گیری می شوند.

ج) متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله‌ی یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت.
مدیریت سود : دخالت عمدی در فرایند گزارشگری مالی با قصد بدست آوردن سود است. مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می‌کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر در گزارش گری مالی دست کاری می‌نمایند این عمل یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد ان‌ها منوط به دستیابی به سود مشخصی می‌باشد صورت می‌گیرد.
مدیریت سود را به دو طبقه گسترده طبقه بندی کرده‌اند :مدیریت سود واقعی (برای نمونه تحت تأثیر قرار دادن جریان‌های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه تغییرات در بر او ردها و رویه های حسابداری که مدیریت سود از طریق حسابداری نام دارد. مدیریت سود می‌تواند به صورت افزایشی یا کاهشی انجام شود و سود را بیش از واقع یا کمتر از واقع نشان دهد.
اقلام تعهدی یک اصطلاح کلی است که شامل هر دو اقلام تعهدی و اقلام معوق حسابداری می‌گردد و اقلام تعهدی به دو نوع تفکیک می‌شوند:1-اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری البته این تمایز به راحتی تمایز سیاه از سفید نمی‌باشد.در ادبیات تحقیقی مدیریت سود اقلام تعهدی تفاوت عایدات(سود خالص)و جریان‌های نقدی حاصل از عملیات است.
سطح قابل انتظار اقلام تعهدی که در شرایط عادی بر اساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می‌شود؛اقلام تعهدی غیر اختیاری نامیده می‌شود.اقلام تعهدی اختیاری برآوردی از کل اقلام تعهدی منهای اقلام تعهدی غیر اختیاری است.
اقلام تعهدی=(تغییرات در دارایی‌های جاری- تغییرات وجه نقد)-(تغییرات بدهی‌های جاری- حصه جاری بدهی‌های بلند مدت +تغییرات سنوات خدمت کارکنان)- هزینه استهلاک
ج) متغیرهای کنترلی: متغیرهایی هستند که برای پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند.

3-10- مدل آماری فرضیه های تحقیق
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل‌های رگرسیونی زیر استفاده می‌شود:
مدل برای فرضیه اول:

مدل برای فرضیه دوم:
مدل برای فرضیه سوم:

مدل برای فرضیه چهارم:

PM? : تغییر در حاشیه سود= (درامد عملیاتیt/فروشt) -(درامد عملیاتیt-1/فروشt-1)
درامد عملیاتی= فروش-(بهای تمام شده کالای فروش رفته +هزینه های عمو می و اداری و فروش+هزینه استهلاک)
ATO? : تغییر در بازده دارایی‌های عملیاتی =(فروشt/خالص دارایی‌های عملیاتیt) -(فروشt-1/خالص دارایی‌های عملیاتیt-1)
خالص دارایی‌های عملیاتی=خالص دارایی‌های -خالص دارایی مالی
خالص دارایی‌های مالی=وجه نقد+سرمایه گذاری کوتاه مدت-بدهی‌های بهره دار
GROW: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام / ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
SIZE: لوگاریتم مجموع دارایی های شرکت
RNOAt: بازده خالص دارایی‌های عملیاتی=درامد عملیاتی/متوسط خالص دارایی‌های عملیاتی
NOAt: خالص دارایی‌های عملیاتی /فروش
LEV: اهرم مالی=مجموع بدهی‌های بلند مدت/مجموع بدهی‌های بلند مدت و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
DU: نوع صنعت
: BONUSپاداش مدیران
اقلام تعهدی غیر اختیاری از طریق فرمول زیر محاسبه شود:
برآورد پارامترهای مختص شرکت(?3 ،?2 ،1?) با استفاده از مدل زیر در دوره تخمین محاسبه شده است: در این رابطه ؛a3,a2,a1 برآورد OLS پارامترهای 1?3 ,?2, ? وTA جمع کل اقلام تعهدی می باشد.
لازم به ذکر است که در مدل مذکور، برای استاندارد کردن و موزون شدن پارامترها به منظور کاهش نوسانات، از جمع کل دارایی های شرکت در ابتدای هر دوره استفاده شده است ودرصورتی که اقلام تعهدی غیر اختیاری(NDA) از جمع کل اقلام تعهدی کسر گردد، اقلام تعهدی اختیاری (DA) حاصل خواهد شد. بنا بر این اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده ی جونز، به صورت زیر محاسبه می شود:

