استانداردهای مهارت آموزش فنی و حرفه ای از سوی برخی از دستگاههای آموزش دهنده.
– عدم تعیین رتبه و صلاحیتهای فنی و حرفه ای مراکز آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت.
14- عدم تنوع منابع مالی و ناچیز بودن سهم بخشهای تولیدی و صنفی اعم از خصوصی و دولتی در ارایه آموزش فنی و حرفه ای و شفاف نبودن از هزینه های صرف شده در آموزشهای کوتاه مدت فنی و حرفه ای. (سند برنامه، 82-1379)
چالشهای آینده بخش فنی و حرفه ای
1- افزایش جمعیت فعال کشور و فراهم نبودن فرصتها و امکانات و منابع متناسب برای آموزشهای فنی و حرفه ای.
2- روند افزایش نیروی انسانی جویای کار و نبود امکانات و منابع متناسب برای آموزشهای فنی و حرفه ای برای ارایه آموزشهای لازم برای آنان.
3- سرعت زیاد تحولات علمی و پیشرفتهای تکنولوژیکی و آثار تغییرات آن در الگوهای اشتغال و صلاحیتهای شغلی و عدم انعطاف ارایه آموزشهای فنی و حرفه ای در انطباق با آن.
4- نازل بودن میانگین سطح سواد و سالهای تحصیل نیروی کار شاغل و عدم تناسب ارایه آموزشهای کوتاه مدت فنی و حرفه ای با آن.
سیاستهای استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای
1- اشاعه دانش فنی و حرفه ای در سطح جامعه با تأکید بر ارتقای مهارتها، فرهنگ کار و ایجاد انگیزه های لازم به منظور افزایش تقاضا، شکوفایی، جلب و هدایت استعدادهای کشور به آموزشهای فنی و حرفه ای.
2- بهبود کیفیت و ارتقای کارایی در آموزشهای فنی و حرفه ای.
3- ایجاد تعادل در ساختار آموزشی، فرصتها و امکانات آموزشهای فنی و حرفه ای در راستای اصلاح هرم شغلی جمعیت فعال کشور (از نظر مهارت و تخصص)، دسترسی گروههای مختلف جامعه به اینگونه آموزشها و انطباق آن با نیازهای بازار کار و ویژگی های مناطق مختلف کشور.
4- بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از ظرفیتهای موجود در آموزشهای فنی و حرفه ای.
5- انعطاف پذیری، پویایی و ایجاد تنوع در برنامه ها، شیوه ها و نظامهای آموزش فنی و حرفه ای با توجه به پیشرفت فناوری، الگوی توسعه کشور و نیاز بازار کار
6- اصلاحات سازمانی، نهادی و تشکیلاتی در راستای ظرفیتهای سیاستگذاری و مدیریتی در بخش آموزش فنی و حرفه ای.
7- تنوع بخشی، تأمین و تجهیز منابع مالی و افزایش مشارکتهای مردمی و بخش غیردولتی.
سیاستهای اجرایی آموزش فنی و حرفه ای
الف- مواد قانونی
ماده 1. (148).
الف- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت “خارج از نظام آموزش عالی رسمی” به شرح زیر هزینه کنند:
1- اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت پودمانی.
2- اجرای دوره های آموزشی ویژه مدیران.
ب- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره ها و همچنین چگونگی پوشش کلیه کارکنان شاغل را تهیه و جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ج- آیین نامه اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه کردن اعتبار بند “الف” و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پیش از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 2. (149). به منظور هماهنگی امر سیاستگذاری آموزشهای فنی و حرفه ای اعم از رسمی و غیر رسمی شامل آموزشهای کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشهای فنی و حرفه ای متوسطه و کار و دانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشند، شورای عالی کارآموزی (مواد “5” و “6” و “7” قانون کارآموزی مصوب سال 1349 مجلسین شورای ملی و سنای سابق) و شورای عالی هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای کشور (مصوب سال 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزشهای علمی، کاربردی (مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی” منحل و ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه های ذی صلاح تفویض می شود. تصمیمات این ستاد برای کلیه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- راهکارهای اجرایی
1- در جهت ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان کلیه سطوح آموزشی عمومی به انتخاب رشته و ادامه تحصیل در آموزشهای فنی و حرفه ای از طریق فعالیتهای علمی، ابتکاری، کارگاهی و آزمایشگاهی در جهت شناخت فعالیتهای فنی و حرفه ای و ارتباط بین مفاهیم علوم و فنون در دروس مختلف، تمهیدات لازم پیش بینی می شود.
2- وزارتخانه های آموزش وپرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در شرایط پذیرش دانش آموز و دانشجو به نحوی تجدیدنظر به عمل آورند که امکانات و شرایط لازم به منظور ادامه تحصیل آموزش دیدگان فنی و حرفه ای در همان رشته ای که آموزش دیده اند، فراهم شود.
3- اعطای جواز کسب، تمدید پروانه کار و داوطلبین مشاغل مشروط به داشتن گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای و همچنین گذراندن دوره های آموزش حین کار برای کلیه مشاغل، می باشد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید