اندازه دهانه کاپ بریده شدند و به کمک خمیر بازی بر روی کاپ نگه داشته شدند. در ابتدا وزن اولیه کاپ ها با ترازو با دقت 0001/0 اندازه گیری شد و سپس درون دسیکاتور که با سیلیکاژل (خشک کن) برای تولید رطوبت نسبی %0 پر شده بود قرار گرفتند. پس از آن هر 2 ساعت یک بار نمونه ها توزین شد تا 7 نقطه این روند ادامه داشت. سپس از نمودار وزن بدست آمده در مقابل زمان برای تعیین (WVTR) استفاده شد. شیب قسمت خطی این نمودار نشان دهنده مقدار حالت پایدار از نفوذ بخار آب در میان فیلم در هر واحد زمان (g/h) (WVTR) بر اساس gr بر m2 در هر روز بیان شد. رگرسیون دامنه ضرایب %99/0 یا بالاتر بدست آمده. (WVP) فیلم توسط ضرب کردن (WVTR) در ضخامت متوسط فیلم و تقسیم آن بر فشار بخار آب در سطح فیلم محاسبه می شود.
WVP=(WVTR ×t)/(A(P1-P2))

3-4-4- حلالیت فیلم ها
حلایت فیلمها در آب بر طبق نظر مایزورا24 و دیگران (2007 ) و با قدری تغییرات تعیین شد پس از تعیین میزان رطوبت موجود در هر فیلم میزان مواد جامد موجود در آن قابل تعیین بود با توجه به این مسأله، تکههای از فیلم (600میلی گرم) بریده شده در یک دسیکاتور با ( (0% RH کلرید کلسیم به مدت 24 ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد حرارت داده شد. سپس درون بشر با 100 سیسی آب دیونیزه قرار داده شد این نمونهها با تکان خوردنهای دائمی به مدت24 ساعت در دمای اتاق به همزده شدند. سپس مخلوط فیلم و آب بر روی یک کاغذ صافی که قبلا به وزن ثابت رسیده و دقیقا توزین شده بود صاف شد. کاغذ صافی به همراه نمونه تا رسیدن به وزن ثابت در دمای40 درجه سانتیگراد قرار داده شد. درصد حلالیت فیلمها در آب از رابطه زیر محاسبه گردید ]52[.
100×(فیلم اولیه شده خشک وزن –فیلم نهایی شده خشک وزن)/(فیلم اولیه شده خشک وزن)= درصد حلالیت

3-4-5- ظرفیت جذب آب (WAC)
برای بررسی میزان ظرفیت جذب آب تکه هایی از فیلم (2×2 cm) بریده و در دسیکاتور که زیر آن کلرید کلسیم (برای صفر شدن رطوبت) قرار داشت به مدت 2 روز قرار داشت. نمونه ها با ترازویی با دقت 0001/0 توزین گردید، درون دسیکاتوری که زیر آن آب قرار دارد، قرار داده میشود. و بعد از 24 ساعت نمونهها توزین شدند، و از طریق فرمول زیر میزان جذب آب بدست آمد:

وزن خشک فیلم/وزن آب جذب شده =WAC

3-4-6- نفوذ پذیری به اکسیژن
اندازهگیری نفوذپذیری فیلمها به وسیله MoconOxtran 2/21 انجام شد و با استفاده از نرمافزار نفوذپذیری WinPermTM و با کمک روش استاندارد ASTM-D3985-05 نفوذ پذیری به اکسیژن به دست آمد. فیلمها در پوششهای فویل آلومینیوم با یک فضای باز cm25 قرار داده شدند و روی یک سل دیفوزیون قرار داده شدند. آزمون در دمای ℃25، فشار اتمسفری و رطوبت نسبی %50 (RH)، %21 گاز اکسیژن به عنوان تست گاز انجام شد. اکسیژن منتقل شده از میان فیلمها با استفاده از حمل کننده گاز (N2/H2) به سنسورهای کالمتریک عبور داده میشود. حمل کننده خارجی هر 1 ساعت 1 بار برای رسیدن به حالت پایدار انتقال اکسیژن به صورت همگرا اندازه گیری شد.
ضریب نفوذپذیری cc-cm/(m2 day atm) بر اساس نرخ انتقال اکسیژن در حالت ثابت با در نظر گرفتن ضخامت فیلم محاسبه شد ]27[.

3-4-7- خاصیت ضد میکروبی
کارآیی ضد میکروبی فیلم آماده با استفاده از ارزیابی روش لرزش فلاسک توسط Appendini and Hotchkiss (2002) مورد بررسی قرار گرفت. برای روش لرزش فلاسک هشت نمونه ( cm 5 /1 × 2) از فیلمهای نانو کامپوزیت در ml 100 از محیط کشت استریل نوترینت براث برای باکتری 150 دور در دقیقه غوطه ور شد و سپس در انکوباتور دمای 37 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. مدارک و شواهد حاکی از رشد میکروبی بود. مدارک و شواهد از رشد میکروبی با خواندن تغییرات جذب در 600 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در فواصل منظم (2 ساعت) به دست آمد ( هان و همکاران، 2007). جذب دادهها با استفاده از معادله گامپرتز که تغییر افتهاست توسط 1990 Zwietering et al ارائه شده، مدل شد.
برای تخمین پارامترهای سنتیک رشد میکروبی

