ادامه روند فعلی آن است، خطرپذیری کمتر و بازدهی تقریباً مشابه بازده فعلی شرکت دارد و بنابراین سود دچار نوسانات زیادی نخواهد شد. در مقابل، هنگامی که فرصتهای رشد و سرمایهگذاری محدود باشد، مدیران به سرمایهگذاریهایی دست خواهند زد که دارای خطرپذیری بیشتربالاتر و بازده متفاوتی از جریان عملیات فعلی شرکت است. در چنین موقعیتی سود شرکت دستخوش نوسان میشود و مدیر برای مهار کردن اینگونه نوسانات، که ناشی از سرمایهگذاری پر خطر است به هموارسازی سود اقدام خواهد کرد(جلنیک2، 2007).
از دیگر عامل هایی که در مدیریت سود شرکت ها مؤثر است، اندازهی شرکتها است. هر چه شرکتی بزرگتر باشد، بیشتر زیر ذره بین سیاست قرار دارد(بیشتر مورد توجه دولت و عموم قرار دارد)، زیرا نقش تعین کننده ای در اقتصاد کشور بازی می کند. اندازه شرکت معیاری است برای ثشخیص بزرگ یا کوچک بودن شرکت که برای اندازهگیری آن می توان از معیارهایی مانند ارزش دارایی میزان فروش ارزش بازار سهام و تعداد سهام استفاده کرد.
نوع صنعت نیز ازمعیار های هستند که با توجه به ویژگی های آنها مدیران شرکت ها دست به مدیریت- سود شرکت می زنند. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده این سوال پیش می آیاد که آیا دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص با توجه به ویژگیهای خاص شرکت در شناسایی مدیریت سود دارای محتوای اطلاعاتی بالا تری می باشند؟ هدف اصلی این تحقیق پاسخ به سوال ذکر شده با توجه به اطلاعات واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره که رابطه بین مدیریت سود و دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص با توجه به ویژگیهای خاص شرکت که در این تحقیق از اندازه، اهرم، نرخ رشد و اندازه صنعت استفاده شده است بررسی می شود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
گسترش فزاینده فعالیت های اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آنها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق صورت های مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روش های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است.مدیریت سود به عنوان فرایند برداشتن گام های اگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظرتعریف شده است.
سود ازجمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است.درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته وحسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان توانا تر ساخته است وجود این که نظریه فراگیر در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری از اعتبار ویژه ای برخودار است.در این راستا هر چیزی سود را به طریقی دست خوش تغییر قرار دهد نیز اهمیت می یابد ،زیرا پیامد های اقتصادی آن مرتبط می شود واین مساله در بازارهایی با کارایی ضعیف سرمایه از درجه اهمیت برخوردار است .
این تحقیق در پی اثبات این موضوع است که ایا دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به ویژگی های خاص شرکت دارای تاثیر هستند که ویژگی های خاص شرکت عبارتند از(اهرم مالی،ارزش شرکت،نرخ رشد شرکت ونوع صنعت) که حاشیه سود خالص نشان دهنده این واقعیت است که به ازای هر واحد فروش چه میزان سود عاید شرکت می شود و دفعات گردش دارایی ها نیز بیان می کند که ایا دارایی های ثابت فروش مورد نظر را ایجاد می کنند در بحث سود آوری فروش جایگاه مهمی دارد چرا که تغییر در فروش و یا مدیریت آن تاثیر مستقیم بر حاشیه سود و دفعات گردش دارایی ها می گذارد .
افزایش اهرم مالی (افزایش بدهی ) توان شرکت را برای مدیریت سود افزایش می دهد.زیرا مدیران این نوع شرکت ها انگیزه بیشتری دارند تا از طریق هموار سازی سود ، اعتبار دهندگان را راضی نگه دارند. البته در خواست گزارش حسابرسی سالیانه توسط شرکت های معتبر حسابرسی که عمدتا جزو شرایط برخی از تامین کنندگان منابع مالی هست موجب می شود مدیران در زمینه هموار سازی سود با محدودیت ها و ممنوعیت های عمده ای روبه رو شوند.

