نحوه تجزیه و تحلیل یک مجموعه داده با روش چند متغیره کاملا شناخته شده است و این امکان وجود دارد که متغیره های انتخابی برای تحلیل مولفه اصلی، مجموعه مناسبی نباشد. از این رو برای انتخاب یک مجموعه مناسب ازتجزیه و تحلیل پروکراستس استفاده شد [71].
روس31 (2004) اظهارداشت که شکل و نشانه های بارز دو مفهوم اصلی در تجزیه و تحلیل پروکراستس می باشد، هردو این مفاهیم در مرتب کردن و هماهنگی داده ها نقش ایفا میکنند. بر همین اساس پایه و اساس تجزیه و تحلیل پروکراستس بر تشابهات شکلی و نشانه های بارز موجود استوار است [94].
پیشینه تحقیقات اندازه پیکسل یا شبکه سلولی
تومیسلاو32 (2005) به اندازه گیری اندازه پیکسل با استفاده از تئوری Nyquist فرکانس و معادلات پردازش سیگنال پرداخت و با 4 منبع داده شامل: GPS، پلات نقشههای کشاورزی، خطوط تراز و نقشه خاک، اندازه پیکسل مناسب را تعریف نموده و در نهایت برای نقشههای خروجی سه استاندارد تعریف کرده است: 1) درشت33: بستگی به مقیاس کارهای بزرگ دارد و برای کارهای سریع مناسب است. اندازه پیکسل ≤0025/0 مقیاس نقشه ورودی در نظر گرفته شده است. 2) ریز34: که حداقل واقعیت جسم را تا 95% دقت بیان میکند. اندازه پیکسل ≥0001/0 مقیاس نقشه ورودی در نظر گرفته شده است. 3) بینابین35: که اندازه پیکسل بین دو مقیاس میباشد و بستگی به نیاز کاربر دارد. اندازه پیکسل 0005/0= مقیاس نقشه ورودی در نظر گرفته شده است. آقای تومیسلاو مناسبترین اندازه پیکسل برای کار خود را ≥0001/0 مقیاس نقشه ورودی در نظر گرفت [100].
مک برانی36 (2003) اندازه پیکسل را تابع دادههای مورد نیاز در GIS و قدرت کامپیوتر دانست. فرض او این است که ترجیع داده شود از بیشترین اندازه پیکسل در پروژهها استفاده شود [77]. اثر تاثیر اندازه پیکسل در تحقیقات راسموس (2007) برای شاخصهای رطوبتی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج نشان داد انتخاب اندازه پیکسل مناسب نقش مهمی در برآورد دقت دادههای رطوبتی دارد. جولین و مونلار (2000) به تأثیر اندازه پیکسل در محاسبه مدل جریان سطح با مدل CASCZD پرداخته و نشان دادند که اندازه پیکسل مختلف، نتایج مدل را تغییر میدهد [80].
کنزلی37 (2002) به تأثیر اندازه پیکسل در مشتقات توپوگرافی پرداخته و نشان دادند که با افزایش اندازه پیکسل شیب کاهش یافته و فرسایش در خاک کم میشود و سایر پارامترها مانند جهت و انحنا و ضریب رطوبتی با تغییر اندازه پیکسل تغییر مینماید. ولی اندازه پیکسل مناسب تعیین نشده است [71]. والیزولا و بام گارد نر (1990) اندازه 5/0 تا 3 میلی متر بر روی نقشههای توپوگرافی را برای اندازه پیکسل تعریف نمودند که این مقدار نیز تولید افزونگی اطلاعات را مینماید [101].
میخائل38 (2008) به مطالعه تاثیر شیب در اندازه سلول ثابت پرداخت و نشان داد که طول آبراهه با شیب زمین دارای رابطه میباشد و مدلی را نیز براساس تغییرات شیب ارائه نمود که در این تحقیق تعیین اندازه پیکسل DEM با مبنای هیدرولوژیکی بر اساس طول آبراهه و مساحت حوضه مد نظر قرار گرفته است [78].
فصل سوم
مواد و روش‌ها
منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه
مساحت استان کرمانشاه برابر با 25008 کیلومترمربع که حدود 45/1درصد مساحت کل کشور را دارا می‌باشد و از لحاظ وسعت هجدهمین استان کشور به شمار می‌آید. این استان بین´40 °33 تا ´18 °35 عرض شمالی و´24 °45 تا ´07 °48 طول شرقی قرار گرفته است (شکل 3-1). از لحاظ تقسیمات کشوری استان کرمانشاه به 14 شهرستان، 30 بخش، 29 شهر و 85 دهستان تقسیم شده است [17]. محدوده سیاسی استان از شمال به استان کردستان، جنوب به استان‌های لرستان و ایلام، شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق همجوار است و بیش از 330 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد [24]. استان کرمانشاه ناحیه‌ای کوهستانی است که ما بین فلات ایران و جلگه بین‌النهرین قرار گرفته و سراسر آن را قله‌ها و ارتفاعات رشته کوه‌های زاگرس پوشانده است [1].

