یادگیری در زمان واقعی باشند. با استفاده از کارنامه متوازن همواره می‌توان راهبرد را مورد آزمون قرار داد. این کار مانند تحقیق در زمان واقعی است. کارنامه متوازن به مدیران ارشد این امکان را می‌دهد که در هر نقطه از اجرا، متوجه شوند که آیا راهبردی که آنها فرمولبندی کرده‌اند، کارایی دارد یا خیر و اگر نه چرا. گرچه سه فرآیند اصلی مدیریت یعنی تفسیر چشم‌انداز، انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با هدفها و برنامه‌ریزی تجاری برای اجرای راهبرد اساسی هستند ولی در دنیای پیش بینی ناپذیر، کافی نیستند. آنها با هم یک فرآیند یادگیری یک جانبه مهم را تشکیل می‌دهند. یک جانبه به این مفهوم که هدف ثابت می‌ماند و هرگونه انحراف از مسیر برنامه‌ریزی شده به عنوان اشکال دیده می‌شود که باید اصلا‌ح شود. این فرآیند یک جانبه به آزمون مجدد راهبرد یا روشهای به کاررفته برای اجرای آن در شرایط جاری نیاز ندارد. اغلب شرکتها امروزه در محیطی آشفته با راهبردهای پیچیده عمل می‌کنند که گرچه در زمانی که به جریان افتاده‌اند، با ارزش بوده‌اند ولی وقتی شرایط تجاری تغییر می‌کند، ارزش خود را از دست می‌دهند. در این‌گونه شرایط محیطی، وقتی دائماً شرایط جدید ایجاد می‌شود و رفتارهای تازه‌ای بروز می‌کند شرکتها باید بتوانند از یادگیری دو جانبه استفاده کنند که در فرضیات و تئوریهای اشخاص درباره روابط علت و معلولی تغییر ایجاد می‌کنند. بررسیهای بودجه‌ای و سایر ابزارهای مدیریت بر مبنای مالی نمی‌تواند مدیران ارشد اجرایی را درگیر یادگیری دو جانبه کند زیرا اولا‌ً این ابزارها فقط از یک دیدگاه به عملکرد نگاه می‌کنند و ثانیاً درگیر یادگیری راهبردی نمی‌شوند. یـادگیـری راهبـردی شـامـل جمـع‌آوری بـازخورد، آزمون فرضیه‌هایی که راهبرد برمبنای آنها ایجاد شده و انجام تعدیلا‌ت لا‌زم است. مدیران باید شواهد مبتنی بر تایید نشدن فرضیه‌ها را جدی بگیرند و درباره نتیجه‌گیریهای مشترک خود راجع به فرضیه‌هایی مانند شرایط بازار، سهم فروش به مشتریان، رفتار رقبا و امکانات داخلی تجدیدنظر کنند. نتیجه چنین بررسیهایی ممکن است گرفتن تصمیمی باشد که مجدداً اعتقاد آنها را به راهبرد جاری آنها تایید کند ولی رابطه مقداری بین معیارهای راهبردی را در کارنامه متوازن تعدیل نماید. از طرف دیگر ممکن است آنها به این نتیجه برسند که در سایه دانش جدید درباره شرایط بازار و تواناییهای داخلی، واحد به راهبرد دیگری نیاز دارد. کارنامه متوازن، مدیران اجرایی کلیدی را وادار می‌کند که درباره تداوم راهبرد خود نکاتی را یاد بگیرند. ظرفیت یادگیری که در سازمان ایجاد می‌شود، وجه تمایز کارنامه متوازن است. اگر چه شرکتها در ابتدا اولین کارنامه متوازن خود را به قصد مشخص کردن سامانه مدیریت راهبردی جدید به کار نمی‌برند، ولی پس از استفاده از آن، مدیران ارشد اجرایی متوجه می‌شوند که کارنامه متوازن چارچوبی فراهم می‌کند و در نتیجه بر بسیاری از فرآیندهای بحرانی مدیریت مانند تعیین هدفهای فردی و قسمتی، برنامه‌ریزی فعالیت تجاری، تخصیص سرمایه، نقاط شروع راهبردی، و بازخورد و آموزش متمرکز می‌شوند، در حالی که قبلا‌ً آن فرآیندها هماهنگ نشده بود و اغلب به عنوان هدفهای عملیاتی کوتاه مدت مورد نظر قرار می‌گرفت. با ایجاد کارنامه متوازن، مدیران ارشد اجرایی فرآیند تغییری را شروع کرده‌اند که اینک از ایده اصلی که توسعه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت بود، کاملاً فراتر رفته است.
2-6- تعاریف کارت امتیازی متوازن
کارت امتیاز متوازن بیانگر ماموریت، ارزشها و چشم انداز و استراتژی سازمان بصورت اهداف و مقیاسهایی در چهار دیدگاه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری میباشد. (نیون14، 2003، صفحه110).
1-6-1- ارزیابی متوازن روشی است که در آن استراتژی سازمان به یک سری شاخصهای عملکرد قابل اندازهگیری ترجمه شده و ازطریق اجرای آن، سیستمی برای سنجش تحقق استراتژی و مدیریت استراتژیک ایجاد میشود.
2-6-2- کارت ارزیابی متوازن یک مفهوم نوین مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تا بتواند فعالیتهای کلیدی خود را پایش و کنترل نمایند. روبرت کاپلان15 و دیوید نورتون16 آفرینندگان این شاهکار عرصه کنترل استراتژیک به شمار میروند. آنها پیشنهاد کردند که مدیران، اطلاعاتی در خصوص چهار منظر را در یک کارت جمع آوری نمایند و به تحلیل آنها بپردازند (بختیاری، 86). این چهار منظر عبارتند از:
1- منظر مشتری
2- منظر فرآیندهای داخلی کسب و کار
3- منظر رشد و نوآوری و یادگیری سازمانی
4- منظر مالی
به عبارت دیگر سازمان به چهار سوال اساسی زیر پاسخ میدهد:
1- مشتریان چگونه به سازمان مینگرند؟
2- سازمان در چه زمینههایی قابلیت اساسی دارد؟
3- آیا سازمان توانایی بهبود و ایجاد ارزش را دارد؟
4- سهام داران چگونه به سازمان مینگرند؟
2-6-3- مدل کارت امتیازی متوازن یا مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل میباشد، به عبارتی دیگر مدل مزبور تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، ماموریت، استراتژی‌های سازمانها بوده و چشمانداز آینده شرکت حوزه اصلی بررسی‌های مدل ارزیابی متوازن میباشد. کارت امتیازی متوازن صرفا نقش کنترلی نداشته است و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمی‌روند بلکه این معیارها ابزاری جهت تبین استراتژی ساز مان میباشد که با هماهنگی
فعالیتها در سطوح مختلف سازمان امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می‌سازد .
2-6-4- کارت ارزیابی متوازن تلفیقی از معیارهای عملکرد است که شاخص‌های عملکرد گذشته، جاری و نیز آتی را شامل می‌شود و معیارهای غیرمالی را در کنار معیارهای مالی قرار می‌دهد. ارزیابی متوازن دید ‌همه‌جانبه‌ای از آنچه در داخل یا خارج از سازمان در حال وقوع است برای مدیران سازمان ارائه می‌دهد. (نادری قمی، 1382).
2-7- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژیها
کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای تسری استراتژیها به سطوح عملیاتی و کارهای جاری افراد سازمان طراحی شده‌است. این ابزار که حدود یک دهه از عمر آن می‌گذرد نخستین بار توسط دکتر کاپلان و دکتر نورتون توسعه داده شده است. تجارب ایشان از سال ???? تا سال ???? با ارایه کتاب “سازمان‌های استراتژی‌های محور” روبه تکامل نهاد و بر طبق آمار سال ????، بیش از ?? درصد شرکتهای فهرست فورچون ???، این روش را مبنای مدیریت استراتژیک خود قرار داده‌اند. سازمانهای زیادی در سراسر جهان از کارت امتیاز متوازن جهت اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای خود استفاده کرده اند، اما قبل از اجرای یک استراتژی و حتی قبل از طراحی آن، سازمان باید ماموریت، ارزشها و چشم انداز خود را تعیین کند. کارت امتیاز متوازن در نهایت سبب تبدیل ماموریت، ارزشها و چشم انداز و استراتژی به اندازههای استاندارد عملکردی میشود که میتوان از آنها جهت اندازهگیری موفقیت در نیل به اهداف کلی استفاده کرد (نیون17، 2003، صفحه 102-101).