1-4) اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص است و با توجه به این هدف سایر اهداف این تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:
1- بررسی تاثیر دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به اندازه شرکت ها.
2- بررسی تاثیر دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به اهرم مالی شرکت ها.
3- بررسی تاثیر دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به نرخ رشد شرکت ها.
4- بررسی تاثیر دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به اندازه نوع صنعت شرکت ها.
از لحاظ کاربردی اهداف زیربرای این تحقیق مشخص شده است:
به لحاظ کاربردی اهداف این تحقیق عبارتند از فراهم آوردن زمینه های لازم جهت شناخت روابط فوق که شناسایی این عامل می تواند برای موسسات و…. زیرمفید باشد:
1. کلیه شرکتهای تولیدی، تجاری، خدماتی به خصوص شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
2. شرکتهای سرمایه گذاری
3. صندوق های سرمایه گذاری مشترک
4. شرکت های هُلدینگ
5. مدیران شرکت ها و……

1-5- سوالات تحقیق
با توجه به آنچه در قسمت اهداف تحقیق بیان شد هدف اصلی بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص شرکتهای فعال در بورس اوارق بهادار تهران است. بنابراین سوالات اصلی این تحقیق به شرح زیر تدوین می شود:
1-آیا اندازه شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص موثر است؟
2- آیا اهرم مالی بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص موثر است ؟
3- آیا نرخ رشد شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص موثر است ؟
4- آیا نوع صنعت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص موثر است ؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهاستاد راهنما، طلاق، امام صادق

1-6- فرضیههای تحقیق
در این پژوهش با توجه به مطالب بیان شده در بخشهای قبل و سوالات و اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق به صورت زیر تبیین می گردد:
فرضیه1: دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به اندازه شرکت موثر هستند.
فرضیه2: دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به اهرم مالی موثر هستند.
فرضیه3: دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به نرخ رشد شرکت موثر هستند.
فرضیه4: دفعات گردش دارایی هاو حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به نوع صنعت موثر هستند.

1-7- روش تحقیق 3
زمینه فلسفی این تحقیق، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی(با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) است. همچنین، این تحقیق دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با استفاده از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود.
تحقیقات براساس هدف تحقیق به چند دسته تقسیم می شوند. که هر کدام از آنها از روشهای متفاوتی برای نتیجه گیری استفاده می نمایند. برخی از تحقیقات انجام شده به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه میان چند عامل یا متغیر انجام می شوند معمولاً در این موارد از آزمون های آماری که به نوعی با مفهوم همبستگی ارتباط دارند ( مانند روشهای رگرسیونی، روشهای تحلیل همبستگی و… ) استفاده می شود. نکته قابل توجه در این نوع تحقیقات آن است که داده هایی که برای عوامل مختلف مورد استفاده قرار می گیرند باید به نوعی با یکدیگر ارتباط ( ارتباط زمانی، مکانی ، …) داشته باشند به بیان صریح تر اینکه داده های مربوط به این نوع تحقیقات نمی تواند مستقل از یکدیگر جمع آوری گردد.
این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. تحقیق همبستگی، زمانی بکار می رود که محقّق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف(در قالب متغیرهای مستقل) مربوط به یک گروه از دو یا چند گروه را در اختیار دارد و هدف مطالعه میزان تغییرات دو یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر میباشد و تحلیل رگرسیون یکی از انواع تحقیق همبستگی است.
از سوی دیگر، این تحقیق به دلیل اینکه در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و اطلاعات سودمندی را در زمینه واقعیات موجود به دست می دهد ماهیت کاربردی نیز دارد.

1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری4
جامعه این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تاپایان سال 1391 می باشد و برای تعیین نمونه تحقیق شرکت های با مشخصات زیر در نظر گرفته می شود:
1- سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد.
2- شرکت بین سال های 1385 تا 1391 تغییر سال مالی نداشته باشد .
3- شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد.(بانک ها، سرمایه گزاری ها و..)
4- گزارشات مالی آنها در دسترس باشد.
مهمترین دلیل انتخاب این جامعه آماری، استاندارد و قابل اتکا و قابل فهم بودن اطلاعات مربوط به شرکت های جامعه آماری می باشد.

1-9- قلمرو تحقیق
از نظر قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این تحقیق به شرح زیر می باشد:
قلمرو موضوعی: بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص.
قلمرو زمانی: از نظر زمانی دوره زمانی سالهای 1385 لغایت 1391 در نظر گرفته شده است.
قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.

1-10- روش گردآوری داده ها و اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده اند روش مطالعه نظری و کتابخانه ای عمدتا برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق انتخاب شده است. در این راستا نظریه های معتبر جمع آوری و در تدوین مبانی نظری و تعیین و فرموله نمودن مجموعه متغیر ها و فرضیه ها به کار گرفته شده است. با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه، فصلنامه و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و رساله های پژوهشی مربوط و …… بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق از منابع و پایگاههای اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار های مالی که اطلاعات شرکت های مورد نظر را ارائه می کنند مانند: ره آورد نوین، تدبیر پرداز و ….و صورت های مالی شرکت ها، گزارش هیئت مدیره به مجمع استخراج شده است.

1-11- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق
مدیری

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید