پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع سابقه خدمت، پرسش نامه، سطح معنادار، مقدار خطا

می باشد. همچنین مقدار معناداری (Sig) آزمون بارتلت، کوچک تر از 5 درصد است نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است.جدول 3-3 نتایج آزمون کورویت بارتلت و KMO جهت بررسی بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع جبران خدمات، ارزش بازار، عملکرد سازمان، اندازه شرکت

هزینه پرسنل و تاسیسات از طرف موسسه تامین می شود و همچنین سودی که برای فروش اجناس در نظر می گیرند ،ناچیز است ؛قیمت کالاها برای خریداران بسیار نازل و ارزانتر از فروشگاههای معمولی خواهد بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع عملکرد کارکنان، حفظ کارکنان

رفتارهایی که به همکاران و سازمان لطمه وارد می‌کندترنیپسید و مارکیسون (1996) اطاعتو پذیرش ایثارگرانه نیکخواهی،sخوش رفتاریفارح و همکاران (2004) نوع دوستی وظیفه شناسی روحیه جوان‌مردی ادب و مهربانی فضیلت مدنی مشارکت وظیفه‌ای مشارکت دفاعی بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع رفتار کارکنان، عملکرد کارکنان، منابع سازمان، سطح مهارت

شهروندی سازمانی ارگان (1988)رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری خودجوش و آگاهانه می داند که به طور مستقیم یا صریح،توسط سیستم پاداش دهی سازمانی تقویت نشده اما در مجموع اثر بخشی سازمانی را ارتقاء می دهد.اشنیک13 بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع ارزش افزوده، ارزش در سازمان، توسعه دانش، منابع سازمان

کارکنان در صنعت بیمههدف های فرعی: تعیین تاثیر سرمایه فکری بر حفظ و نگهداری کارکنان تعیین تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر حفظ و نگهداری کارکنان تعیین تاثیرمدیریت سرمایه فکری بررفتارشهروندی سازمانی فرضیه های تحقیق: فرضیه بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع پرسش نامه، سابقه خدمت، منابع سازمان، بهبود عملکرد

ی سازمانی صاحب نظران مختلف 30جدول 1-3 مدل تحلیلی وترکیب سوالات پرسش نامه و متغیر مورد بررسی در هر سوال 58جدول 2-3 سنجه های طیف لیکرت 58جدول 3-3 نتایج آزمون کورویت بارتلت و KMO جهت بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه درباره سلامت روان، اضطراب امتحان، ابزار پژوهش، گروه کنترل

گذارند. اوزر62 (1992،به نقل از بندورا، 1995)درمطالعه ای درمورد تنیدگی تجربه شده توسط زنان بعد از تولد اولین فرزندشان دریافت که زنانی که دارای کارآمدی شخصی بلاتر بودند درمقایسه با زنانی که کار آمدی شخصی بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه درباره سلامت روان، انسان سالم، ناخودآگاه، عشق و محبت

فحشا و اعتیاد دانسته شده است. 2-2-8 نظریات مرتبط با سلامت روانی جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه سلامت روانی ارائه داده اند و سلامت روانی را بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه درباره سلامت روان، بهداشت روان، عزت نفس، شهرستان اهواز

ویژه حمایت ازجانب متخصصان و مربیان می تواند فرصتهای را برای ملاقات با سایر خانواده های کودکان معلول بوجود آورد. 4- نیازهای مالی، اقتصادی، بخش عمده بودجه خانواده صرف هزینه های مربوط به غذا، پوشاک بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل