استفاده از یک حس در به رمز درآوردن یا درونی کردن اطلاعاتی که از محیط می گیریم مؤثر است. استفاده از چند حس به کودک و نوجوان فرصت می دهد تا درستی آن چه ر با یک حس گرفته، به کمک حواس دیگر بیازماید. بهتراست ضمن تکیه بر(حس برتر) یا (حس قوی تر)، حواس دیگر او نیز به درستی بکارگرفته شود (همان منبع).
دستیابی به ساختار بهینه و فرایند آموزشی مناسب به کمک ابزارها و روش های جدید آموزشی مستلزم اجرای برنامه های فعال و هدفمند است. برنامه هایی که فراگیرندگان را در جریان آموزش فعال نگهدارند، آنان را به انجام تکالیف علاقمند، آنان را برای یادگیری مسئول سازند، آنان را در مورد کنش های خود دقیق کنند و برای فعالیت های آینده آماده سازند.روش های چند حسی اگر در کلاس مورد استفاده قرار گیرند در جهت یاری رساندن به دانش آموز برای چیرگی بر حقایق، اصول و مهارت هایی که به تمرین های مکرر نیاز دارد، بسیار مؤثر است (رضوی، 1386).
از آنجایی که تا کنون به مسأله ناتوانایی های نوشتاری بر اساس روش واکت پرداخته نشده است، پژوهش حاضر از این لحاظ جدید می باشد و ضرورت پرداختن به این مسأله کاملأ نمایان است.
1-4- اهداف تحقیق :
1-4-1- اهداف اصلی :
طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت بررسی تأثیر آن بر کاهش ناتوانی های نوشتن دانش آموزان پایه ی دوم ابتدایی.
2-4-1- اهداف ویژه :
تعیین تأثیر طراحی آموزشی با روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی.
تعیین تأثیر طراحی آموزشی با روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی.
تعیین تأثیر طراحی آموزشی با روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات حافظه بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی.
تعیین تأثیر طراحی آموزشی با روش نظامدار واکت بر کاهش چپ دستی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی.
5-1- فرضیات تحقیق:
طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی تأثیر دارد.
طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی تأثیر دارد.
طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت برکاهش اختلالات حافظه بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی تأثیر دارد.
طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت برکاهش اختلالات چپ دستی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی تأثیر دارد.
6-1- تعریف مفهومی متغیرها:
طراحی آموزشی: فرایندی مداوم، حساب شده، پویاو نظامدار است که عناصرتشکیل دهنده آن در تعامل با یکدیگر هستند (ملکیان و جامه بزرگ، 1388).
ناتوانی های نوشتن: کودکانی که دو سال اول دبستان را پشت سر گذاشته باشند و به نوشتن غلط های فاحش و زیاد ادامه دهند دارای ناتوانی در نوشتن می باشند.(فریار و رخشان،1379).
اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتن: فراگیری نوشتن نیازمند کنترل حالت بدن، سر، بازوها، دست ها و انگشتان می باشد (فتح آبادی ،1377).
اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتن: برای آن که کودک نوشتن را یاد بگیرد لازم است توانایی ایجاد تمایز بصری بین اشکال، حروف لغات، اعداد و غیره را داشته باشد (همان منبع).
اختلالات حافظه بصری در ناتوانی های نوشتن: کودکانی که در یادآوری بصری حروف و کلمات موفق نیستند احتمالاََ در یادگیری نوشتن نیز مشکلاتی دارند(کریمی، 1383).
چپ دستی در ناتوانی های نوشتن: مشکلی که کودک چپ دست دارد تمایل طبیعی او به نوشتن از چپ به راست است (نادری و نراقی، 1369).
7-1- تعریف عملیاتی متغیرها:
طراحی آموزشی: طراحی آمورشی استفاده شده در این پژوهش محقق ساخته می باشد که براساس روش نظامدار واکت می باشد و براساس کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی طراحی شده است.
ناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط که شامل 30 گویه می باشد به دست می آورند.
اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گویه های 1 تا 9 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، که مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گویه های 10 تا 17 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، که مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
اختلالات حافظه بصری درناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گویه های 18 تا 23 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، که مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
چپ دستی درناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گویه های 24 تا 30 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، که مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
8-1- متغییرهای تحقیق:
1-8-1- متغیر مستقل : طراحی آموزشی بر اساس روش واکت.
