حجم
pH 3/8

3 – بافر X 5/0 TBE
TBE 10X 25 ml
ddH2o 500 mlتا حجم
4 – بافر نمونه گذاری که از شرکت فرمنتاز تهیه شد .
5 – رنگ اتیدیوم برماید : برای درست کردن رنگ یک گرم از پودر رنگ در 100میلی لیترآب مقطر حل شد تا محلول رنگ 10میلی گرم در میلی لیتر بدست آید. از آنجائیکه این رنگ به شدت سمی و سرطان زا است باید بسیار با دقت تهیه شود . محلول رنگ بدست آمده باید دور از نور و در 4 درجه سانتیگراد نگهداری شود .
جهت انجام آزمایش حدود 5/0 گرم از پودر آگارز در ml 50 بافر X 5/0 TBEریخته و مخلوط وحرارت داده شد تا یک محصول شفاف بدست آید . پس از خنک شدن محلول ، به آرامی درون یک قالب ژل حاوی شانه‌ای با دندانه‌های مساوی ریخته شد . پس از سفت شدن ژل شانه از داخل آن خارج و چاهک هایی در ژل ظاهر شد . سپس ژل داخل تانک الکتروفورز افقی قرار گرفت . تانک توسط X 5/0 TBE تازه پر شد بطوریکه بافر کاملاً روی ژل را پوشاند .
5 میکرولیتر از محصول PCR به همراه 1 میکرولیتر Loading buffer با الکتروفورز بر روی ژل آگارز 1.5 درصد حاوی 1 میکرولیتر اتیدیوم بروماید در بافر (TBE) 0.5X و با جریان ولتاژ 80 ولت آشکار سازی شد. تعیین هویت باند های حاصل به کمک مقایسه با مارکر وزن مولکولی (Ladder) یک کیلوباز انجام شد.
پس از رسیدن نمونه‌ها تا نزدیک یک‌چهارم انتهای ژل جریان برق قطع و تهیه عکس از ژل توسط دستگاه ترانس ایلومیناتور در مجاورت نور ماورای بنفش صورت گرفت.

4-1- آزمایشات تشخیصی برای تعیین اشریشیا کلی بوروپاتوژن (UPEC)
از آنجا که در هر آزمایشگاه میکروب شناسی جهت امور تحقیقاتی باید از نمونه های جداسازی شده به طور کامل اطمینان داشت، یکسری آزمایشات تکمیلی جهت بررسی خصوصیات بیوشیمیایی نمونه ها انجام شد. در این بررسی از محیط های افتراقی خاص انتروباکتریاسه جهت تایید استفاده شد. در جدول 4-1 نتایج آزمایشات بیوشیمیایی سه باکتری عامل عفونت ادراری نشان داده شده است.
جدول شماره 4-1: نتایج تست های بیوشیمیایی جهت تایید باکتری های انتروباکتریاسه
P.mirabilis
Klebsiella
E.coli
توضیحات
+
+
_
مصرف سیترات به عنوان منبع کربن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درمورد فرومون، الگوریتم، صورتی

_
+
+
اندول

+
_
+
حرکت

AlK/A(H2S)
A/A(gas)
A/A(gas)
مصرف قندها در محیط TSI و تولید گازCO2 از گلوکز

+
+
_
اوره آز

_
_
+
جلای فلزی

+
_
_
سولفید هیدروژن(H2S)

در شکل های 4-1 ، 4-2 و4-3 به ترتیب کلنی های اشریشیا کلی یوروپاتوژن(UPEC) با جلای فلزی سبز ،شکل میکروسکوپ? باسل گرم منفی و نتایج ازمایشات بیوشیمیایی با استفاده از محیط های کشت افتراقی نشان داده شده اند.

شکل4-1:کلنی های با جلای فلزیUPEC شکل4-2:باسیل گرم منفی UPEC

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید