عملکرد اقتصادی در هر کرت عدد مربوط به وزن کاه و کلش را استخراج نموده و یادداشت برداری می‌نماییم.

3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری طرح
بعد از تکمیل جداول یادداشت برداری جهت تجزیه واریانس داده‌های آماری از نرم افزارهای آماریSAS ،MSTATC استفاده گردید و میانگین تیمارها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت نگارش متن پایان نامه و رسم نمودارهای مربوطه از نرم افزارهای Wordو Excel استفاده گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوع خطی، غیر، فلاتر
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید