پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان تجزیه، اسید، هوموس، ترکیبات

مثلاً پایداری کمپلکس پروتئین با لیگنین در مقابل عوامل تجزیه کاملاً ثابت شده ولی نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و نیروهایی که عامل ایجاد چنین همبستگی هستند کاملاً مشخص نشده اند آیدEyheraguibel et al., 2008)).همچنین بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان تجزیه، آلی، گیاهان، فعالیت

اعضای گیاهان و درجه تخریب و تجزیه آنها، اثر عوامل تجزیه بر روی آنان یکسان نبوده و ترکیبات تولید شده نیز متنوع و گوناگون می باشند.قابلیت تجزیه پذیری بقای گیاهان و ترکیبات آلی آنها را بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق مصرف، جبران خسارت، حقوق مصرف کننده، عرضه کنندگان

نمی‌کند. (کاتوزیان‌، 1390) فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1- نتیجه‌گیری شرط تضمین سلامت و ایمنی کالا، به خریدار اجازه می‌دهد تا در صورتی که از کالای معیوب متضرر شود‌، جبران خسارت خویش را از بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی کامن لا، جبران خسارت، نقض قرارداد، مطالبه خسارت

خطرات جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن است.البته صرف دادن اخطار در خصوص خطرات موجود درکالا کافی نمی‌باشد مگر این که دستورات و تعلیمات جهت استفاده و بهره برداری از آن بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل