ی شود، سپس با جلب توجه کودک، در حالیکه کودک مشغول مشاهده حرکت لازم جهت نوشتن آن حرف و شکل آن می باشد، ساخت حرف مورد نظر به او آموزش داده می شود. این مرحله طی دو جلسه انجام شد. این مرحله از آموزش در الگوی پیشنهادی معادل با مراحل اول و دوم یادگیری واکت در نظر گرفته شد. در مرحله دوم از کودک خواسته می شود تا حرف مورد نظر را بنویسد، و تلفظ آن را نام می بریم، «این آ است»و از کودک خواسته می شود تا نام حرف را تکرار کند و سپس مجدداََ حرف را بنویسید. و چگونگی ساختار نوشتن را برای کودک توضیح می دهیم مثلأ : ببین ما از اینجا شروع می کنیم و سپس از این راه به حرف آ شکل می دهیم. محتوای آموزشی این مرحله مطابق با مراحل سوم و چهارم مدل یادگیری واکت طراحی شده و در دو جلسه آموزش داده می شود. مرحله سوم الگوی پیشنهادی از کودک خواسته می شود تا حرف را با انگشت اشاره خود ترسیم کند و آن را نام ببرد و چندین بار این تمرین تکرار شود، در هنگام ترسیم حرف توسط کودک از او خواسته می شود تا فرآیند شکل گیری حرف را بیان کند. این مرحله از آموزش در الگوی پیشنهادی معادل با سطوح پنجم و ششم روش یادگیری واکت در نظر گرفته شد و آموزش آن طی دو جلسه می باشد. در مرحله چهارم از الگوی پیشنهادی از شکل حرف مورد نظر با نقطه های ریز و یا با خطوط کوتاه و منقطع نوشته خواهد شد و از کودک خواسته می شود تا با مداد، شکل حرف را تکمیل کند چندین بار این تمرین تکرار می گردد. سپس از کودک خواسته می شود تا حرف مورد نظر را از روی مدل رونویسی کند.این تمرین نیز چند بار تکرار می گردد تا اطمینان حاصل گردد که کودک بطور صحیح آن را رونویسی می کند.این مرحله نیز طی دو جلسه آموزش داده می شود و برابر با سطوح هفتم و هشتم از روش یادگیری واکت در نظر گرفته شد. در مرحله پنجم وقتی کودک توانست بطور خوانا یک حرف را رونویسی کند، از او خواسته می شود تا حرف مورد نظر را بدون استفاده از مدل بنویسد.سپس به کودک کمک داده می شود تا که حرف نوشته شده را با مدل آن مقایسه کند.این مرحله از آموزش در الگوی پیشنهادی معادل با سطوح نهم و دهم روش یادگیری واکت در نظر گرفته شد و آموزش آن نیز دو جلسه ای بود. در مرحله ششم و آخروقتی کودک توانست یک حرف را بطور خوانا بنویسد، برای یادگیری، حرف دیگری را به او آموزش داده می شود. البته در همه مراحل پاسخ های مناسب کودک تمجید و تشویق می گردد. این مرحله از آموزش در الگوی پیشنهادی معادل با سطوح یازدهم و دوازدهم روش یادگیری واکت می باشد که آموزش آن نیز دو جلسه به طول انجامید. طی انجام مراحل عنوان گردیده هر مرحله از مرحله یا مراحل قبل خود بازخورد دریافت می کند.
نمودار(۱-۲ ) طراحی مراحل اجرایی الگوی طراحی شده آموزشی بر اساس روش نظامدار واکت


دیدگاهتان را بنویسید