ج پروتوپلاست گونه هایP. Parodii و Petunis hybria
(یاور و همکاران).
1978 :دورگ گیری سوماتیکی گوجه فرنگی و سیب زمینی(ملجر و همکاران).
1980 :استفاده از سلولهای کامل غیرمتحرک، برای انتقال بیولوژیکی دیجیتوکسین به دیجوکسین (Digitoxin into digoxin) (الفرمن و همکاران)
1981:استفاده از اصطلاح تغییرات بدنی همانند تنوع سوماکلونال ) لارکین وسکوکروف).
1981: ایزوله کردن آکسوتروف(Auxotrophs) ازطریق به گزینی در تعداد زیادی ازکلنیهای سلولی حاصل از پروتوپلاست های هاپلوئید گونه Nicotiana plumbagianifolia شده باعوامل جهش زا)سیدرو و همکاران(.
1982: امکان ترکیب پروتوپلاستهابا لخت DNA ومتعاقباً انتقال ژنتیکی توسط جدا شده ((کرن و همکاران).
1982:امتزاج پروتوپلاستها، به وسیله محرکهای الکتریکی (زیمرین).
1983 :دورگگیری سیتوپلاسمی بین جنسها درتربچه وشلغم (بلیتر و همکاران).
: 1984 انتقال سلول های گیاهی، به وسیله DNA پلاسمید(بازکوسکی و همکاران).
1985:آلودگی وانتقال قطعات برگ، به وسیله اگروباکتریوم و باززایی گیاهان انتقال یافته(هدرچ و همکاران).
1-2تعریف کشت بافت گیاهی
کشت بافت گیاهی یک نام اختصاری برای کشت پروتوپلاست
culture) (Protoplastو کشت بافت(Tissue culture) ،کشت سلول(Cell culture) میباشد. این انواع مختلف کشت، به عنوان یک کشت اندام گیاه (Organ culture)عامل عمومی، شامل رشد مواد گیاهی عاری از میکروب در یک محیط گندزدایی شده، مانند محیط کشت غذایی ضدعفونی شده درون لوله آزمایش میباشد. در سالهای اخیرروشهای کشت بافت گیاهی به یک ابزار بسیار قوی برای تکثیر و به نژادی بسیاری ازگونه های گیاهی تبدیل شده است.
اصطلاح کشت بافت گیاهی در مورد تمام انواع کشت های استریل که در این ویترو انجام انجام می پذیرند بکار برده می شود.این کشت های پروتوپلاست ها،بافتها ،اندامها و جنینهای گیاهی و نیز کشتهای نو زایش و تولید گیاهچه ها درشرایط این ویترو می باشد .
اصطلاح این ویترو جهت توصیف محیط کشت مصنوعی و استریل شده به کار برده می شود.از طرفی ،اصطلاح این ویو برای معرفی شرایط غیر استریل طبیعی ( شرایط باغچه و مرزعه …) مورد استفاده قرار می گیرد.اصطلاح گیاهچه هم برای توصیف گیاه استریلی به کار برده می شود که در این ویترو رشد کرده و دارای ریشه و جوانه مشخصی می باشد.
کشت بافت مبتنی سه توانایی اصلی گیاه تبدیل شده است:
-1توانمندی (Totipotency) قابلیت یا توانایی ارثی یک سلول گیاهی برای رشد و تبدیل به گیاهی کامل در صورت تحریک مناسب است . قدرت باززایی تاکیددارد که تمام اطلاعات مورد نیاز برای رشد و تولید مثل موجود در داخل یک سلولقراردارد. اگرچه به لحاظ تئوری تمام سلول های گیاهی دارای توانمندی هستند، ولیسلولهای مریستمی بهترین سلولهایی هستند که قادر به بروز این توانمندی میباشند.
-2عدم تمایز Dedifferentiation) )، به معنی ظرفیت سلول های بالغ، نسبت به کشت شرایط مریستمی و تولید یک نقطه رشد جدید میباشد، که با تمایز مجددکه قدرت سازماندهی و تشکیل اندام جدید میباشد، ادامه مییابد.
-3 قابلیت یا آمادگی (Competency) ، قابلیت درون زاد یک سلول یا بافت مشخص به رشد در مسیری ویژه را توصیف می کند. برای مثال سلول هایی که از نظرجنین زایی دارای شایستگی هستند قادر به توسعه به جنین های کاملاً فعال می باشند. نقطهمقابل آن عدم قابلیت و یا عدم صلاحیت مورفوژنتیکی است.( محسن فرشادفر 1375)

1-1-3تکنیک های کشت بافت گیاهی را می توان عمدتا به پنج دسته طبقه بندی نمود.این دستجات بر اساس نوع مواد گیاهی استفاده پایه گذاری شده اند و شامل:
1-کشت کالوس:کشت دانه رست ها ( نشاها) یا قطعات جداکشت گیاهان بر روی محیط های حاوی آگار که منجر به تولید توده های سلولی آمورف می گردد را کشت کالوس می نامند.
کشت سلولی :کشت سلولها در محیط های مایع( بدون آگار ) در ظرفهایی که معمولا با تکان دادن تهویه می شود را کشت سلولی می گویند.
3-کشت اندام :کشت اسپتیک جنین ،بساک ها (میکرواسپورها)،تخمدانها،ریشه ها،نو ساقه ها یا دیگر اندام های گیاهان بر روی محیط های مغذی را کشت اندام می نامند.
برخی از پژوهشگران ،جنین را به عنوان اندام طبقه بندی نمی کنند،زیرا جنین اتصالات آوندی با بدنه گیاه مادر نداشته و لذا کشت جنین را به صورت یک موضوع مجزایی مطرح می کنند.
4-کشت مریستم و ریخت زایی یا مرفوژنز :کشت اسپتیک مریستم های نو ساقه ها یا قطعات جداکشت دیگر گیاهان بر روی محیط های مغذی به منظور تولید گیاهان کامل را کشت مریستم و ریخت زایی می نامند.
5-جداسازی اسپتیک پروتوپلاست های گیاهان و کشت دادن آنها بر روی محیط های مناسب را کشت پروتوپلاست می گویند.( سلیمان افشاری فر ،1372)

1-4 فواید کشت بافت گیاهان دست نخورده و کامل:
امروزه ،تکنیک های اولیه جهت تولید کالوس ،جای خود را به روش های پیشرفته در علم بیوشیمی و امور تجاری داده است.این تکنیک ها شامل کشت سلول و بافت گیاهی در مقیاس بزرگ ،کشت رویان ،تخمک ،بساک،جداسازی و همجوشی ( امتزاج)پروتوپلاست ،انتخاب سلول ،کشت جوانه ،کشت مریستم ،ریخت شناسی و ژنتیکی سلول ها و گیاهان است.
1-5 برخی از کاربردهای تکنیک ها کشت بافت و سلول:
مهندسی بیوشیمی ،توان رشد سلول های گیاهی در محیط کشت مایع در مقیاس بزرگ را دارد تا بتوانند متابولیت های ثانویه ی گیاهی را به طور بالقوه از گیاهان دست نخورده تولید کنند.
با تولید گیاهان دی هاپلوئید ،زمان دستیابی به گیاهان خالص (هموزیگوت ) کاهش می یابد
تلاقی گونه ای خو
یشاوند ،باروش جداسازی پروتوپلاست و همجوشی (امتزاج) طبیعی ،امکان انتقال و تغییر نوین را در محصولات گیاهی را افزایش می دهد.
انتخاب سلول باعث افزایش تعداد سلول های خاص با دیواره چوبی رشد یافته شده ،سبب افزایش مقاومت دیواره سلولی نسبت به علف کش ها می شود.
استفاده از روش های کشت بافت مریستم و جوانه ،منجر به تولید مقادیر زیادی از سلول های خاص گونه های گیاهی مورد استفاده در باغبانی می شود.
ریخت شناسی ژنتیکی سلول ها سبب رساندن اطلاعات ویژه به سلول ها می شود .در این بخش مزاحمت زیادی برای ژن های مادری وجود ندارد.( عبادی,1390)
1-6 موارد کاربردی کشت بافت گیاهی:
در سالهای بعد از 1970مشخص گردید که تکنولوژی کشت بافت گیاهی دارای اهمیت بسزایی در کشاورزی وصنعت می باشد.
ذیلا موارد کاربرد این تکنولوژی در دو بخش کشاورزی و صنعت به طور خلاصه درج گردیده است:
الف- موارد کاربردی در کشاورزی
مهمترین موارد استفاده در کشاورزی شامل:
* تکثیر تاگی یا غیر جنسی گیاهان
* پرورش هاپلوئید
* تولید گیاهان موتانت
* تولید گیاهان عاری از پاتوژن
* تولید گیاهان با اطلاعات پاتوژنی جدید
* کریوپرزرواسون یا منجمد کردن کشت های بافت گیاهی و تاسیس بانکهای ژن
ب-موارد کاربرد ی در صنعت
کاربرد های صنعتی شامل استفاده از کشت های سلولی معلق ( کشتهای سوسپانسیونی ) که توانایی سنتز و تولید نمودن مقادیر قابل توجهی از ترکیبات مفید هستند می باشند .