= TAt جمع کل اقلام تعهدی 1 بنگاه اقتصادی در سال t
= ? Cat تغییر در دارایی های جاری بنگاه اقتصادی در سالt
= ? CLt تغییر در بدهی های جاری بنگاه اقتصادی در سال t
= ? Casht تغییر در وجه نقد و معادل نقد بنگاه اقتصادی در سال t
= ? STDt تغییر در حصه ی جاری بدهی های بلند مدت بنگاه اقتصادی در سال t
= Deptهزینه ی استهلاک دارایی های ثابت و نامشهود بنگاه اقتصادی در سال t
=At-1 جمع کل دارایی های شرکت در سال .t-1
= NDA t اقلام تعهدی غیراختیاری شرکت در سالt
= ?REV t تغییر در خالص درآمد بنگاه اقتصادی، بین سال t-1وسال1
= ?RECt تغییر در خالص حساب ها و اسناد دریافتی تجاری بنگاه اقتصادی، بین سالt- 1 وسالt
= PPEtمیزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات برای بنگاه اقتصادی، در سالt
?3 ،?2 ، ?1= پارامتر های برآورد شده مختص بنگاه اقتصادی.
3- 11- روش‌های آماری و انواع آزمون فرضیه‌ها
3- 11- 1- تعبیر و تحلیل رگرسیون
چنانچه هدف تحقیق تنها بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر(متغیرهای)مستقل باشد می‌توان با محاسبه ضریب همبستگی، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. اما در این تحلیل نمی‌توان رابطه علت و معلولی در مورد متغیرها را استنتاج نمود. در صورتی که علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه‌گیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیرهای دیگر است نیز مدنظر باشد، از تجزیه تحلیل رگرسیون استفاده می‌شود.
استفاده از معادله رگرسیون و تعمیم روند گذشته به آینده با این فرض امکان‌پذیر است که روند گذشته تعمیم پذیر باشد و ملاک پیش‌بینی آینده قرار گیرد به عبارتی از چنان ثباتی برخوردار باشد که روند آینده بر اساس آن قابل استخراج باشد. در این تجزیه تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی می‌توان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نمود و مشخص نمود که تغییر در یک واحد در هر یک از متغیرهای توصیفی به چه میزان بر متغیر وابسته اثر می‌گذارد. ضریب تعیین R2 معرف میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می‌شود. تحلیل‌های رگرسیون به مطالعه وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر(متغیر توضیحی) می‌پردازد که با تخمین یا پیش‌بینی مقدار متوسط یا میانگین مقادیر متغیر نوع اول در حالتی که متغیر نوع دوم و معین شده باشند صورت می‌پذیرد ( بیدرام، 1381).
در این روش درجات همبستگی و روابط بین متغیرها بررسی می‌شود. اگر تمامی مشاهدات روی خط رگرسیون باشند برازش کامل بدست می‌آید اما این حالت به ندرت اتفاق می‌افتد و انحرافات مثبت و منفی خواهیم داشت در این حالت ضریب تعیین R2در رگرسیون مرکب معیار خلاصه‌ای خواهد بود که بیان می‌نماید چگونه خط رگرسیون نمونه داده‌ها را به خوبی برازش می‌دهد. این ضریب بین صفر و یک قرار خواهد داشت. اگر برابر با یک باشد به این معناست که خط رگرسیون 100 درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهد و اگر صفر باشد مدل تغییرات متغیر وابسته را به هیچ عنوان توضیح نمی‌دهد هرچه این مقدار به یک نزدیک‌تر باشد برازش مدل بهتر است.
3-11-2- داده‌های تابلویی (ترکیبی) یا panel data