شکل (3-1): موقعیت استان کرمانشاه

توپوگرافی استان
استان کرمانشاه منطقه است کوهستانی که قسمت اعظم آن را رشته گوه زاگرس پوشانده است. این منطقه از دو قسمت عمده تشکیل شده است. قسمت کوهستانی و مرتفع با حداکثر ارتفاع 3390 متر از سطح دریا و قسمت دشتی در نواحی قصرشیرین، سومار و نفت شهر با ارتفاع 180 متر از سطح دریا و اراضی نسبتا مسطح که بین ارتفاعات قرار دارند. رشته کوه زاگرس که به صورت شمال غربی-جنوبی شرقی کشیده شده است تاثیر زیادی در اقلیم منطقه دارد. در این مناطق با توجه به کاهش درجه حرارت نسبت به مناطق دشتی بدلیل افزایش ارتفاع نزولات بیشتر به صورت برف است این درحالی است که در مناطق دشتی بیشتر به صورت باران می باشد. رشته کوه زاگرس همچنین باعث شده تا قسمت غربی استان منطقهای گرمتر و خشکتر باشد و پوشش گیاهی آن کم تراکم و درختانی مانند نخل و اکالیپتوس در منطقه می روید که متفاوت از پوشش سایر قسمتهای استان میباشد.
نقشه ارتفاعی که با استفاده از نقشه دم منطقه ترسیم شده است در شکل (3-2) نمایش داده شده است. قسمت غربی استان دارای کمترین ارتفاع و قسمتهای شمالی و شمال شرقی استان دارای بیشترین ارتفاعات هستند.

شکل (3-2): نقشه ارتفاعی استان کرمانشاه
بررسی دشتها در استان کرمانشاه
الف: دشت بین ارتفاعات الوند و کوه بید سرخ
دشت بین ارتفاعات الوند و کوه بید سرخ عرض این دشت 55 کیلومتر است که ارتفاعات شمالی آن نسبتا صعب العبور است ولی از طرف جنوب به کلی
باز و هموار است و به همین سبب راههایی به طرف شهرستانهای نهاوند و تویسرکان از این منطقه کشیده شده است.
ب: دشت ماهی دشت
عرض این دشت 25 کیلومتر بوده که ارتفاعات نعل شکل در شرق و ارتفاعات حسن آباد چهار زبر در غرب آن را احاطه کردهاند. این دشت از مناطق عمده زراعی استان کرمانشاه محسوب میشود. وسعت این دشت 1650 کیلومترمربع و 1400 تر از سطح دریا ارتفاع دارد. دشت ماهی دشت بزرگترین دشت استان میباشد.
پ: دشت صحنه
این دشت از ارتفاعات بید سرخ آغاز و تا ارتفاعات نعل شکن ادامه دارد که حدود 90 کیلو متر عرض دارد. وسعت تقریبی دشت صحنه 460 کیلومتر مربع و ارتفاع از سطح دریا 1400 متر میباشد.
ت: دشت بیلوار
این دشت از رسوبات رودخانه کامیاران به وجود آمده است. مساحت اراضی این دشت در حدود 11 هزار هکتار است.
بررسی کوهها در استان کرمانشاه
الف: کوههای دالاهو
ارتفاعات دالاهو دارای قلل بسیار بلندی است که بلندترین قله آن 2250 متر ارتفاع دارد و اکثر مدت سال به وسیله برف پوشیده شده است. پوشش جنگلی این ارتفاعات دارای درختان بلوط، بنه، کیکم، زالزالک و پوشش مراتع شامل گونههای کما، جاشیر، توت روباه، ماشک و اسپرس در دامنه است که از یکسو بر دشت بین‌النهرین مسلط است و از سوی دیگر به جنگل های کرند و اسلام آباد غرب که شامل گونههای درختی بلوط، بنه، کیکم، زالزالک و ارژن دید ممتدی دارد [27،32،47].
ب: کوه پرآو
رشته کوه پرآو، امتداد ارتفاعات الوند است و بلندترین کوه این رشته کوه، کوه بیستون می باشد. این رشته کوه در جهت شمال غربی به سمت کوه‌های طاق بستان پیش رفته و پس از طاق بستان به طرف کردستان متمایل میگردد. این ارتفاعات بصورت سنگی و غیر مشجر بوده که دارای معابر محدود است. طول این رشته کوه از شمال غربی تا جنوب شرقی 62 کیلومتر و عرض آن از شمال به جنوب در پهن ترین نقاط به 26 کیلومتر میرسد [17،32].
پ: ارتفاعات قلاجه
این ارتفاعات دارای جهت شرقی ـ غربی بوده که حد فاصل استانهای ایلام و کرمانشاه را شکل می دهند و بلندترین قله کوه آن 2355 متر ارتفاع دارد. این ارتفاعات بوسیله درخت بلوط، بنه و زالزالک و درختچه های خودرو پوشیده شده است [17،32].
خصوصیات اقلیمی استان
وضعیت آب و هوای استان کرمانشاه
پارامترهای مختلفی در آب و هوای یک منطقه موثرند، که بر روی پوشش گیاهی آن نواحی تاثیر میگذارند. بعضی از پارامترها دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر پارامترها میباشد که در زیر به آنها اشاره میشود. مهمترین تودههای ورودی و جهت آن به استان کرمانشاه در شکل (3-3) نشان داده شده است. استان کرمانشاه در معرض تودههای هوای مدیترانه‌ای قرار داشته، برخورد این تودهها با ارتفاعات زاگرس موجب ریزش برف و باران می‌گردد. متوسط میزان بارندگی در مناطق مختلف استان بین 300 تا 800 میلیمتر در نوسان است. میزان متوسط بارندگی درازمدت استان بالغ بر 537 میلیمتر بوده که از میانگین بارندگی کشور (در حدود 270 میلیمتر در سال )، بسیار بیشتر است. [17،19].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگانمیزان استفاده، سطح تحصیلات، اوقات فراغت

