ت سود: مدیریت سود یعنی فرایند برداشت گامهای عمدی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری،که مدیران را قادر میسازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خودشان برسانند(دیویدسون و همکاران5،1987 ). همچنین دخالت عمدی در فرایند گزارشگری مالی با قصد بدست آوردن سود است. مدیریت سود زمانی رخ میدهد که مدیران از قضاوت های شخصی خوددر گزارشگری مالی استفاده می کنند و ساختار معاملات را جهت تغییردرگزارش گری مالی دست کاری می نمایند این عمل یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تاثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود مشخصی می باشد صورت می گیرد. مدیریت سود را به دو طبقه گسترده طبقه بندی کرده اند : مدیریت سود واقعی (برای نمونه تحت تاثیر قرار دادن جریانهای نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه تغییرات در براوردها و رویه های حسابداری که مدیریت سود از طریق حسابداری نام دارد. مدیریت سود می تواند به صورت افزایشی یا کاهشی انجام شود و سود را بیش از واقع یا کمتر از واقع نشان دهد.
حاشیه سود عملیاتی: با در نظر گرفتن سود شرکت قبل از کسر مالیات، حاشیه سود عملیاتی منعکس کننده موفقیت مدیریت شرکت در ایجاد سود از عملیات جاری شرکت است. این نسبت نشان دهنده این واقعیت است که به ازای هر واح پول، از فروش، چه میزان سود عملیاتی(سود پس ازکسر هزینه های عملیاتی) عاید شرکت شده است. نسبت های بالای حاشیه سود عملیاتی نشان دهنده توفیق مدیریت در کنترل هزینه های شرکت یا پیشی گرفتن رشد فروش شرکت به رشد هزینه ها ان است.
PM)) حاشیه سود=سود عملیاتی/فروش
گردش دارایی های عملیاتی: این نسبت برای سنجش کارایی مدیران در بکارگیری دارایی های ثابت(اموال،ماشین الات و تجهیزات)و برنامه ریزی های مربوط به سرمایه گذاری جدید در دارایی- های ثابت به کار می رود.این نسبت نشان میدهد که ایا دارایی های ثابت فروش مورد نظر را ایجاد کرده اند یا خیر،این نسبت هر چه بالاتر باشد مطلوب تر است زیرا نشان دهنده ایجاد فروش بیشتر نسبت به دارایی های ثابت است.
ATO= فروش /خالص دارایهای عملیاتی
عدم قابلیت اتکا به این نسبت این است که:
شرکتهایی که طرح توسعه ای دارند هم ممکن است دارایی های عملیاتی زیاد داشته باشند اما فروش انها به ان نسبت بالا نرود .از انجایی که با گذشت زمان بین ارزش دفتری داراییهاو ارزش روز انها فاصله قابل توجه ای ایجاد می شود که می توانیم یا دارایی های ثابت را به قیمت روز کنیم یا روندی را بسنجیم واین نسبت را به طور مطلق در نظر نگیریم.
اقلام تعهدی: اقلام تعهدی یک اصطلاح کلی است که شامل هر دو اقلام تعهدی و اقلام معوق حسابداری می گردد و اقلام تعهدی به دو نوع تفکیک می شوند:1-اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری البته این تمایز به راحتی تمایز سیاه از سفید نمی باشد.در ادبیات تحقیقی مدیریت سود اقلام تعهدی تفاوت عایدات(سود خالص)و جریان های نقدی حاصل از عملیات است. سطح قابل انتظار اقلام تعهدی که در شرایط عادی بر اساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران براورد می شود که اقلام تعهدی غیر اختیاری نامیده می شود. اقلام تعهدی اختیاری براورد شده از کل اقلام تعهدی منهای اقلام تعهدی غیر اختیاری است.
اقلام تعهدی=(تغییرات در دارایی های جاری- تغییرات وجه نقد)-(تغییرات بدهی های جاری- حصه جاری بدهی های بلند مدت +تغییرات سنوات خدمت کارکنان)- هزینه استهلاک
اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود می شوند اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیر هستند.

1-12- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول: کلیات تحقیق شامل تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش تحقیق، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه شده است.
در فصل دوم: ضمن بیان مقدمه دربخش اول مروری بر ادبیات سود و مدیدیت سود و نظریههای مربوط بیان شده است و در بخش دوم خلاصهای از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در زمینه مدیریت سود ارائه می گردد.
در فصل سوم: ابتدا روش تحقیق بکار گرفته شده در پژوهش حاضر، اهداف تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقق مورد مطالعه معرفی شده است. در نهایت روش گردآوری اطلاعات و روش آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بطور کامل تشریح می شود.
در فصل چهارم: به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشها و مدل های آماری مورد استفاده اشاره می شود و در نهایت نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد.
در فصل پنجم: خلاصه ای از تحقیق ارائه می شود و سپس نتیجه گیری و طبقه بندی نتایج حاصله بیان می گردد. در پایان پیشنهادها ، محدودیت ها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. فهرست منابع و مأخذ نیز، در بخش آخر گزارش ارائه خواهد شد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحق

2-1- مقدمه
در این فصل به ارائه و تفصیل مطالبی می پردازیم که به لحاظ تئوریکی زیرساختهایی مفهومی برای موضوع مورد مطالعه فراهم می آورند. هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت میگیرد بر پایهی ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است. در این فصل مرتبطترین دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران قبلی در ارتباط با موضوع مورد نظر شناسایی می شوند.
در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر در بخش اول مفاهیم مربوط به ادبیات مدیریت سود که شامل بیان مکاتب سود، تعاریف مختلف مدیریت سود از دیدگاههای مختلف، انواع مدیریت سود، انگیزه های مدیریت سود، الگوهای مدیریت سود، فرضیات مدیریت سود و عوامل موثر بر مدیریت سود بیان شده است و در بخش دوم ویژگی های شرکت ها شامل اندازه، نوع صنعت و سودآوری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در قسمت دوم این فصل که مربوط به پیشینه تحقیق می باشد چندین نمونه از پژوهشهای مرتبط پیشین در این فصل ارائه شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، عملکرد سازمان

2-2- مبانی نظری تحقیق
2-2-1- مرور بر ادبیات سود و مدیریت سود
2-2-1-1- تئوری سود6
تئوری و نحوه محاسبه سود در کانون ادبیات حسابداری مدیریت و مالی قرار می گیرد. اقتصاددانان برای بهبود مفاهیم سود و انطباق آن با مشاهدات دنیای واقعی کوشش زیادی کرده اند اما در حل مسائل مربوط به اندازه گیری سود موفقیت چندانی نداشته اند لیکن حسابداران برای اندازه گیری سود قواعد دقیقی را به کار گرفته و به موضوع نزدیکی آن به مفاهیم اقتصادی نیز توجه چندانی نکرده اند. در نتیجه مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگونی قرار می گیرد .
2-2-1-2- مکاتب سود
اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت ، چهارمکتب فکری وجود دارد :
* مکتب کلاسیک ها که ویژگی آن رعایت فرض واحداندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت اصل بهای تاریخی است . معمولاً این روش را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می داند .
* مکتب نئوکلاسیک ها که ویژگی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است و در روش مزبور به تغییر در سطح عمومی قیمت توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود. معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئوکلاسیک ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است.
* مکتب افراطی ، از ویژگی آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش قرار می دهد. این مکتب به دوشکل است. در یک شکل، صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند. روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند . از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند. معمولاً روش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند، از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر با سود جاری تعدیل شده است.

2-2-1-3- مدیریت سود
مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گامهای آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری جهت آوردن سودگزارش شده به سطح مورد انتظار تعریف می گردد .هنگامی که در روابط و معاملات تجاری یک طرف معامله نسبت به طرف مقابل اطلاعات بیشتری دارد اصطلاحاً پدیده عدم متقابل و اطلاعات وجود دارد. اگرچه استانداردهای حسابداری و فعالیت حسابرسان در جهت جلوگیری از فرصت طلبی مدیران است اما عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر افراد برون سازمان باعث می شود تا مدیران در تنظیم و تهیه گزارش اطلاعات حسابداری از اعمال نظر شخصی استفاده کرده و گزارشها را در جهت منافع شخصی خود تهیه کنند. مدیریت سود فعالیتی است که طی آن مدیران برای گمراه کردن ذینفعان درمورد نتایج مالی عملیات شرکت و یا برای تأثیر گذاشتن بر نتایج قراردادها از اعمال نظر شخصی شان استفاده می کنند(هیلی و والن7،1998).
در اواخر دهه 1920رایج شدن صورت سود و زیان همراه با فشارهای قابل ملاحظه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفهای ودانشگاهیان از روشهای جاری، تغییرات نهادی مهمی را درتفکر و تئوری حسابداری بوجود آورد. از مهمترین این تغییرات، تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان می باشد که قبلا معطوف به ترازنامه بود و این موضوع سبب گردید تا مقوله ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح گردد.
رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آرتور لویت 8 توجه عمومی به مدیریت سود بصورت جدی از 1998یعنی زمان ارائه سخنرانی در مرکز قانون و تجارت دانشگاه نیویورک آغاز شد .از آن زمان به بعد، مدیریت سود به طور فزآینده ای (بازی ارقام) تحت عنوان، گزارشات سود نشان دهنده مورد توجه قانون گذاران بوده است. لویت، مدیریت سود را بعنوان رویه هایی تعریف نمود که اما این توصیف از مدیریت سود نمی تواند تفاوت بین سود مدیریت شده در خواسته های و آمال جریان مدیریت و نه عملکرد واقعی شرکت است عادی فعالیت تجاری و سود مدیریت شده به نحو متقلبانه و برای فریفتن جامعه مالی را نشان دهد. روش های متعددی وجود دارد که کمک می کند یک شرکت به اهداف مالی خود برسد.گستردگی این روش ها از رویه های تجاری مناسب در یک طرف قضیه تا گزارشگری مالی متقلبانه در طرف دیگر قضیه است.
در اواخر دهه 1920رایج شدن صورت سود و زیان همراه با فشارهای قابل ملاحظه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای ودانشگاهیان از روشهای جاری، تغییرات نهادی مهمی را درتفکر و تئوری حسابداری بوجود آورد. از مهمترین این تغییرات، تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان می باشد که قبلا معطوف به ترازنامه بود و این موضوع سبب گردید تا مقوله ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح گردد.

2-2-1-4- تعریف مدیریت سود
مدیریت سود فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سودگزارش شده به سطح مورد انتظار است. مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و هر یک تعاریف مختلفی ارائه نموده اند. در فرهنگ حسابداری کهلر، هر شیوه ای را هموارسازی سود می نامند که به منظور حذف بی نظمی داده ها طراحی شده است، مانند: نوسانهای غیرمعمول در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد(سلامی و رحیمیان،1390).
رسوائیهای اخیرشرکت های انرون9 و ورلدکام10 و شرکتهای دیگر

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید