است؟
4- آیا نوع صنعت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص موثر است؟

3-3- تدوین فرضیه های تحقیق
با توجه به سؤالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر تبیین می‌شود:
فرضیه1: دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به اندازه شرکت موثر هستند.
فرضیه2: دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به اهرم مالی موثر هستند.
فرضیه3: دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به نرخ رشد شرکت موثر هستند.
فرضیه4: دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به نوع صنعت موثر هستند
3-4- روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی و توصیفی- مبتنی بر تحلیل رگرسیونی است که از داده های واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهجهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

3-5- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات: اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، به دو دسته قابل تقسیم می‌باشد :
1- اطلاعاتی که مربوط به مباحث تئوریک پژوهش بوده‌اند از منابع مختلف مانند کتب، نشریات و مقالات داخلی و خارجی که از پایگاه های اینترنتی یا کتابخانه های معتبر با آدرس دهی دقیق جمع- آوری گردیده است.
2- اطلاعات و داده‌های خام مورد نیاز شرکت‌ها به منظور بررسی فرضیات پژوهش از طریق نرم افزارهای ره آورد نوین، تدبیرپرداز و در مواقع لزوم از طریق مراجعه مستقیم به صورت‌های مالی شرکت‌ها که در لوح‌های فشرده (DVD ) منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و وب سایت www.rdis.ir در دسترس است جمع‌آوری گردید.

3-6- ابزار تحقیق
صورت‌های مالی شرکت‌ها شامل ترازنامه،صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی در پایان هر سال مالی (29 اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق برای برآورد آماره های توصیفی و آماری و پارامترهای مدل‌های موجود در تحقیق و تجزیه تحلیل و استنباط آماری، از نرم افزار های اکسل وایویوز استفاده گردیده است. برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن داده ها برای ورود به نرم افزار آماری ایویوز از نرم افزار اکسل استفاده گردیده است.

3-7- حدود پژوهش
قلمرو موضوعی: ” بررسی تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی‌ها و حاشیه سود خالص ”
قلمرو مکانی : شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند.
قلمرو زمانی : این تحقیق از سال 1386 تا 1390 می‌باشد.

3-8 – جامعه آماری
برای انجام این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و نمونه آماری از میان این شرکت‌ها انتخاب گردید. نمونه شامل شرکت‌هایی است که همه شرایط زیر را دارا باشند:
1- پایان سال مالی آن‌ها 29 اسفند ماه باشد.
2- جزو شرکت‌های مالی (مثل بانک‌ها ، مؤسسات بیمه) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نباشند.
3- قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و قیمت سهام آن‌ها در پایان هر یک از سال‌های 1386-1390 مشخص باشد.
4- در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
5- اطلاعات مالی آن‌ها قابل دسترسی باشند.
6- اطلاعات مورد نیاز برای انجام پژوهش در طی دوره زمانی به طور کامل ارائه شده باشد.
با اعمال تمام محدودیت‌های فوق، حجم نمونه بالغ بر 48 شرکت گردید. اسامی شرکت‌های موجود در نمونه به تفکیک صنعت ، تعداد و درصد شرکت‌های موجود در نمونه که متعلق به صنعت مربوطه می‌باشد در جدول 3-1 ارائه گردیده است.

جدول 3-1- درصد صنایع شرکت‌های موجود در نمونه
نام صنعت
تعداد شرکت
درصد
خودرو و ساخت قطعات
8
66/16
دارو
4
33/8
دستگاه‌های برقی
1
08/2
ساخت محصولات فلزی
2
17/4
سایر محصولات کانی غیر فلزی
5
42/10
سیمان، آهک و گچ
2
17/4
صنعت منسوجات
3
25/6
غذایی به جزء قند و شکر
1
08/2
فلزات اساسی
3
25/6
قند و شکر
1
08/2
کاشی و سرامیک
6
50/12
کانه‌های فلزی
1
08/2
کشاورزی دام‌پروری
1
08/2
لاستیک و پلاستیک
1
08/2
ماشین آلات و تجهیزات
1
08/2
محصولات چوبی
1
08/2
محصولات شیمیایی
6
50/12
مواد نفتی
1
08/2
جمع
48
100

3-9- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن‌ها
“متغیر” یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان آن‌ها را مشاهده یا اندازه گیری کرد و یا دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن‌ها قرار داد. متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد، به سه دسته تقسیم می‌شود.
الف) متغیر مستقل متغیری است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری، دست‌کاری یا انتخاب می‌شود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود.
حاشیه سود عملیاتی: با در نظر گرفتن سود شرکت قبل از کسر مالیات،حاشیه سود عملیاتی منعکس کننده موفقیت مدیریت شرکت در ایجاد سود از عملیات جاری شرکت است.این نسبت نشان دهنده این واقعیت است که به ازای هر واحد پول،از فروش،چه میزان سود عملیاتی (سود پس از کسر هزینه های عملیاتی)عاید شرکت شده است.نسبت‌های بالای حاشیه سود عملیاتی نشان دهنده توفیق مدیریت در کنترل هزینه های شرکت یا پیشی گرفتن رشد فروش شرکت به رشد هزینه ها ان است.
PM حاشیه سود= سود عملیاتی/ فروش
گردش دارایی‌های عملیاتی: این نسبت برای سنجش کارایی مدیران در به‌کارگیری دارایی‌های ثابت(اموال،ماشین الات و تجهیزات)و برنامه ریزی‌های مربوط به سرمایه گذاری جدید در دارایی‌های ثابت به کار می‌رود.این نسبت نشان می‌دهد که آیا دارایی‌های ثابت فروش مورد نظر را ایجاد کرده‌اند یا خیر،این نسبت هر چه بالاتر باشد مطلوب‌تر است زیرا نشان دهنده ایجاد فروش بیشتر نسبت به دارایی‌های ثابت است.
فروش / خالص داری‌های عملیاتی= گردش دارایی های عملیاتیATO
ب) متغیر مجازی متغیر هایی هستندکه بصورت کیفی بیان می شوند در این تحقیق این متغییرها به دو قسمت بزرگتر از میانه و کوچکتر از آن تقسیم می شوند که به بزرگترها مقدار1 وبه کوچکتر ها 0 تعلق می گیرد .اندازه،اهرم مالی،نرخ رشدو نوع صنعت به همین ترتیب اندازه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید