ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. تغییرات شگفت آوری که سازمان ها را احاطه کرده، پیچیدگی های تصمیمات سازمانی،جهانی شدن، سرعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، همگی لزوم  کارگیری برنامه ریزی استراتژیک را برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته نشان می دهد. مدیران با هوش دریافته  اند که با تعیین و تبین اهداف و مأموریتهای سازمان  در دراز مدت بهتر می توانند برنامه های خود را به ثمر برسانند. سازمان بهتر کار می کند و نسبت به محیط واکنش مناسب تری نشان م یدهد، به کمک این برنامه ریزی مدیران جهت گیری های خود را در آینده مشخص کرده و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز می کنند. داشتن این شیوه تفکر و برنامه ریزی به مدیران کمک می کند تا تصویر روشنی از سازمان و هدف های آن بدست آورند و فعالیت های سازمان را تحت یک برنامه واحد هماهنگ کنند. داشتن تفکر استراتژیک به معنای آمادگی ذهنی و اجرایی همه آحاد سازمان برای انطباق با شرایط یا تقدم زمانی و معنایی بر تغییرات محیطی است. تغییرات شدید و سریع عوامل محیط بیرونی ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک و داشتن تفکرات استراتژیک را الزامی می سازد. محیط های بیرونی و اهمیت آن که ضرورت داشتن این برنامه ریزی را روشن می سازد بشرح زیر است:

محیط اقتصادی:

 • رویکرد تجارت جهانی.
 • تجارت الکترونیکی و تهدیدها و فرصتها.
 • تعامل اقتصادی بین کشورها.
 • بی ثباتی اقتصاد جهانی.
 • تعامل شدید بین مؤلفه های اقتصاد جهانی.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مزایای انتشار اوراق مشارکت

محیط فرهنگی واجتماعی.

 • سرعت فن آوری اطلاعات و دسترسی مردم به آن.
 • افزایش خواسته های مشتری.
 • بهبود ارتباطات فرهنگ

محیط تکنولوژیکی:

تغییرات شدید تکنولوژیکی.

 • بهبود ارتباطات تکنولوژیکی جهانی.
 • تکنولوژی سخت افزاری در صورت توزیع شدیداً افزایش یافته.
 • هر روز شاهد ابداعات و اختراعات جدید هستیم.

محیط رقابتی:

 • شکل گیری رقابت دائماً در حال تغییر است.
 • رقبای ناشناس و جدید به سرعت وارده عرصه های جهانی شده و تهدید جدی محسوب می شود.
 • رفتار رقبا غیر قابل پیش بینی است.
 • سرمایه گذاران در رفتار خود نسبت به سرمای هگذاری در شرکتها با تأمل برخورد می کنند.

محیط مشتریان:

 • مشتری بصورت گزینشی عمل م یکند.
 • توقع مشتریان با توجه به تسهیلات و جوایز رقبا افزایش یافته است.
 • رویکرد به مشتری در شرکتها، رویکرد مشارکتی است.
 • رضای تمندی مشتری و جلب همراهی و درک او یک اصل ضروری است.

محیط منابع انسانی:

 • دانایی محوری سازمانها بر منابع انسانی متمرکز است.
 • رویکرد نوین بر خلاف مدیریت پرسنلی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی استوار است.
 • معیشت، تضمین شغلی و آیند ه نگری منابع انسانی همه یکدیگر را تحت تأثیرقرار می دهد.
 • خلاقیت و نوآوری وجه کلیدی و بنیادی مدیریت منابع انسانی است.