داده های تابلویی، ترکیبی از داده های مقطعی و زمانی می‌باشند. در داده های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده می‌کنیم. در داده های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه ای در یک زمان یکسان جمع آوری می‌شود. در داده های تابلویی، واحد مقطعی یکسان (برای مثال یک خانواده یا یک بنگاه یا یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند. به طور خلاصه، داده های تابلویی دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند.
نام‌های دیگری برای داده های تابلویی وجود دارد، از قبیل داده های ترکیبی (ترکیبی از مشاهدات سری زمانی و مقطعی)، داده های میکروپانل، داده های طولی (مطالعه زمانی یک متغیر یا گروهی از موضوعات) ،تحلیل تاریخ حادثه (برای مثال، حرکت سوژه ها طی زمان در حالات و شرایط متوالی). تحلیل گروه آماری (برای مثال تعقیب و بررسی سیر شغلی فارغ‌التحصیلان سال 1965 یک دبیرستان). اگرچه نام‌گذاری‌های جالب توجه دیگری نیز وجود دارد، تمامی این نام‌ها اصولاً به حرکت واحدهای مقطعی طی زمان اشاره می‌کنند. بنابراین از اصطلاح داده های تابلویی به مفهومی استفاده می‌کنیم که در برگیرنده تمامی این نام‌گذاری‌هاست و مدل‌های رگرسیون مبتنی بر این نوع داده ها را مدل‌های رگرسیون داده های تابلویی می‌نامیم.
سه روش عمده برای بر آورد مدل‌های مبتنی بر داده‌های تابلویی به شرح زیر است:
1- عرض از مبدأ مشترک43 و ثابت برای تمام مشاهدات مقطعی. در چنین مدل‌هایی تمام مشاهدات با یکدیگر ترکیب شده و رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)44 برای برآورد آن اجرا می‌شود. چنین مدل‌هایی را مدل رگرسیون ترکیبی45 می‌نامند. به عبارتی ساده‌ترین روش حذف ابعاد فضا و زمان از داده‌های ترکیبی و تخمین معمول (OLS) است. اما با وجود سادگی، به دلیل وجود فروض محدود کننده، این روش ممکن است تصویر حقیقی رابطه میان x وy ها را به شکل نادرستی نشان دهد و تحریف نماید ( بیدرام، 1381).
2- عرض از مبدأ متفاوت میان مشاهدات مقطعی (روش اثرات ثابت یا حداقل مربعات با متغیر موهومی (LSDV)46:این مدل که FEM نیز نامیده می‌شود ناشی از این حقیقت است که با وجود تفاوت عرض از مبدأ میان شرکت‌ها، عرض از مبدأ هر شرکت طی زمان تغیر نمی‌کند.
3- عرض از مبدأ تصادفی برای مشاهدات مقطعی (روش اثرات تصادفی47.
برای انتخاب بین روش‌های مدل رگرسیون ترکیبی و رگرسیون اثرات ثابت از آزمونF تعمیم یافته استفاده می‌شود. این روش متکی بر ضریب تعیین R2می‌باشد و آزمون می‌نماید که آیا ضریب تعیین رگرسیون با اثرات ثابت به صورت معنی‌داری بزرگ‌تر از ضریب تعیین مدل رگرسیون تلفیقی است یا خیر. آماره این آزمون در فرمول زیر ارائه شده است:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درمورد آموزش و پرورش، اقتصاد اطلاعات، مدارس متوسطه

که در این فرمول:
R2 fe = ضریب تعیین رگرسیون با اثرات ثابت
R2 poo1 = ضریب تعیین مدل رگرسیونی تلفیقی (عرض از مبدأ مشترک)
N = تعداد مشاهدات مقطعی
T = دوره‌های زمانی تحقیق (سال‌ها)
Nt = تعداد کل مشاهدات
K = تعداد متغیرهای مستقل توضیحی مدل
F = محاسبه شده با F جدول مقایسه گردیده و فرضیه زیر آزمون می‌شود:
H0: تفاوت معنی‌داری بین ضریب تعیین دو روش وجود ندارد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید