تاثیراجرایی بانکداری الکترونیک درعملکردبانکها

بانکداری الکترونیکی به مشتریان بانک اجازه می دهد تا با رعایت روشهای کاری مشخص و استفاده از پروتکل های استاندارد  نسبت به افتتاح حساب ازراه دوراقدام نمایند و بااستفاده ازرمزاختصاصی به درون شبکه بانکداری راه یافته، از ایستگاههای بازرسی و کنترل عبور نموده، مبلغی به حساب خود واریز و یا ازآن نمایند.چنین فرآیندی مبین این واقعیت است که تراکنش های عملیات که دربانکداری سنتی قابل رویت است، دربانکداری الکترونیک پنهان از دید مستقیم بانکداران صورت می پذیرد و همین نامرئی بودن ظاهری تراکنش ها گاها”موجب تردید دربکارگیری این معماری می گردد.واقعیت اینست که در بانکداری الکترونیک به جای کنترل چشمی اطلاعات و ارقام مندرج دراسناد بانکداری که دورازخطا نیست،ازکنترل الکترونیکی ارقام و اطلاعات که به مراتب دقیق تر،همه جانبه تر،باقابلیت اعتماد به مراتب افزون تر و دور از خطای انسانی است بهره گرفته و هم می تواند این واقعیت را آشکار سازد که بانکداری الکترونیکی به لحاظ همه زمانی بودن و همه جایی بودن،هم تعدادسپرده گذاران را افزایش میدهد و هم عاملی است که سپرده ها ی جمع آوری شده را بدون درنگ در اختیار وام گیرندگان قرارمی دهد.شعبات بانک که درشکل سنتی آن مشتریان خود را به خود وابسته کرده اند  وهمانندیک بانک کوچک ولی تمام عیار بدون آنکه ارتباطی با یکدیگر داشته باشند درهرکوی و برزن فعالیت می نمایند، به صورت یک گره از هزاران گره شبکه بانکداری در می آیند .آنچه در این فرآیند مشهود است برچیدن عملیات بانکداری از درون شعبه و تمرکز آن در مرکز بانک است که باطبیعت متمرکزصنعت بانکداری علیرغم پراکندگی شعبات آن خوانایی بیشتری دارد و به استقلال مشتری ازشعبه و ارتباط وی با بانک و در نهایت به ارتباط مشتری با نظام بانکداری منجر می گردد. دراین فرآیند نرم افزار بانکداری الکترونیکی استراتژی اطلاعاتی بانک را نیز تدوین می کند، حجم فراوانی ازآنچه را که امروز اطلاعات خوانده می شود حذف می نماید، به تنوع شکلهای متعدد اطلاعات برای سهولت استفاده درسطوح بانک توفیق می یابد، تولید و ارسال اطلاعات را زمان بندی می کند و به شناسایی دقیق تر تولیدکنندگان و گیرندگان اطلاعات دست می یابد .در چنین شرایطی مقررات بانکداری و بخشنامه های مرتبط باآنها، به ناگزیر ساده و روان شده و ضمن مطابقت با استانداردهای رایج بانکدری الکترونیکی برای مدتهای طولانی تر بکارگرفته می شوند. در این تحول ارتباط دو سویه بانک با سایر بانکهای بین المللی که از استانداردها و پروتکل های مشابهی بهره می گیرند بدون برخورد با مانعی برقرار می گردد. درچنین فرآیندی بانکداری الکترونیکی بانک را قادر می سازد تا هزینه ها ی عملیاتی بانک را درتمامی سطوح بانک تا سطح شعبه، باجه، ایستگاههای کاری و تا سطح یک تراکنش بانکی برآورده نموده، به هزینه های واقعی تر دست یافته و به کاهش مستمرآن همت گمارد.