2-8-1- متغیر وابسته : کنترل حرکتی، ادراک بصری، حافظه بصری، چپ دستی.
3-8-1 متغییرهای کنترل :
سن: تمام دانش آموزان در هر کلاس (گروه) متولد سال ه
ای 82 و 83 می باشد.
هوشبهر: یکی از متغیرهایی که می تواند بر نتایج پژوهش تاثیر بگذارد،هوشبهر دانش آموزان است که با انجام آزمون وکسلر و محاسبه هوشبهر کودکان دارای هوشبهرهای مشابه در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شده اند.
شرایط جسمانی: دانش آموزان دو گروه از لحاظ سلامت جسمانی و اندام های حسی، با توجه به اطلاعاتی که از طریق شناسنامه سلامت و پرسشنامه بالینی به دست می آید، ارزیابی شده اند.
پایه و مقطع تحصیلی : تمام دانش آموزان دو گروه کلاس دوم ابتدایی هستند.
جنسیت: یکی از متغیرهایی که می تواند بر نتایج پژوهش تاثیر بگذارد، جنسیت دانش آموزان استکه در این پژوهش فقط از دانش آموزان پسر استفاده شده است.
محتوای آزمون ها : هر دو گروه در معرض یک امتحان، هم در پیش آزمون و هم در پس آزمون قرار می گیرند.
شرایط اجرا : هردو گروه از لحاظ شرایط زمانی ، مکانی،زمان برگزاری آزمون ها درشرایط یکسانی به سر می برند .
طول مدت دوره : طول جلسات در هر دو گروه 6 جلسه می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیعقد نکاح، احساس امنیت، قواعد عمومی

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه فصل دوم: امروزه تکنولوژی و روش هایی که برمبنای روش ها و نظریه های یادگیری با استفاده از طراحی های آموزشی تحولات عظیمی در بخش آموزش، صنعت، تجارت فراهم آورده است. به خصوص ارائه سیستم های پشتیبانی از عملکرد در بخش آموزش در کشورهای پیشرفته منجر به گام های عظیم آنها در امر یادگیری دانش آموزان گشته است (رمی زفسکی16، ترجمه فردانش، 1386).با توجه به اهمیت موضوع در این فصل به بررسی موضوعات طراحی آموزشی، فواید و تأثیرات طراحی آموزشی و ویژگی و مشخصه ها و مؤلفه ها و عناصر آن پرداخته، سپس به بحث در مورد اختلالات یادگیری، اختلال نارسانویسی و دلایل عوامل مؤثر در آن، بررسی مدل طراحی شده آموزشی پیشنهادی بر اساس مدل واکت برای اختلالات نوشتاری می پردازیم. در پایان در بخش پیشینه پژوهش؛ سابقه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

-2- بخش اول (مبانی نظری)
-2-2- طراحی آموزشی:
امروزه طراحی آموزشی به عنوان یک رشته مهم و بسیار مورد استفاده در تکنولوژی آموزشی مطرح است. تکنولوژی آموزشی با بکارگیری پایه های نظری روان شناسی یادگیری و روانشناسی تربیتی، از روش های موجود در حوزه طراحی آموزشی استفاده می کند. نتیجه این تعامل ایجاد یک برنامه آموزشی است، که می توان در آن نظریه های مختلف را به کار بست و کارائی و اثر بخشی هریک را آزمود. طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است، و باعث می شود مواد آموزشی، مؤثرتر و کارآمد تر باشند. این گفته که «پزشکان مهندس بهداشت، معماران مهندس فضا و طراحان آموزشی مهندسان عملکرد انسانی هستند» اهمیت طراحی آموزشی را روشن می سازد ( ردی17 و همکاران،2003). طراحی، به معنی اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم و آماده کردن پیش نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا به کار گیری منابع برای دستیابی به یک هدف و بالاخره تهیه یک نقشه کاری برای حصول به آنچه که از پیش تعین شده است، می باشد (رضوی،1386). همانطور که مطرح شد کار طراح، نقشه کشی برای آینده است، و این طراحی در هر زمینه ای که انجام شود نامی خاص به خود می گیرد. که در اینجا بحث از طراحی آموزشی است که طراح به نقشه کشی و فراهم آوردن برنامه ای برای آموزش دست می زند که طراحی آموزشی نامیده می شود. امروزه وظایف طراحان آموزشی نسبت به گذشته دست خوش تغییراتی شده است و این تغییرات به سبب عواملی از قبیل ظهور دیدگاه های جدید در یادگیری، فن آوری های نوین مانند: فن آوری رایانه و اینترنت، و نیز بروز و ظهور فن آوری عملکرد پدید آمده است(همان منبع).
1-1-2-2- تعاریف طراحی آموزشی:
برای طراحی آموزشی تعاریف متعددی در نظریه ها و روی کردهای مختلف وجود دارد از جمله:
ساختن یک پل یک بنا یک موتور و شاید ساختن هر چیزی ابتدا نیازمند پیش بینی چگونگی اتصال قسمت های مختلف آن با یکدیگر و همچنین پیش بینی روش اجرای امور مختلف است.آموزش نیز که ماهیتی تلفیقی و ترکیبی از محتوی، روش ها و امکانات دارد چنین پیش بینی های را اقتضا می کند.این پیش بینی ها را طراحی می نامیم (فردانش،1387).
طراحی آموزشی: پیش بینی روش ها، انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور رسیدن به نتایج یادگیری به نحو مؤثر (رمی زفسکی، ترجمه فردانش، 1386).
طراحی آموزشی یعنی: روشن کردن اهداف، استفاده از داده ها در باره نیاز و علایق فراگیر، انتخاب شیوه تدریس، انتخاب تجارب یادگیری، پیش بینی استفاده صحیح از مواد و وسایل آموزشی، تعیین مسئولیت افراد، انتخاب روش یا روش های ارزشیابی و پیش بینی زمان (احدیان،1382).
طراحان آموزشی مهندسان عملکرد انسانی هستند ( ردی و دیگران،2003).
پیش بینی فعالیت های آموزشی برای افراد مشخص در زمینه معین (رضوی،1386).
طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است،که باعث می شود که مواد آموزشی مؤثر تر و کارامد تر باشند (همان منبع).
در معنای ساده، استفاده از یک فرایند نظام مند برای فهم مشکلات عملکرد انسانی، یافتن راه حل ها و انجام آنهاست (کمپ18 و همکاران، ترجمه رحیمی دوست، 1387).
علم تعیین دقیق مشخصات فرایند ایجاد. ارزش یابی و تداوم موقعیت های است که یادگیری را هموار می کند (جویس19 و همکاران،2003).
کل فرایند تحلیل نیاز ها و هدف های یادگیری و ایجاد نظام عرضه ی آموزش برای برآوردن نیازهاست ( موریسون و کم
پ20، 2004).
طراحی آموزشی نگاه به مسیر و تحلیل آموزش به صورت یک سیستم بهم پیوسته است که در آن اصول حرکت و انتخاب با استفاده از معیار های مطلوب تعیین می شود (مریل21، 2009).
به عنوان یک علم، خواستگاه رسیدن به اهدافی است که در نوین ترین و بالاترین حد بدان نیازمندیم (لشین و رایگلوث، ترجمه فردانش،1386).
طراحی آموزشی شکل دادن به ساختار ها،روش ها، اهداف، مواد و برنامه های یک سیستم آموزشی است (مریل،2009).
پیش بینی در توفیق رسیدن به انگیزه های کارای و کاربرد در آن در حوزه های آموزشی است(مریل، 2002).
طراحان آموزشی،خالق محیط های یادگیری هستند (جویس و همکاران،2009).
نقش بندی یک ایده به همراه پیش بینی منابع، مواد و موانع در جریان یاددهی و یادگیری (کمپ و همکاران، ترجمه رحیمی دوست، 1387).
نقشه ساختن انسان در راه رسیدن به تجارب موفق (ارتمر22، 2003).
پیش بینی حرکت در یک جریان نظام مند برای رسیدن به اهدافی که دوباره ساختن آنها را باید مد نظر داشت (دین23،2009).
2-1-2-2- ویژگی های طراحی آموزش


دیدگاهتان را بنویسید