X = غلظت سلولی میکروارگانیسم در محیط کشت
X0= مقدار اولیه جذب t= زمان λ= فاز تاخیر
A= حداکثر غلظت باکتریایی بدست آمده در فاز ثابت و مقدار اولیه آن است
µmax= حداکثر سرعت رشد ویژه (h-1).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان دربارهدوره قاجار، کاروانسرا

3-9- تجزیه و تحلیل آماری
از آزمون های آنووا یک طرفه و توکی (یا دانکن) برای ویژگی های فیزیکی و مکانیکی، و پارامترهای مختلف در میان انواع مختلف فیلم در سطح معنی دار %5 به کار برده شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از گراف پد پریزم 6، انجام شد. برای انجام مدل سازی از تکنیک کمینه کردن مجموع مربعات اختلاف داده های تئوری و عملی به کمک افزونه Solver در نرم افزار اکسل 2010 استفاده شد.

فصل چهارم
نتایج و بحث

4-1- ارزیابی کیفی فیلمهای خوراکی
4-1-1- بررسی اثر اسانس زیره سبز بر خواص ظاهری فیلمهای ژلاتین گاوی
همه فیلمهای تولید شده کاملا یکنواخت بودند و دارای انعطاف پذیری خوب، سطوح صاف و شفاف بودند، فیلمهای بدست آمده ضخامت کمی داشته و به آسانی از سطح پلیتها جدا شدند. برای اندازهگیری ضخامت فیلمها از ریزسنج دستی استفاده شد. ضخامت فیلمها بین 12/0 تا 13/0 میلیمتر متغییر بود و با افزایش غلظت اسانس ضخامت فیلم افزایش یافت البته این اثر معنیدار نبود (05/0 < р ). رنگ فیلمهای شاهد ژلاتین گاوی تقریبا زرد و شفاف بوده و در حالی که با افزایش غلظت اسانس زیره سبز از شفافیت کاسته شده و رو به زردی افزایش رنگ داشتند.
شکل 4- 1: فیلم های ژلاتین گاوی

جدول 4- 1: میانگین ضخامت فیلمهای
شاهد ژلاتین گاوی و نمونههای حاوی اسانس زیره سبز.
ضخامت
نوع نمونه
a 01/0 ± 12/0
0% ( نمونه شاهد)
a 02/0 ± 12/0
10% اسانس زیره سبز
a 02/0 ± 13/0
20% اسانس زیره سبز
a 01/0 ± 13/0
30% اسانس زیره سبز
داده ها بیانگر میانگین ± انحراف معیار می باشد. مشابه بودن حروف لاتین بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین ها در سطح احتمال 5% می باشد.

4-2- بررسی اثر اسانس زیره سبز بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلمهای ژلاتین گاوی
4-2-1- اندازه گیری حلالیت
حلالیت فیلم و پوشش خوراکی، ویژگی مهمی بوده و موارد کاربرد آنها را معین میکند. در مواردی سهولت حلالیت فیلم یا پوشش در آب مطلوب است. از این قبیل موارد کیسههای کوچکی هستند که ماده غذایی در آن بسته بندی میشوند و هنگام استفاده، کیسه همراه با محتوی برای آماده سازی مورد استفاده قرار میگیرند. در برخی موارد عدم حلالیت فیلم یا پوشش در آب مطلوب است که در این حالت با ممانعت از نفوذ آب، تمام ارزش غذایی حفظ میشود. زئین و گلوتن در آب، نامحلول بوده و فیلم و پوشش نامحلول در آب تولید میکنند. از سویی پروتئنهای محلول در آب، بسته به نوع پروتئن و شرایط تشکیل فیلم و تیمار، فیلمهایی با حلالیتهای متفاوت تشکیل میدهند مثلا پروتئین آب پنیر در حالت طبیعی خود فیلم محلول، ولی در اثر دناتوراسیون حرارتی، فیلم نامحلول در آب تولید میکند ]100[.
نتایج حلالیت فیلمهای بدست آمده در شکل 4-2، نشان داده شده است. با توجه به شکل 4-2، نتایج نشان داد، هنگامی که غلظتهای اسانس زیره سبز در فیلم ژلاتین گاوی از 0% تا 30 % افزایش مییابد، حلالیت مربوط به این فیلمها به صورت معنی داری (05/0 ˂р) کاهش یافت. مقادیر حلالیت فیلمهای ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز به صورت معنی داری (05/0 ˂р) کمتر از فیلمهای شاهد بود که دلیل این کاهش مربوط به طبیعت آبدوستی ژلاتین گاوی به دلیل حضور پپتیدهای قطبی در ژلاتین میباشد. کاهش حلالیت فیلمها، به علت خاصیت آبگریز بودن اسانس زیره سبز مورد استفاده میباشد. پیوند پلی پپتیدهای ژلاتین با ترکیبات فنولیکی با وزن مولکولی بالا که باعث شکستن بعضی از قسمتهای فیلم در طی حلالیت شده است. این علت واضح است که خواص مولکولی ترکیبات فنولیک به روی کشش ماتریکس فیلمها اثر میگذارد ]73[. این نتایج با نتایج مایزورا و همکاران سال 2007 ، مطابقت دارد.

شکل 4- 2: اثر غلظت اسانس زیره سبز بر میزان حلالیت فیلمهای ژلاتین گاوی.
*متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستونها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح 5% احتمال میباشد( 05/0 >р).

4-2-2- اندازه گیری میزان جذب آب (WAC)


دیدگاهتان را بنویسید