2-8- مزایای کارت امتیازی متوازن
استفاده از کارت امتیازی متوازن چارچوبی را فراهم می‌کند تا سازمان بتواند استراتژی خود را پیاده کرده و نتایج آن را اجرایی سازد. برخی از مهمترین مزایای استفاده از کارت امتیازی متوازن عبارتند از:
2-8-1- یکپارچگی و نظارت:
کارت امتیازی متوازن میزان پیشرفت در تحقق اهداف استراتژیک و تمرکز بر اجرای آن را کنترل میکند. این فرآیند، مشتری محور بوده و تمام سازمان را به صورت یکپارچه برای دستیابی به چشم‌اندازش در بر می‌گیرد.
2-8-2- تمرکز:
ایجاد حداکثر سه یا چهار سنجه استراتژیک اصلی برای هر کدام از منظرهای چهارگانه کارت امتیازی متوازن، باعث می‌شود تا سازمان بیشتر به دنبال شناسایی سنجه‌های عملکردی باشد که نسبت به استراتژی منتخب ضروری‌تر هستند و در نتیجه از پرداختن به سنجه‌های غیر ضروری پرهیز خواهد کرد. این مساله به تیم مدیریت اجازه می‌دهد تا به جای تمرکز بر تحقق اهداف کمی کوتاه‌مدت بر اهداف بلندمدت سازمان متمرکز شوند
2-8-3- بازخور:
کارت امتیازی متوازن برای شناسایی و تفهیم استراتژی‌های سازمان، چارچوبی را ایجاد می‌کند که به واسطه آن، برای مقایسه عملکرد واقعی با اهداف از پیش تعیین شده، فرآیند بازخور به وجود می‌آید.
2-8-4- همسویی:
کارت امتیازی متوازن مکانیسمی را برای همسوسازی فعالیت‌ها، فرآیندها، و گروه‌های مختلف با اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت در تمام سازمان فراهم می‌آورد.
2-8-5- ارتباطات:
کارت امتیازی متوازن، ابعاد اصلی سازمان را در چهارچوب روابط علی و معلولی شناسایی می‌کند و در نتیجه، تصمیمات و اقدامات اجرایی مرتبط با آن میتوانند به یک شیوه ارتباطی کاملا مشهود و دوسویه برای انتقال استراتژی در تمام سازمان تبدیل شوند.
2-8-6- مسئولیت‌پذیری:
کارت امتیازی متوازن با متصل نمودن عملکرد افراد به استراتژی، مکانیسمی فراهم می‌کند تا تک‌تک افراد خود را در مقابل دستیابی به نتایج مسئول بدانند.
2-8-7- مشارکت:
هر چه قدر مدیران و کارکنان سازمان بتوانند استراتژی را درک و نقش عملکرد‌شان را در موفقیت آن بفهمند، به همان میزان خواهند توانست تصمیمات مستقلی را در رابطه با استراتژی اخذ نمایند که با اتکای صرف به برداشتهای اولیه خود از استراتژی، هیچگاه قادر به انجام چنین مشارکتی نبودند.
2-8-8- تبدیل و تکامل:
همانگونه که افراد یاد می‌گیرند با همدیگر روی اهداف مشترک کار کنند، کارت امتیازی متوازن تبدیل به یک ابزار اهرمی تکاملی می‌شود. با ارائه گزارش‌های عملکرد در تمام سازمان، فرآیند بازخور موجود در کارت امتیازی تبدیل به مکانیسمی برای انتقال دانش و اصلاح و تعدیل استراتژی بر اساس حقایق و بینش‌های بوجود آمده در افراد می‌شود. امروزه روش ارزیابی متوازن دیگر یک روش ارزیابی عملکرد نیست، بلکه یک رویکرد نوین برای مدیریت بر استراتژی است که مزایایی به شرح زیر دارد:
1- چشم انداز را تبیین میکند.
? – اتفاق نظر به وجود میآورد.
? – ســـــازمان را درجهت استراتژی همسو میسازد.
? – برنــــــامهریزی استراتژیک را یکپارچه میکند.
? – موجب تخصیص بهینه منابع میشود .
? – موجب بهبود اثربخشی مدیریت میگردد.
روبرت کاپلان و دیوید نورتون در مورد مزایای کلیدی کارت امتیازی متوازن برای سازمان را چنین بر میشمارند:
1- ایجاد امکان کنترل جامع سازمان از طریق معیارهای کلیدی
2- یکپارچگی میان طرحها ی سازمان
3- تقسیم استراتژی به عوامل قابل اندازهگیری در سطح کسب و کار
2-9- کارکردهای کارت امتیازی متوازن
تجربیات اجرای کارت امتیازی متوازن در سازمانها و کسب و کارهای مختلف تاثیرات اساسی و کاربردهای ارزش آفرین آن را در حوزههای ذیل نشان میدهد:
2-9-1- مدیریت عملکرد
2-9-2- مدیریت استراتژ
یک
2-9-3- مدیریت کیفیت
2-9-4- مدیریت تغییر
2-9-6- مدیریت فرآیندها
2-9-7- مدیریت منابع انسانی
2-9-8- مدیریت بازار (مشتری)
2-9-9- مدیریت دانش
2-9-10-مهندسی ارزش
2-9-11- تخصیص منابع
2-9-12- مدیریت هزینه
2-9-13- همسویی و توازن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله درموردنفوذپذیری، ظرفیت جذب، رطوبت نسبی، ضریب نفوذپذیری

2-10- منظرهای ارزیابی متوازن
در راه دستیـــــابی به استراتژیهای سازمانی آنچه اهمیت بسیار دارد این است که اهداف استراتژیک سازمان به خوبی دیده شود یعنی مطالعه شود که به دنبال چه هدف یا اهداف استراتژیک هستیم. دوم، بررسی شود سنجههای مناسب برای ارزیابی تحقق این اهداف کدامند. سوم، بررسی شود که کمیت موردنظر برای هریک از سنجهها در دورههای ارزیابی چقدر باید باشد و درنهایت، چه برنامهها و ابتکاراتی برای تحقق اهداف سازمانی خود داریم. اگر هدف استراتژیک سازمان شما از منظر مالی، دستیابی به سودآوری باشد، پس باید از منظر یادگیری کارکنانی راضی و ماهر در اختیار داشته باشید. سپس در فرآیندهای خود زمان تولید را کاهش و کیفیت محصول و خدمات را افزایش دهید. در ادامه، محصول کیفی باید به هنگام به دست مشتریان برسد تا با افزایش فروش به سودآوری که همان استراتژی موردنظر است برسید. بی تردید این میان سنجههای شما بهبود شاخص رضایت کارکنان، کاهش زمان چرخه تولید و افزایش کیفیت محصول، تحویل به هنگام محصول به مشتریان، کاهش شکایات آنها و بازده و گردش داراییها خواهد بود. به طورکلی میتوان گفت با یادگیری و رشد کارکنان، بهبود در فرآیندهای کسب و کار ایجاد میشود که این موجب کیفیت محصولات و درنتیجه رضایت مشتریان، خواهدشد و درنهایت مشتریان، راضی و در آنها نوعی وفاداری ایجاد میشود که نتایج مالی قابل توجهی را نصیب سازمان شما خواهندکرد .
برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در سازمان، پیوسته باید پرسشهای اساسی زیر را مطرح کنید:
1- ذینفعان سازمان شما چه کسانی هستند؟
2- مشتریان سازمان شما چه کسانی هستند؟
3- ارزیابی استراتژیک از کدام منظرها باید انجام شود؟
4- اهداف استراتژیک شما در هر منظر چیست؟
5- رای هر هدف استراتژیک چه سنجههایی انتخاب میکنید؟
6- هدف کمّی شما برای هر سنجه چیست؟
7- بـرای تحقق این اهداف کمّی، چه برنامههایی دارید و چه کسی مسئول اجرای آنهاست؟ ارزیابی متوازن کمک میکند تا از ارتباطات علت و معلولی در مفروضاتی که براساس آنها استراتژی بنا شده است، حصول اطمینان شود. دیگر اینکه توانایی نیل به اهداف تایید یا رد شود و سوم، همه توان و نیروی موسسه در راستای تحقق استراتژی سازمان همسو گردد.

شکل 1- 1: رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن به شرح زیر است
2-11- دلایل عدم اجرای استراتژیهای تدوین شده در سازمان
بر اساس تحقیقاتی که توسط کاپلان و نورتون در بیش از ??? واحد صنعتی صورت گرفت، بسیاری از مدیران ارشد واحدهای صنعتی ازاجرای استراتژی درسازمانها رضایت نداشته که عمده‌ترین دلیل آن تدوین استراتژی در سطوح بالای سازمان وعدم مشارکت اعضاء در فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک میباشد. در تحقیقات کاپلان و نورتون دلایل عدم اجرای اثربخش استراتژیهای تدوین شده به شرح زیربیان شده است:
2-11-1- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامهریزی استراتژیک شرکت
استراتژیهای سازمانی جهت حصول


دیدگاهتان را بنویسید