تفاوت بازارهای خدمات و محصولات

بازار کالاهای مصرفی: بیشتر تحقیقات بازاریابی روی این بازار متمرکز شده است . این بازارها شامل کالاهای مصرفی زود مصرفی هستند که مصرف می شوند مثل بستنی و مواد غذایی.بسیاری از تحقیقات نشان دهنده ی ابزارهای رفتاری و وفاداری به رهبر بازار و مدت زمانی که برند سپری می شوند، هست که بر خرید این نوع کالاها موثر هستند . بازارهای مصرفی برخی اوقات ویژگیهای وفاداری تقسیم شده را نشان می دهد که بطور عامل در بازاریابی خرید چند برند [1] نامیده می شود. دلایل این رفتار مصرف کننده متفاوت هست.

 • مصرف کننده ممکن است بدنبال تنوع، برند را تغییر دهد.
 • ترفیعات فروش برندهای دیگر ممکن است الگوی خرید را تغییر دهد.
 • عدم امکان دسترسی به برند مورد علاقه ممکن است منجر به خرید برندی گردد که در حالت معمول خریده نمی شود(بنت و راندل ،2001 )وفاداری رفتاری در بازارهای مصرفی اغلب نتیجه عادت رفتاری یا درگیری کمی است که در خرید کالاهای مصرفی داریم . اگرچه خرید اول ممکن است درگیری بیشتری داشته باشد، ولی خریدهای بعدی بصورت عادت خواهد بود. فلذا محققان بیشتر بر این عقیده هستند که در خرید کالاهای مصرفی اگر نگوئیم هیچ تصمیمی گرفته نشده است، لااقل تصمیم کمی گرفته شده است.

 

بازار کالاهای بادوام: کالاهایی هستند که به نسبت مدت زمان بیشتری مورد استفاده قرار می گیرند بدین معنی که، مشتری یکبار که کالا را خریداری کرد بطور موقت از بازار خارج می شود تا زمانیکه مجدداً نیاز به تعویض داشته باشد.

ویژگیهای خرید کالاهای بادوام:

 • خریداران اغلب بسمت برندهای رقابت کننده می روند
 • در هر دوره ی زمانی خریداران یا وفادار منحصر بفرد هستند یا وفادار دوگانه.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   انواع کار آفرینی

بازارهای خدمات: در مقایسه با کالاهای مصرفی تحقیقات و مطالعات اندکی روی این بازارها صورت گرفته است. این بازارها چهار ویژگی مهم دارند که آنها را از کالاهای مصرفی متمایز میسازد.

 • نامحسوس بودن
 • تفکیک ناپذیری
 • تغییرپذیری
 • فناپذیری (کاتد وآرمسترانگ،1386،810)

ویژگیهای بازارهای خدمات:

 • از آنجاکه خدمات کالاهای نامحسوس و نامتجانسی هستند . فلذا مصرف کنندگان نسبت به کالاهای مصرفی خطر بالاتری را ادراک می کنند و تحقیقات نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین خطر ادراک شده و وفاداری برند وجود دارد . بدین معنی که هرچه خط ادراک شده افزایش یابد، وفادرای برند نیز افزایش می یابد.
 • سختی ارزیابی کیفیت خدمات احتمالاً در بازارهای خدمات باعث شود که مشتری با یک خدمت آشنا گردد.
 • وفاداری در بازارهای خدمات خاصیت ایستایی و رکود دارد.
 • نقش تأثیر بر مشتریان و جلب رضایتمندی آنها در وفاداری به برند بسیار مهم اس(بنت و راندل ،2001).

[1] Multi-Brand