سلسله مراتب دانش

داده[1] :داده از فعل لاتین do.dare  به معنای دادن مشتق شده است و مناسب ترین کار برد را برای بیان حقایق غیر منظم و نا آگاهانه دارد (شودریک و دیگران ،1385: 221). داده شامل حقایق ساختار نیافته در باره رویدادها ،اهداف یا افراد است (سرلک و فراتی ،1387: 9). در واقع داده ماده اولیه وخام تولید اطلاعات هستند که شامل آمار، ارقام و واقعیت های خام و پردازش نشده  می باشند .

اطلاعات[2]:اطلاعات از فعل لاتین informare،informoبه معنای شکل دادن مشتق شده است (شودریک ودیگران ،1385: 221).اطلاعات عبارت از مجموعه ای از داده ها هستند که در ذهن دریافت کننده آنها  ایجاد معنی می کنند. اطلاعات بایستی با در یافت کننده چیزی را ارائه نماید که او تا به حال نمی دانست و نمی توانست پیش بینی کند(الف سن و لاودن 1382: 77).به طور خلاصه اطلاعات به داده های معنی دارو سازماندهی شده و مفید اطلاق می شود.بنا براین جمع آوری پیام ها و واقعیت ها و ترکیب آنها به شیوه های مختلف را می توان منابع اطلاعاتی نام گذاری کرد .که این اطلاعات قابل مدیریت واداره کردن هستند (مهر علی زاده وعبدی ،1388: 12).

دانش[3]:دانش مجموعه ای از اطلاعات مناسب ساخت یافته و الگومدار در حوزه معین است. می توان گفت که دانش شکل غنی شده وبارور شده اطلاعات می باشد که همراه با فهمیدن چگونگی وچرایی است (سرلک و فراتی،1387: 11). دانش شامل حقایق و باور ها ،مفاهیم واندیشه ها،قضاوت ها وانتظارات ،متدلوژی (روش شناسی )یا علم اصول ونحوه انجام فنون است (زعفریان ودیگران ،1387: 75-102).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اثرات عدالت سازمانی در دستگاه های اجرایی

خرد (معرفت )¹[4]:وقتی که دانش برای تصمیم گیری و بهبود تصمیمات، فرایندها وبهره وری یا سود آوری به کار گرفته می شود،تبدیل به خرد می شود. برای خردمند بودن، افراد نه تنها باید دانش کسب کنند بلکه بایستی فهم کاملی از اصول حاکم برآن دانش را نیز داشته باشند. به طور خلاصه داده ها عاری از مفهوم هستند و شامل مشاهدات، حقایق یا اعداد و ارقام هستند و وقتی که داده ها به منظور خاصی سازماندهی شده و در یک متن قرار می گیرند تبدیل به اطلاعات می شوند و وقتی که اطلاعات برای آشکار ساختن الگوهای غیر معمول یا گرایشات نهان مورد تحلیل قرار می گیرند به دانش تبدیل می شوند و وقتی که دانش برای تصمیم در موقعیت های واقعی زندگی به کار گرفته می شوند تبدیل به معرفت شده است (مهر علی زاده و عبدی ،1388: 12). خرد مربوط است به فراسوی فهمیدن و یک نوع تجسس فلسفی است وبه چرایی پاسخ می دهد و موجبات قضاوت ارزشی را فراهم می آورد (سرلک و فراتی،1387: 11).

[1]-data

[2]-information

[3]knowledge

[4]-wisdom