انواع تصمیمات خرید

تصمیمات خرید که توسّط مصرف کنندگان گرفته می شود درسه گروه قرار دارند. تصمیم گیری پیچیده، محدود و عادی.

1-8-2)تصمیم گیری پیچیده

تصمیماتی که برای حل مسائل پیچیده اتّخاذ می شود مطابقت زیادی با دیدگاههای سنتی تصمیم گیری دارد فرآیند تصمیم گیری برای حل مسائل پیچیده معمولاً با انگیزه دستیابی به کالای مناسب آغاز می شود. تمصیماتی اتّخاذ شده همواره با مقدار زیادی خطر همراه است. هر محصول براساس اهمیت تصمیم، به دقّت ارزیابی می شود و ارزیابی اغلب با توجّه به ویژگیهای یک مارک خاص و ملاحظه نحوه عملکرد متناسب با وضعیت مطلوب انجام شده و در نهایت انتخاب صورت می گیرد(هاوکینز و بست و کانی، 1385: 405).

2-8-2)تصمیم گیری محدود

تصمیم گیری محدوده معمولاً آسانتر و قابل درک تر است. خریداران انگیزه چندانی برای جمع آوری اطّلاعات ندارند و در ارزیابی گزینه ها سخت گیری نمی کنند. آنها از قواعد ساده ای برای انتخاب یکی از گزینه ها استفاده می کنند.

اینگونه روشهای شناختی باعث می شود که مصرف کنندگان به جای اینکه در آینده تصمیم گیری خود را از اوّل آغاز کنند بتوانند از یک راهنمای عمومی بر این منظور استفاده کنند(هاوکینز و بست و کانی، 1385: 404).

3-8-2)تصمیم گیری عادی

بسیاری از تصمیمات خرید به صورت عادی و روزمرّه و زمانیکه کالا درون قفسه فروشگاه دیده می شود گرفته می شوند. انتخاب گزینه کالاها با حدّاقل تلاش و بدون آگاهی از ویژگیهای محصول و معمولاً خودکار صورت می گیرد.

خرید بر اساس عادت و تکرار رفتار خرید به مصرف کنندگان این امکان را می دهد که حدّاقل انرژی را صرف تصمیم گیری خرید این گونه کالاها کنند. مصرف کنندگان زمانی با تصمیم گیری پیچیده مواجه می شوند که بخواهند کالای گران قیمتی را که آشنایی چندانی هم نسبت به آن ندارند، خریداری کنند این فرآیند پیچیده ترین نوع تصمیم گیری در خرید است در این تصمیم گیری مصرف کنندگان تا حدود زیادی با محصول درگیر می شوند(هاوکینز و بست و کانی، 1385: 402).