در مرحله دوم، باید ترشح فرومون صورت بگیرد. فرومون فقط برای بهترین مورچه (یک یا چند تا از بهترین‌ مورچه‌ها) ترشح می‌شود.
(3-4)
(3-5)
در صورتی که فرومون زیاد ترشح شود باعث برجستگی مسیر مورچه برگزیده می‌شود. باید توجه شود که در شبیه سازی فرومون تمامی نودها را در بازه صفر تا یک در نظر می‌گیریم یعنی به صورت (1>فرومون هر المان>01/0). مقدار فرومون اولیه مقداری در این بازه مثلا 5/0 انتخاب می‌گردد. به روز رسانی فرومون، فیدبک مثبت و منفی را در ارتباط غیر مستقیم در کلونی فراهم می‌کند.
3-4-9. فلوچارت کلی الگوریتم کلونی مورچگان

تصویر(3-15). فلوچارت کلی الگوریتم کلونی مورچگان
پارامترهای الگوریتم کلونی مورچه به این صورت تنظیم شده است ?=1 و ?=0 (در رابطه 3-1)، =0.1 (در رابطه3-4)،0. 5 =? (رابطه3-5). تعداد مورچه‌هایی که برای ترشح فرومون در نظر گرفته می‌شوند، برابر با 2 تعیین شد، که ترشح فرومون برای آنها به ترتیب برابر با 5/0 و 25/0 می‌باشد، بدین صورت که هر چه مورچه شایسته‌تر باشد، بر مسیر او فرومون بیشتری ترشح شود. فرومون اولیه برای تمامی‌مسیرها برابر 5/0 تعیین شد. تعداد مورچه‌ها برابر با 20، و تعداد تکرار الگوریتم 100 در نظر گرفته شد. مقدار حداقل و حداکثر فرومون بترتیب برابر با 01/0 و 1 تعیین شد. در هر تکرار الگوریتم پس از بروز رسانی کلی فرومون برای تمامی‌مسیرها، فرومون هر نود از مسئله باید در محدوده مجاز قرار داشته باشد. در صورتی که فرومون یک نود کمتر از 01/0 شود، آن را برابر با 01/0 می‌کنیم، و در صورتی که بخواهد بیشتر از 1 شود، برابر با 1 می‌گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوعنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

3-4-10. جمع بندی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید