ساختار ماتریس کوواریانس نیز با جمعیت مولدشان فرق می‌کنند.
بنابراین آماره آزمون برای فرض H_0:μ_1=μ_2 عبارت است از:
T_M^2=n_1 (y ̅-x ̅ )^’ S_x^(-1) (y ̅-x ̅ )
که با حد بالایی کنترل زیر مقایسه می‌گردد:

UCL=(P(n_2-1)(n_1+n_2))/(n_2 (n_2-p)) F_p, n_2-p
حدود کنترل برای تعیین حالت خارج از کنترل بکار می‌روند مقدار T_m^2>UCL یا روال‌ها77 یا دیگر الگوها در مقادیر T_M^2 یک علت غیر تصادفی احتمای که فرآیند را تحت تأثیر قرار می‌دهد را نشان می‌دهد. وقتی حالت خارج از کنترل مشاهده شود. در ابتدا یک بررسی برای یافتن خصوصیت خاصی که باعث آن انحراف شده صورت می‌گیرد. که نمودارهای کنترل تک متغیر با گام منطقی بعدی در جهت یافتن علت است. با این حال بخاطر داشته باشید مقدار T_M^2 غیر عادی می‌تواند نتیجه‌ی مشاهداتی باشد که با جمعیت مولدشان ساختار همبستگی متفاوتی دارند و چنین ویژگی‌هایی در نمودارهای تک متغیره نشان داده نمی‌شوند اخیراً مسیون78(1995) نشان داده است که تفسیر یک نشانه79 روی T_m^2 در صورتی که مقدار متناظر به قسمت‌هایی مستقل تقسیم شده باشد کمک کننده است بلافاصله از طریق تجزیه اطلاعاتی در مورد خصوصیاتی که بر این نشانه موثرند در درسترس قرار می‌‌گیرد که در فصل بعد به آن می‌پردازیم.
اکنون به تشریح روش‌های ارزیابی مجموعه داده‌‌های شبیه سازی شده که در فصل دوم ارائه گردید و شامل هر دو نمونه مرجع یا پایه‌ی 50 مشاهده‌ای و نمونه آزمایشی 25 مشاهده است، می‌پردازیم بر خلاف ارزیابی‌های که در فصول قبل روی مجموعه‌ داده‌ها صورت گرفت اکنون فرض می‌کنیم هم ماتریس کوواریانس و هم بردار میانگین‌ها از نمونه مرجع تخمین زده شده‌اند.
همانطور که در فصل دوم ذکر شد در نمونه‌ی مرجع داریم:
x ̅=[█([email protected])]
s_x=[■(0.001220&[email protected]&0.001367)]


دیدگاهتان را بنویسید