(4-16): پهنه بندی به روش سلیانینوف
نمودار هایترگراف
با توجه به اهمیت دو پارامتر هواشناسی دما و بارش در تعیین اقلیم منطقه و به جهت شناسایی موثرترین این دو پارامتر در یک منطقه از نمودار هایترگراف (شکل 4-18) استفاده میشود. عریض بودن نمودار نشان دهنده تغیرات شدید دما و طویل بوده نمودار نشان دهنده تغییرا ت شدید بارش میباشد [30]. نمودار هایترگراف استان کرمانشاه عریض بوده و نشان میدهد که تغییرات دما ماههای سال شدید بوده که نشان دهنده زمستانهای سرد و تابستانهای گرم در منطقه است. طویل بودن نمودار هایترگراف استان کرمانشاه نشان میدهد که اکثر بارش استان در یک دوره اتفاق افتاده که با توجه به شکل (4-17) بیشتر بارش استان در فصل زمستان بوده و سهم بارش تابستانه کمتر از یک درصد است که نتایج آنالیز هایترگراف را تایید میکند.

شکل (4-17): نمودار درصد بارش فصلی استان کرمانشاه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعاستان کرمان، استان کرمانشاه، ضریب همبستگی

دیدگاهتان را بنویسید