ضرورت خلاقیت

خلاقیت و نوآوری موجب خواهد شد که موارد ذیل تحقق یابد:

الف) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی

1) خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شکوفایی استعداد‌ها و سوق دهنده به سوی خود شکوفایی ؛

2) خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت فردی، شغلی و اجتماعی .

ب) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی

1) خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان ؛

2) خلاقیت و نوآوری عامل تولیدات و خدمات ؛

3) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات ؛

4) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت ؛

5) خلاقیت و نوآوری عامل کاهش هزینه‌ها، ضایعات و اتلاف منابع ؛

6) خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان ؛

7) خلاقیت و نوآوری عامل ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان ؛

8) خلاقیت و نوآری عامل ارتقای بهره وری سازمان ؛

9) خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان ؛

10) خلاقیت و نوآوری عامل رشد و بالندگی سازمان ؛

11) خلاقیت و نوآوری عامل تحریک و تشویق حس رقابت ؛

12) خلاقیت و نوآوری عامل کاهش بوروکراسی اداری “کاهش پشت میزنشینی ومشوق عمل گرایی” ؛

13) خلاقیت و نوآوری عامل تحریک و مهیا کردن عوامل تولید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اثرات عدالت سازمانی در دستگاه های اجرایی