ل 3-3). برای این منظور برگهای گیاهان به مدت 15 دقیقه جهت سازگاری به تاریکی به وسیله گیره‌های مخصوص از تابش نور محافظت شدند. پارامترهای فلورسانس مانند فلورسانس حداقل (Fo)، فلورسانس حداکثر (Fm) و فلورسانس متغیر (Fv)، که از مقدار فلورسانس حداکثر منهای فلورسانس حداقل (Fv = Fm – Fo) بدست می‌آید و نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر Fv/Fm)) اندازهگیری شد.

شکل3-2: دستگاه Opti-Sciences، جهت اندازهگیری فلورسانس کلروفیل
3-4-3- اندازه گیری میزان کلروفیل برگ
میزان کلروفیل کل، کلروفیل a وb با نمونه گیری تصادفی در زمان برداشت از برگ های بالغ اندازه‌گیری شد، بدین منظور 25/0 گرم برگ تازه را خرد کرده و آن را در یک هاون چینی با 5 میلی لیتر آب مقطر سائیده تا به صورت توده یکنواختی در آید. مخلوط حاصل را در یک بالن ژوژه 25 میلی لیتری ریخته و به حجم رسانیده شد. سپس 5/0 میلی لیتر از مخلوط بدست آمده با 5/4 میلی لیتر استون 80% مخلوط شد و بمدت 10 دقیقه سانتریفوژ گردید. سپس میزان جذب نور محلول رویی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، در طول موج های 645 و 663 نانومتر قرائت شد و نهایتاً غلظت کلروفیل با استفاده از روابط زیر محاسبه شد (Strain, and Svec. 1966).
( 0202/0? 645 OD) + ( 00802/0? 663 OD) = کلروفیل کل (گرم در لیتر)
( 0127/0? 663 OD) – ( 00269/0? 645 OD) = کلروفیل a(گرم در لیتر)
( 0229/0?645OD) – ( 00468/0? 663 OD) = کلروفیل b(گرم در لیتر)
که در روابط فوق 663 OD و 645 OD به ترتیب میزان جذب در طول موج های 663 و 645 نانومتر می باشند.

4-1- نتایج

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدیباکتری، میکروتیوب، میکرولیتر، حاوی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر شاخص های کیفی و کمی پسته رقم عباسعلی در جدول 4-1 نشان داده شده است.
شاخص‌های کمی و کیفی مورد بررسی در گیاه، عبارتند رشد شاخه، دور تنه، جوانه باقیمانده، جوانه های ریزش کرده، وزن پوست تر، وزن پسته تر، وز


دیدگاهتان را بنویسید