شکل (3-3): مهمترین تودههای ورودی به استان کرمانشاه
دما
دما یکی از عناصر اصلی شناخت هوا است. با توجه به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که این تغییرات به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا میگردد. دمای هوا در یک منطقه تحت تاثیر عواملی چون عرض جغرافیایی، ارتفاع، جریانهای دریایی، فاصله از دریا، باد، جهت و پوشش ابری قرار می گیرد و در هر منطقه با نظر به این عوامل شرایط اقلیمی و جغرافیایی ویژهای را به وجود می آورد. همچنین بسیاری از رخداد های مهم جوی مثل بارش و تبخیر وتعرق تحت تاثیر مستقیم دما قرار دارد. عامل اصلی و محرک شروع دوره رشد پوشش گیاهی در تمامی مناطق دما میباشد [43]. دما به عنوان یکی از عوامل کنترل کننده استقرار پوشش گیاهی در منطقه ایفای نقش میکند و در واقع نقش گزینشی بر گیاهان دارد و تعیین میکند که در هر منطقهای چه نوع پوشش گیاهی مستقر گردد. همچنین پدیدههای تبخیر و تعرق که پدید آورنده ابرها و بارش است، تحت تاثیر دمای محیط قرار دارند [45]. میانگین دمای سالیانه استان کرمانشاه در حدود 2/13 درجه سانتیگراد برآورد شده است.
درجه حرارت در قسمت غرب استان و نوار مرزی از مقدار بیشتری نسبت به سایر مناطق استان برخوردار می باشد،‌که این حاصل ارتفاع پست منطقه ( کمتر از 500 متر )‌ و تاثیر آب و هوای صحراهای خشک عربستان و عراق می باشد . با عبور به سمت شرق استان و افزایش ارتقاع مقدار دمای متوسط سالانه کاهش می یابد که حدود آنرا می توان از منطقه کرند غرب، ارتفاعات دالاهو و قلاجه را نام برد. به دنبال آن با ورود به مناطق کوهستانی استان اقلیم آن از گرمسیری به معتدل کوهستانی تغییر یافته و شهرهائی از استان در این اقلیم قرار میگیرد که می تواند کرمانشاه، اسلام آباد، کرند‌، روانسر، جوانرود، صحنه، هرسین و مناطق کمتراز آنها را نام برد.
بارش
بارندگی یا بارش شامل کلیه نزولات جوی مانند باران و برف و تگرگ می باشد که بر حسب اقالیم مختلف باران یا برف قسمت عمدهای از آن را تشکیل می دهد. برای تشکیل یک قطره باران عوامل زیادی از جمله دما، رطوبت، ذرات گرد و غبار، نیروی ثقل و … الزامی است. از مهمترین منابع آب در مناطق مختلف کره زمین آبی است که از طریق باران تامین میشود و برای گیاهان و موجودات زنده دارای اثرات حیاتی بسیار است [2]. متوسط بارش در استان کرمانشاه از 300 تا 800 میلی متر در سال متغی
ر میباشد. به طور کلی متوسط بارش در سطح استان 400 تا 500 میلی متر متغیر میباشد [17]. در ارتفاعات بارش بیشتر به صورت برف و در مناطق دشتی بارش به صورت باران میباشد. قسمت غربی استان بارش کمتری نسبت به سایر مناطق دیگر استان دریافت میکند.
تبخیر و تعرق
تبخیر ممکن است از سطح آزاد آب، از سطح مرطوب خاک و یا به صورت تعرق از سطح گیاه صورت گیرد. در بین پدیدههای مختلف هوا شناسی، اندازه گیری تبخیر واقعی مشکل ترین آنها است. میزان تبخیر در یک منطقه از این نظر حائز اهمیت است که طبقه بندیهای اقلیمی معمولاً بر اساس آن صورت میگیردکه یک فرآیند کاملاً فیزیکی است و بر اثر آن بیش از نیمی از آب موجود در بیشتر حوضههای آبخیز کشور از دسترس خارج میشود، لذا تبخیر نقش مهمی در میزان آب قابل دسترس در یک منطقه دارد. نوع دیگر برگشت آب به اتمسفر، عمل فیزیولوژیکی گیاهان است که به آن تعرق


دیدگاهتان را بنویسید