والحَمدُ لله اوّلاً و آخِراً
نساء منتظری
زمستان 91

تقدیم به

پدر و مادر گرانقدرم

و

خواهرا نم

به پاس همه ی خوبی هایشان

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیّات تحقیق
1-1. مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2. هدف پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………….4
1-3. روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………..5
1-4. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….5
1-5. ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………………………………….5
1-6. بلوک دیاگرام مراحل کلّی انجام کار …………………………………………………………………………….6
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..8
2-2. زمینه ی پیدایش………………………………………………………………………………………………………12
2-3. عنبیه و ساختار آن …………………………………………………………………………………………………..13
2-4. بررسی پایداری بافت ………………………………………………………………………………………………15
2-5. چگونگی کارکرد سیستم بیومتریک عنبیه ……………………………………………………………………16
2-6. ارزیابی سیستم بیومتریک عنبیه …………………………………………………………………………………20
2-7. مزایا و معایب سیستم بیومتریک عنبیه ………………………………………………………………………..20
2-8. پردازش تصویر در سیستم بیومتریک عنبیه …………………………………………………………………21
2-8-1. دریافت تصویر ………………………………………………………………………………………………22
عنوان شماره صفحه
2-8-2. پردازش تصویر ……………………………………………………………………………………………..22
2-8-3. پیش پردازش ………………………………………………………………………………………………….22
2-8-4. ناحیه بندی بافت عنبیه ………………………………………………………………………………………22
2-8-4-1. اهمیّت ناحیه بندی صحیح ……………………………………………………………………….23
2-8-4-2. مروری کوتاه بر برخی از روش های ناحیه بندی ………………………………………..23
2-8-4-2-1. تشخیص لبه با استفاده از تابع Edge ………………………………………………….23
2-8-4-2-2. تشخیص لبه به روش Sobel …………………………………………………………..23
2-8-4-2-3. تشخیص لبه به روش Canny …………………………………………………………..24
2-8-4-3. الگوریتم یافتن دایره تبدیل هاف (CHT)……………………………………………………24
2 -8-5. نرمال سازی …………………………………………………………………………………………………..28
2-8-5-1. مروری کوتاه بر روش های نرمالیزه کردن……………………………………………………28
2-8-5-1-1. روش ارائه شده توسط داگمن…………………………………………………………….28
2-8-5-1-2. روش دایره های مجازی…………………………………………………………………….29
2-8-6. ماسک گذاری……………………………………………………………………………………………………..29
2-8-7. مروری بر برخی از ابزارهای استفاده شده در استخراج ویژگی…………………………………..30
2 -8-7-1. فیلترهای گابور………………………………………………………………………………………….30
2-8-7-2. استفاده از تبدیل موجک………………………………………………………………………………31
2-8-7-3. استفاده از تبدیل لاپلاس گوسی…………………………………………………………………….31
2-8-7-4. موجک هار………………………………………………………………………………………………..32
عنوان شماره صفحه
2-8-7-4-1. تبدیل موجک هار …………………………………………………………………………………32
2-8-7-4-1-1. چگونگی فرآیند ……………………………………………………………………………32
2-9. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….34
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….36
3-2. پیش پردازش و ناحیه بندی استفاده شده برای تصاویر عنبیه غیر ایده آل…………………………36
3-3. ناحیه بندی عنیه غیر ایده آل …………………………………………………………………………………….41
3-4. ناحیه بندی با پیاده سازی و تحلیل الگوریتم کلونی مورچگان………………………………………..42
3-4-1. الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان……………………………………………………………….42
3-4-2. عملکرد کلی الگوریتم کلونی مورچگان……………………………………………………………..43
3-4-3. انعطاف پذیری الگوریتم مورچگان…………………………………………………………………….44
3-4-4. مزایای الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………..45
3-4-5. ناحیه بندی عنبیه توسط الگوریتم کلونی مورچگان………………………………………………45
3-4-6. ایجاد جمعیّت جهت یافتن جواب بهینه…………………………………………………………….45
3-4-7. ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های کاندید برای ترشح فرومون……………………..46
3-4-8. به روز رسانی فرومون ……………………………………………………………………………………47
3-4-9. فلوچارت کلی الگوریتم کلونی مورچگان ………………………………………………………….48
3-4-10. جمع بندی………………………………………………………………………………………………….49
3-5. نرمال سازی…………………………………………………………………………………………………………….49
عنوان شماره صفحه
3-5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….49
3-5-2. روش نرمالایز استفاده شده برای تصاویر عنبیه…………………………………………………….49
3-6. استخراج ویژگی………………………………………………………………………………………………………50
3-6-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..50
3-6-2. پایگاه داده…………………………………………………………………………………………………….51
3-6-3. روش زاویه ایی……………………………………………………………………………………………..51

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید