که به سه مرحله تقسیم یم شود: الف) علاقه ب) متقاعد کردن ج) اطمینان مجدد.

5-همگامی در آینده: به شما امکان می دهد که بر خوادث احتمالی آینده تسلط داشته باشید و پیشاپیش راه حلهایی بریا برخورد با آنها تد ارک ببینید.

6-خاطرات گذشته، یک منبع دقدرتمند یا ناخودآگاه: منظور روشی است که از منابع ناخودآگاه و قدرتمند دیگران برای رسیدن به واکنشی که مورد نظر شماست استفاده می کنید. این فرایندی است که در آن به یک خاطره، یک احساس و یا واکنشی با فرایندی دیگر ارتباط پیدا می کند و در واقع فرایندی طبیعی است که بی آنکه از آن اطلاع داشته باشید رخ می دهد.

7-تلقینهای پنهانی: تلقینها و پیشنهاداتی که در یک مجموعه وسیع تر جاسازی شده، بی آنکه از ظواهر امر مشخص باشد، گوینده نقطه نظری را بصورت غیرعلنی به مخاطب خود تاقین یم کند.

8-سوالها و فرامین تلویجی: آن گونه سوالها و فرامینی که در ضممونی ویع تر قرار دارد و اغلب به شکل یک عبارت پایان یافتن مطرح می شود. پیشنهادهیا تلویحی به اندازه ای نافذ هستند که در واقع به چشم نمی آید. قدرت آنها از این نامرئی بودن آنها مایه می گیرد. به همین دلیل بسیار ارزشمند است اگر بتوانید از پیشنهادان تلویحی استفاده سازنده بکنید تا بتوانید ارتباط موثری با اشخاص برقرار نمایید.

9-چگونه یک گفت و گو را کنترل کنیم: در برخورد با اشهاص توجه به دو نکته حائز اهمیت اسن: الف) اشخاص بیش از گوش دادن به صحبت کردن علاقه منداند. ب) کسی که گشو فرا می دهد کنترل گفت و گو را به دست دارد. گوش فرادهنده با طرح سوالات بجا و یا ارائه رهنمودهای منطقی و حساب شده یم تواند جریان گفت و گو را در جهت دلخواه هدایت کند.

روبرو شدن با مقاومت

در این بخش پایانی به روشهایی برای برخورد با مقاومت دیگران در برتبر ما و نقطه نظرهای ما اشاره می کنیم.

راههای برخورد با مقاومت:[10]

1-مقاومت در برابر تغییر: باید قبل از هرچیز به محرکها و روابط موجود توجه کنیم و در صورت امکان اشخاصی را که بر اثر این تغییر تحت تأثیر قرار می یگرند درنظر بگیریم. اجازه بدهید این اشخاص تاثیر این تغییر را روی خود تحلیل کنند و در باره راه حلی که اتخاذ می کنید مشارکت داشته باشند.

2-زندگی مسابقه نیست: بهترین راه برای برخورد با مقاومت نه جنگیدن با آن، بلکه کنار آمدن، به توافق رسیدن و در صف واحد قرار گرفتن با آن است.

3-تشویق اشخاص به صحبت: این روش مفیدی است که اشخاص بی میل به صحبت را به صحبت تشویق می کنید. قدرت این روش ناشی از میل ما به کمال رسیدن است که در همه ما وجود دارد. روش دیگر این است که به آنها اجازه صحبت ندهیم اما در  عین حال و همزمان، پیشنهددانی ضمنی و تلویحی برای ادامه صحبت آنها ارائه دهیم.

4-استفاده خلاق از پریشانی: در جریان یک شورش یا یک طغیان، شرایطی از پریشانی و ابهام حاکم است و این شرایط تا زماین وجود دارد که کسی با یک دستورالعمل روشن و محکم اوضاع را در کنترل خود بگیرد. با دادن دستورالعمل به اشخاصی که در شرایط بهت و حیرت به سر می برند می توانید آنها را به سهولت و با حداقل مقاومت کنترل کنید.