این ترکیبات مفید شامل:
* داروهای آلکالوئیدی ضد موتور
* ترکیبات ضد میکروبی
* ویتامین ها
* حشره کش ها
* آنزیم ها
* مطبوع کننده های اغذیه
* شیرین کننده ها
(سلیمان افشاری پور،1372)
1-7 -1اهمیت و کاربرد کشت بافت در باغبانی:
تولید گیاهان عاری از ویروس و بیماری تکثیروریزازدیادی گیاهان (micropropagation) تولید گیاهان هاپلوئید و سپس دیپلوئید کاملا هموزیگوس از طریق کشت میکروسپور یا بساک دست ورزی ژنتیک ودورگ گیری سوماتیکی با استفاده از الحاق پروتوپلاسما وهمچنین ایجاد تلاقی بین گونه ای در شرایط درون شیشه یکشت سوسپانسیون سلولی و تولید متابولیت های لوله مثل قند و کربن و نیز متابولیت های ثانویه ایجاد گیاهان باخصوصیات جدید با استفاده از تنوع سوماکلونال نگهداری ژرم پلاسم گیاهان در شرایط درون شیشه ای استفاده از کشت بافت در انتقال ژن به گیاهان استفاده در مطالعات بافت شناسی ،سلول شناسی و فیزیولوژی (مباحث آزمایشگاهی)
بیشترین کاربرد عمومی تکنیک های کشت در شرایط ازمایشگاهی ریزازدیادی صرفه اقتصادی دارد. (Moges,2004)
کشت سلول گیاهی اغلب یک سیستم موثر به مطالعه اهمیت بیولوژیک متابولیت فعال سازی در تحت شرایط
آزمایشگاهی است،برای تولید طبیعی برای فرایند زیستی کاربردی است.(Alsane,2005)) جاذبه دیدنی،سازگار با سایه اتاق ،قادر به گل دهی در نحت نور مصنوعی و آسانی در طول سال ازدیاد می تواند داشته باشد.در این اطلاعات ،تکنیک های ریز ازدیادی کاربردی به تولید شماری از نمونه جدید و واقعی گیاهان در یک روز زمانی کوتاه است.
1-7-2اهمیت کشت بافت
بررسی و مطالعه شرایط زیست از جنبه های محیطی، اقلیمی، خاک، گیاهان،جانوران و امثال آن برای انسان های قرن حاضر و قرن های آینده ، این نکته مهم و قابلتوجه را یادآوری می نماید که انسان برای بهبود شرایط حیات خود به ویژه تولید وتامین غذا، نیاز مبرم به استفاده از فن آوریهای جدید در زمینه های گوناگون به ویژه ،علوم گیاهی و کشاورزی دارد. افزایش جمعیت جهان و کاهش منابع تولید فرآوردههایگیاهی و دامی در جهان یک مشکل جدی و اساسی است که دانشمندان را حداقل ازدهه گذشته تاکنون به این فکر ترغیب نموده، تا با استفاده از شیوه های جدید در حفظ محیط زیست و عدم تغیی ر بنیادی در طبیعت، دست به تولید بهتر و بی شتر محص ولات گیاهی بزنند،یکی از این روش های مدرن استفاده از فن آوری کشت سلول و بافت های گیاهی است که از این طریق می توان نسبت به تکثیر گیاهان مختلف اعم از صنعتی،داروئی، مرتعی و کشاورزی اقدام نمود . از طرف دیگر کشت بافت گیاهی می تواندبستر مناسبی جهت حفظ و نگهداری گونه ها و ژنوتیپهای مادر و یا در حال انقراض طبیعت به عنوان منابع با ارزش ژرم پلاسم محسوب شود . علاوه براین تکنولوژی کشت سلول و بافت های گیاهی در سال های اخیر به گونه ای توسعه یافته است که هم اکنون برای انتقا ل ژن های مطلوب ، به ویژه ژن های ایجاد کننده مقاومت نسبت به آفات و بیماریهای گیاهی که هر ساله بخش عظیمی از تولیدات گیاهی را نابود می سازد، از این روش در سطح گسترده استفاده می شود. بدیهی است اصلاح گیاهان به روش های سنتی، علاوه بر وقت گیر بودن ، در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست در حالی که تکنولوژی جدید کشت سلول و بافت گیاهی این راه را به خوبی هموار ساخته و به پیش میبرد-( محسن فرشادفر، 1372 )
2-7-3تولید اقتصادی:
تولید اقتصادی گیاهان زینتی در وسعت جهان رشد می کند .ارزش مالی به معنای افزایش بالایی که کمتر از 2 دهه و عامل اصلی برای ادامه رشد در خانگی و نشان بین مللی است.
حدود 212.5 میلیون گیاه شامل 157 میلیون گیاهان زینتی تقریبا 78%گل تولیدات گزارش شده است.
حدود 156 زینتی عمومی در محیط کشت در آزمایشاه های اقتصادی مختلفی در سراسر جهان ازدیاد می شود.
سهم اصلی تولیدات در هلند (33%)،ژاپن (24%)،ایتالیا(11%)،USA(12%)،تایلند (10%)و دیگر کشور ها (14%) می باشد.
