خواهدبود:
θ(t)=cos⁡θ (t)K(-I_L1/ω cos⁡ωt-K_1 t^2/2)+πt
باقراردادن θ(t) درIL1-PLL(t)، IL1-PLL(t)میتواند به صورت زیر نوشته شود:
I_(L1_PLL) (t)=sin⁡(cos⁡θ (t)K(-I_L1/ω cos⁡ωt-K_1 t^2/2)+πt)
با استفاده از معادله 4-23 دامنه وزاویه فاز جریان جبران سازی موازی برای بدست آوردن عملکرد مطلوب بدست خواهد آمد.
ب) کنترل ولتاژ لینک dc
در روش پیشنهادشده برای کنترل ولتاژخازن،Vcap-err از اختلاف بین مقدار تنظیم شده و مقدار اندازه گیری شده بدست می آید.خروجی کنترل کنندهPI از ضرب دو پارامترIerrL1(t) وIL1-PLL(t)تفریق شده است.
V_(cap_err)=V_(cap_ref)-V_(cap_mea)
سیگنال کنترل Ucappi ازطریق کنترل کنندهPI واز سیگنال ورودی Vcap-err بدست میآید. Ucappi از ضرب دو عبارت Ierr-L1(t) وIL1-PLL(t) کم میشود.
U_cappi=K_P V_(cap_err)+K_1 ∫▒〖V_(cap_err) dt〗
این ایده کنترلی مشکل افست در دامنه مولفه اصلی را ایجاد نمی کند، بنابراین از تغییرات دینامیک ولتاژ خازن برای تعیین سیگنال جریان مرجع جریان استفاده می شود.

طراحی کنترل کننده اینورتر سری
همانطورکه درشکل4-8 نشان داده شده کنترل کننده اینورترسری شامل تولیدولتاژ مرجع و محاسبات تعیین کمبود و بیشبود ولتاژ است.عملکرد کنترل کننده اینورتر سری (بجز کنترل ولتاژ لینک dc) مشابه کنترل کننده اینورترموازی است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان دربارهخرده فروشی، کارایی اقتصادی، فضای رقابتی، بازار رقابتی

دیدگاهتان را بنویسید