5-روبرو شدن با مخالفتها: با توجه با ماهیت مخالفت و شخصیت کسی که در مقام اعتراض و مخالفت حرف می زند، به روشهای گوناگونی می توان با این مخالفتها روبرو شد:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعریف سازمان

الف) اعتراض را بپذیرید و از آن استفاده کنید.

ب) با احساس او موافقت کنید.

پ) داستانی تعریف کنید.

ت) ابراز کنجکاوی یا علاقه.

ث) خلاصه کردن مخالفت.

ج) بپرسید که چه اقدامی می تواند مخاطب شما را متقاعد کند.

چ) رویارویی کردن

ح) تصدیق و پافشاری

6-روبرو شدن با شخصیتهای مقاوم: بر اساس نظریه سیستمی هر آینه یکی از اجزاء یک سیستم را تغییر دهیم، سایر بخشهای سیستم نیز تغییر می کند تا تعادل را از نو برقرار سازد. با تغییر دادن خود می توانیم رفتار مخاطب را تغییر می کند تا تعادل را از نوبرقرار سازد. با تغییر دادن خود می توانیم رفتار مخاطب را تغییر دهیم. در این شراتیط مهم است که بدانیم چه تغییری را باید در ذهن خود بدهیم تا در مخاطب تغییری را که می خواهیم ایجاد شود. هرچه بیشتر بتوانیم رفتارهای خود را تغییر دهیم، شانس موفقیت افزایش می یابد.

7-فرونشاندن خشم و خصومت: هرآینه کسی به شما، له نقطه نظر شما و یا به چیزی که شما با آن ارتباط دارید حمله می کند، نخستین مطلبی رل که باید درنظر بگیرید مضمون حمله نیست، بلکه به خشم کسی که شما را مورد حماله قرار داده توجه کنید. ازجمله اشتباهات اشخاصی که مورد حمله قرارذ گرفته اند این است که در صدد دفاع از خود برمی ایند و یا از نقطه نظر خود حمایت می کنند. حالت تدافعی گرفتن یک اشتباه تاکتیکی است، زیرا مخاطب آنها این دفاع را به حساب پاتک علیه خود می گذارد و درنتیجه میزان خشم و خصومت افزایش می یابد. اول باید با حمله کننده و با مضمون حرف او موافقت کنید و بعد با احساس او همدردی نمایید.

[1]  در فرهنگ ۵جلدی آریانپور در برابر واژه LINUISTIC این معادلها آمده است : زبانی ، وابسته به تحصیل زبان ، وابسته به زبانهای بیگانه، زبان شناسی

[2]  در فرهنگ کامل انگلیسی – فارسی آریانپورر در برابرواژه PROGRAMMING این معادلها آمده است : تنظیم برنامه ، تهیه برنامه ،برنامه نویسی

[3]  دیلتس ، روبرت ، ارتاط موثر و موفقیت قوامی با ان . ال . پی ، ترجمه دکتر سید رضا جمالیان ، بهار ۱۳۷۷،ص۱۹

[4]  دیلتس ، روبرت، ارتباط موثر و موفقیت قطعی با ان . ال. پی ، ترجمه دکتر سید رضا جمالیان ، بهار ۱۳۷۷،ص۲۳

[5]  ریچارد سون ، جری ، معجزه ارتباط و ان. ال. پی ،ترجمه مهدی قراچه داغی ، چاپ هفتم ۱۳۸۱،ص۲۱

[6] – دیلتن، روبرت، ارتباط موثر و موفقیت قطعی با ان. ال. پی، ترجمه دکتر سید رضا جمالیان، بهار 1377، ص 23

[7] – ریچاردسون، جری، معجزه ارتباط و ان. ال. پی، ترجمه مهدی قراچه داغی، چاپ هفتم 1381، ص 21

[8] ریچاردسون، جری، معجزه ارتباط وان.ال.پی، ترجمه مهدی قراچه داغی، چاپ هفتم 1381، ص 65

[9] – ریچاردسون، جری، معجزه ارتباط وان.الی.پی، ترجمه مهدی قراچه داغی، چاپ هفتم 1381، ص 100

[10] – ریچاردسون، جری، معجزه ارتباط وان.ال.پی، ترجمه مهدی قراچه داغی، چاپ هفتم 1381، ص 149

  • 2