مهمترین کشور های صادر کننده هلند(59%)،کلومبیا(10%)،ایتالیا )
16%) ،اسرائیل(4%) ،اسپانیا (2%)،کنیا (11%)،و دیگر کشور ها 18% است.
4کشور عمده صادر کننده هلند،کلومبیا،ایتالیا و اسرائیل در حدود 80%کسور برجسته جهان شناخته شده است.
سهم کشورهای آفریقا ،آسیا و آمریکا لاتین کمتر از 20%است.گیاهان تزینی تقاضای برای تولید اقتصادی باغ خانگی و چشم انداز دارد.(Root,2006)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهسلامت روان، بهداشت روان، عزت نفس، شهرستان اهواز

1-8 انواع کشت در شیشه :
دی فوسارد ( 1977 ) بطور کلی سه نوع کشت در شیشه (این ویتر و) را در گیاهان عالی معرف کرده است.
-1سازمان یافته : کشت گیاه تقریباً کامل (جنین، بذر) و یا اندام ها کشت سازمان یافته نامیده می شود، که درآن، ساختمان ویژه و منظم گیاه یا اندام، حفظ می شود، و تقریباً شبیه به تکثیر رویشی ازطریق قلمه، تقسیم کردن، ساقه رونده وجو انه جانبی یا ساقه، می باشد. اگرساختمان اولیه گیاه یا اندام حفظ شود، نتیجه حاصل، با گیاه مادری ،مشابه خواهند بود.
2-سازمان نیافته : اگر سلول ها و یا بافت ها از یک بخش منظم گیاهی تمایز نیافته جدا و سپس کشت شوند، رشد سازمان نیافته(به فرم کالوس ) صورت خواهد گ رفت .
دراینجا ممکن است کالوس به صورت دستجاتی از سلول ها و یا سلول های منفرد باشد(کشت شناور یا تعلیق).
رشد سازمان نیافته، اساساً براثر کاربرد غلظت های بالای اکسین و یا سیتوکینین در محیط رشد به وجود می آید. در کشت های سازمان نیافته، ثبات ژنتیکی، غالباً پایین است.
-3 حدواسط : این نوع کشت، حدواسط دونوع قبلی می باشد. سلولهای یک بافت یا اندام جدا شده، ابتدا به صورت تمایز نیافته درمی آیند، سپس در اثر تقسیم، بافت و یا لایهای از بافت کالوس را تشکیل می دهند، که از آن، اندام هایی مثل ریشه و ساقه و یا حتی گیاه کامل(جنین اولیه یا جنین ) به سرعت به وجود خواهد آمد . این نکته را نیز باید درنظر داشت که ساختمان های منظم، می توانند از کشت های سازمان نیافته به وجود آیند .
این پدیده، بابکارگیری تکنیک های ویژه و یا به طورخودبخود انجام می شود . درهمه این موارد، نتایج حاصل، کاملاً شبیه به والدین خود نیستند.
هر گیاه، شامل اندام های متفاوتی است، که هر یک از این اندام ها از معدودی بافت تشکیل شده اند، و بافتها نیز به نوبه خود، از سلول های اختصاصی ، به وجود آمدهاند. اگر دیوار ه این سلول ها توسط آنزیم هضم شود، پروتوپلاست حاصل می شود .
از آن جایی که گیاه، از مواد ساختمانی بسیار متفاوتی تشکیل شده است، انواع مختلفی از کشت درشیشه نیز وجود دارد.
-1 کشت گیاه کامل : یک بذر، ممکن است درشرایط درشیشه ، کشت شود، ویک گیاهچه و نهایتاً یک گیاه کامل تولید کند. مثل ارکیده.
-2 کشت جنین: دراین نوع کشت، جنین جداشده، پس از حذف پوست ه بذر،کشت میشود.
3-کشت اندام گیاهی : یک اندام جداشده، درشرایط در شیشه رشد می کند .
درکشت اندام، انواع مختلفی مثل کشت مریستم، کشت نوک ساقه، کشت ریشه، کشت پرچم وغیره، قابل تشخیص هستند . غالباً قسمت جداشده بافت یا اندام) به عنوان قلمه) شناخته شده، وکشت قلمه نامیده میشود.
4-کشت کالوس : اگریک بافت تمایز یافته جدا شود، و درشرایط درشیشه ، تولید یک توده سلولی تمایز نیافته بنام کالوس نماید، این پدیده را کشت کالوس مینامند.
-5 کشت سلول : کشت سلول های منفرد که به کمک آنزیم ها یا به روش های مکانیکی ازیک بافت گیاهی، کالوس یا تعلیقه سلولی به دست می آیند، کشت سلول نامیده میشود.
-6 کشت پروتوپلاست : کشت


دیدگاهتان را بنویسید