زبان انگلیسی در مدارس. فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال دوازده، شماره 46.
– گانیه، آر. ام. (1373). شرایط یادگیری و نظریه آموزشی. (ترجمه جعفر نجفی زند). تهران: انتشارات رشد.
– گرامی، محمدرضا. (1382). تاثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان نابینای مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال سوم، شماره 1.
– گونی بند شوشتری، زهره. (1375). کاربرد زبان مادری در کلاس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال سوم، شماره 1 و 2.
– محمدی، مجتبی. (1388). ارتباط به کارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت فراگیران زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 3.
– معلمی، شیما و لطافتی، رؤیا. (1389). آموزش زبان به کمک قصه. مجله نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره دوم، شماره 4.
– میر بهاء، امید و دیگران. (1384). آموزش الکترونیکی (مجازی) – ویژگی ها. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
– نفیسی، زهره؛ نوروزی خیابانی، مهدی. (1390). ارتقاء سطح مهارت خواندن و درک مفاهیم در دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه از طریق ارزشیابی کارپوشه به صورت ترسیم نمودارهای مفهومی. فصلنامه علمی – پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا، سال دوم، شماره 4.
– هومن، حیدر علی. (1391). راهنمای عملی تدوین پایان نامه تحصیلی. تهران: انتشارات پیک فرهنگ.
– هویت، دنیس؛ کرامر، دانکن. (1389). مقدمه ای بر کاربرد Spss در روان شناسی. (حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، مالک میرهاشمی، داود معنوی پور، نسترن هاشمی، مترجمان). نشر اصلی اثر (بی تا). تهران: انتشارات سخن.
– یاریاری، فریدون؛ کدیور، پروین؛ میرزاخانی، محمد (1387). بررسی تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال 3، شماره 10، صص 145 تا 166.
– یمینی، محمد؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی الله؛ مرادی، علیرضا. (1387). رابطه ی بین ادراک از محیط یادگیری ساختن گرایی اجتماعی، سبک های تفکر با رویکرد عمیق به یادگیری و بازده ها یا پیامدهای یادگیری. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 12.
– یوسفی، ناصر؛ سهرابی، احمد؛ اعتمادی، عذرا؛ احمدی، سید احمد. (1388). مقایسه ی یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه با دانش آموزان یک زبانه. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 2.

REFERENCES:
* Chance, B; Rossman, A. (2006). Using simulation to teach and learn statistics. California Polytechnic State University. Available from http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/17/7E1_CHAN.pdf
* Chang, M. M. & Lehman, J. D. (2002). Learning Foreign Language through an Interactive Multimedia Program: An Experimental Study on the Effects of the Relevance Component of the ARCS Model. CALICO Journal, 20 (1), p-p 81-98.
* Cherryholmes, C. H. (1966). Some current research on effectiveness of educational simulations: Implications for alternative strategies. American Behavioral Scientist, vol 10, p 4-7.
* Hamdona, Y. (2007). Life skills latent in the content of English for Palestine-grade six textbook, M.A thesis, the Islamic university of Gaza, Gaza. Avilable at http://library.iugaza.edu.ps/thesis/74439.pdf
* Ishtawi, H. R. (2011). The effect of game strategy on the learning of English grammar for the twelfth grade students. A thesis for the master degree in education. Available online at http://library.iugaza.edu.ps/thesis/93881.pdf
* Lam, W. Y. K. (2006). Gauging the effects of ESL oral communication strategy teaching: A multi-method approach. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 3, No. 2, pp. 142-157.
* Michael, K. M. (2001). The effect of a computer simulation activity versus a Hands-on activity on Product Creativity in Technology Education. Journal of technology eduacation, Volume 13, Number 1. Available online at http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v13n1/michael.html
* Mubasalt, M. M. (2012). The Impact of English Interactive Online on the students’ achievement in English Language in Jordan. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED538342.pdf
* Ranalli, J. (2008). Learning English with the Sims: expoliting authentic computer simulation games for L2 learning. Computer assisted language learning, Vol 21. No 5. Pages 441-455. Available at http://www.postgradolinguistica.ucv.cl/dev/documentos/90,981,12%20Learning_sims_ranalli_2008.pdf
* Riazi, A.M. (2005). The four language stages in the history of Iran. In Angel M.Y. Lin and Peter.W.Martin (Eds.), Decolonization, Globalization: Language-in-education Policy and Practice. (pp. 100-116). Multilingual Matters, Ltd.
* Sankey, M., Brich, D., Gardiner, M. (2010). Engaging students through multimodel learning environments: the journey continues. Available at http://www.ascilite.org.au/conferences/sydney10/procs/Sankey-full.pdf
* Shifflet, M. & Brown, J. (2006). The Use of Instructional Simulations to Support Classroom Teaching: A Crisis Communication Case Study. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 15(4), 377-395. Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/19866.
* Szumal, J. L. (2000). How to Use Problem-Solving Simulations to Improve Know ledge, Skills, and Teamwork. Reprinted from Mel Silberman and Pat Philips (Eds.), The 2000 Team and Organization Development Sourcebook (New York, NY: McGraw-Hill).
* Tan, T. H. & Liu, T. Y. (2004). The MObile-Based Interactive Learning Environment (MOBILE) and A Case Study for Assisting Elementary School English Learning. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’04). http://www.cin.ufpe.br/~mlearning/intranet/m-learning/The%20mobile-based%20interactive%20learning%20environment%20(MOBILE)%20and%20a%20case%20study%20for%20assisting%20elementary%20school%20English%20learning.pdf
* Tucker, R. A, (2001). Beliefs and practices of teachers of English as a foreign language in Guiyang China middle schools, available at http://www.lib.umi.com/.
* Woodward, J; Carnine, D; & Gerten, R. (1988). Teaching problem solving through computer simulations. American educational reaserch journal, Vol 25, No 1, p72-86.
* Zhu, D. (2012). Using Games to Improve Students’ Communicative Ability. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 3, No. 4, pp. 801-805. Avilable at http://ojs.academypublisher.com/index.php/jltr/article/download/jltr0304801805/5011
* http://oxforddictionaries.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درباره مواد محرک

پیوست 1:
ابزار اندازه گیری متغیرها:

Read the text Then Answer the questions by choosing the best choice:

Coffee and tea are favorite hot drinks of people in all parts of the world. Coffee is very popular in Europe and in the Middle East. Some people put Cream and sugar in their coffee, but in the United States, where more coffee is used than in any other nations, many people drink their coffee ” black” , without Cream or sugar . The desert tribe’s men, who also use a lot of coffee, like sugar like to boil and cool it several times before they drink it.
1. The most liked hot drinks in the world are ……………….. .
a) Cream and sugar
b) Sugar and water
c) Coffee and tea
d) Water and cream
2. People drink the most coffee in ……………….
a) Europe
b) The Middle East
c) America

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید