از آلیسین68 (10میلی‌گرم بر کیلوگرم بدن) که یک ارگانوسولفید است، باعث کاهش تجمع مواد در کبد، کلیه، مغز، استخوان و خون در کپورماهیان شده است [64]. مکانیسمی که باعث ایجاد چنین اثری می‌شود ممکن است قابلیت تشکیل پیوند آلیسین با اتم‌های آهن باشد که باعث کاهش میزان آن‌ها در بافت‌ها می‌شود. پالیپوچ و همکاران (2011)69 اثر محافظت‌کنندگی عصاره اتانولی برگ گیاه دارویی تانبرجیا لاریفولیا (Thunbergia laurifolia) را نسبت به سم در ماهی تیلاپیا O. niloticus مورد بررسی قرار دادند. ماهیانی که به مدت 28 روز از غذای حاوی عصاره این گیاه تغذیه کردند، کاهش چشمگیری را در میزان تجمع سم در کبد و ماهیچه خود نشان دادند و میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی ذاتی نظیر کاهش گلوتاتیون70، کاتالاز، گلوتاتیون رداکتاز71 و گلوتاتیون پراکسیداز72 در آن‌ها افزایش یافت و اکسیداسیون چربی در آبشش، کلیه و کبد آن‌ها از بین رفت. علاوه‌براین، با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی، نویسنده بیان کرد که در ساختار بافت آبشش ماهیان تیمار شده با غذای حاوی عصاره این گیاه، هیچ‌گونه تغییرساختاری در مقایسه با ماهیان گروه شاهد مشاهده نشد [50].
اثر نگهدارندگی کلم بروکلی (Brassica oleracea) و ماده ارگانوسولفیدی گیاهی آن، سولفوروفان73، در مقابل ماده آلوده‌کننده و سرطان‌زای بنزوآلفا پیرن74 و فنول در ماهی تیلاپیای نیل مورد بررسی قرار گرفت. ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus تغذیه شده با جیره‌های حاوی کلم بروکلی و سولفوروفان، افزایشی را در میزان فعالیت آنزیم‌های سیتوکروم و حذف سریع بنزوآلفاپیرن نشان داد که باعث کاهش میزان خطر سمیت شد [70].
رن و همکاران (2006)75 اذعان کردند در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمانی که از جیره‌ حاوی جعفری (Coriandrum sativum) استفاده کردند، 30-20 درصد از تجمع کادمیوم در کبد کاسته شد. ترکیبات متعدد بیولوژیکی موجود در جعفری باعث ایجاد ساختارهای ماکرومولکولی در هنگام ترکیب با کادمیوم در روده می‌شوند که این فرآیند باعث عدم جذب کادمیوم و حضور آن در خون می‌شود [60]. ماهیان تیلاپیا Oreochromis mossambicus تغذیه شده با جیره حاوی عصاره ریشه گیاه گلایسین تومنتلا (Glycine tomentella) به مدت 12 هفته که حاوی ایزوفلاونوئیدهای آزاد76 و ایزوفلاونوئید گلیکوزیدهایی77 نظیر دایدزین78، جنیستین79 و مالونیلدایدزین‌ها 80 هستند، میزان پایین‌تری از تری‌آسیل گلیسرول81، کلسترول کل و کلسترول 82LDL و میزان بالاتری از آنتی‌اکسیدان‌های پلاسما را نسبت به گروه شاهد نشان دادند [24].

2-6- گیاه رزماری
گیاه رزماری که بطور گسترده‌ای به خاطر خواص روغن‌های ضروری‌اش مورد بررسی قرار گرفته، شامل پنج گونه در منطقه مدیترانه است.
1. Rosmarinus of?cinalis
2. Rosmarinus eriocalyx
3. Rosmarinus laxi?orus
4. Rosmarinus lavandulaceus
5. Rosmarinus tomentosus
Rosmarinus of?cinalis یک گیاه دیپلوئید و دوجنسی است که در حوضه‌های آبخیز مدیترانه رشد می‌کند. این گیاه، یک گونه برجسته بخاطر روغن‌های ضروری و فنول بیولوژیکی موجود در آن است. روغن رزماری تهیه شده از جمعیت‌های طبیعی تفاوت‌هایی را در فعالیت ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی نشان می‌دهد. تفاوت در ترکیبات شیمیایی روغن‌های ضروری این گونه‌ها بخاطر تفاوت در منطقه رشد آن‌ها، شرایط محیطی و کشاورزی، زمان برداشت محصول، مراحل رشد گیاه و روش‌های استخراج عصاره است [78].
مهم‌ترین ترکیب رزماری کافئیک اسید83 است که یکی از مشتقات رزمارینیک اسید (RA)84 می‌باشد. این ماده دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی است. رزمارینیک اسید، ترکیبی فنولی است که یکی از حلقه‌های خود را از فنیل‌آلانین85 موجود در کافئیک اسید و حلقه‌ی دیگر را از تیروزین86 موجود در دهیدروکسی‌فنیل‌لاکتیک اسید87 می‌گیرد. ساختار بیرونی رزمارینیک اسید به صورتی است که دارای پیوند با فنیل‌آلانین و تیروزین است و به همین دلیل دارای مشتقات زیادی است. رزمارینیک اسید به خوبی از دستگاه گوارش و پوست قابل جذب است. این ماده باعث افزایش تولید پروستاگلاندین88 E2 و کاهش تولید لوکوترین89 B4 در لوکوسیت‌های چندهسته‌ای انسان می‌شوند و فعالیت سیستم کمپلمانت را محدود می‌کند. در نتیجه ترکیبات رزماری بخصوص کافئیک اسید که از رزمارینیک اسید مشتق می‌شود، خاصیت دارویی برای درمان یا پیشگیری از آسم90، گرفتگی ماهیچه‌ای91، زخم معده92، بیماری‌های التهابی93، مسمومیت کبد94، آرتروز95، بیماری نارسائی قلب96، آب مروارید97، سرطان و تحرک کم اسپرم98 دارد [18].

2-6-1- گیاه‌شناسی رزماری
رزماری درختچه‌ای شاخه‌شاخه و همیشه سبز با ساقه‌های عمودی است که ارتفاع آن به حدود یک متر می‌رسد. گل‌هایی سفید-آبی و برگ‌هایی کوچک با رنگ سبز تیره دارد که لبه‌های آن به عقب برمی‌گردند. در زیر لبه‌ی برگ‌های تاشده این گیاه، غده‌های کوچکی وجود دارد که حاوی روغن‌های معطر هستند. این گیاه به طور وسیعی در سواحل شمالی و جنوبی دریای مدیترانه و همچنین در مناطقی از هیمالیا رشد می‌کند [18].

2-6-2- استفاده‌های تجاری از رزماری
گیاه رزماری به خاطر داشتن روغن معطر به نام روغن رزماری پرورش داده می‌شد. این روغن با عصاره‌گیری از برگ‌های تازه و گل‌های آن بدست می‌آید. از رزماری بعنوان حشره‌کش و آفت‌کش نیز استفاده می‌گردد. در درمان خارجی، از رزماری به عنوان مرهمی برای تحریک رشد مو و درمان اگزمای پوست سر، درمان سوختگی و زخم مورد استفاده قرار می‌گیرد [18].

2-6-3- شیمی رزماری
هنگامی که عصاره رزماری را به منظور مشخص ساختن ترکیبا‌ت آن مورد آنالیز قرار دادند، ترکیبات شیمیایی آن که دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد اکسیداسیون چربی بودند،‌ آشکار شد. این ترکیبات شامل رزمارینیک اسید، کافئیک اسید، کلروژنیک اسید99، کارنوزولیک اسید100، رزمانول101، کارنوزول102 و دی‌ترپن‌های مختلف، رزماری دی‌فنول103، رزماری‌کوئینون104 و ترکیبات آنتی‌اکسیدان متنوع دیگری نظیر اورسولیک اسید105، گلوکوکولیک اسید106 و آلکالوئید رزماریسین107 هستند. روغن رزماری حاوی 6-2 درصد استر که عمدتا شامل بورنئول108، سینئول109 و ترپن‌های متعدد (بخصوص آلفا-پینن110 و کامفن111) است، می‌باشد. از میان این ترکیبات، رزمارینیک اسید و کافئیک اسید به عنوان عوامل داروئی مورد توجه محققین قرار گرفته‌اند. این دو ترکیب به طور گسترده‌ای در سلسله گیاهان و گیاه رزماری یافت می‌شود [18].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوع ناخودآگاه، سلسله مراتب

2-6-3-1- شیمی رزمارینیک اسید
مسیر سنتز طبیعی ترکیبات فنولی نظیر کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل لاکتیک اسید112 و رزمارینیک اسید در شکل 2-1 آورده شده است.
Shikimic acid

Chorismic acid

Prephenic acid

Tyrosine
Phenylalanine
Dihydroxyphenylalanine
(DOPA)
Cinnamic acid

p-Coumaric acid
Dihydroxyphenyl-lactic acid
(DOPL)
Caffeic acid
Rosmarinic acid
شکل 2-1 مسیر سنتز طبیعی کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل‌لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید در برخی گیاهان. شیکیمیک اسید آمینواسیدهای ضروری معطر نظیر فنیل‌آلانین و تیروزین را مهیا می‌کند (السریشیا و همکاران، 1999).113

ساختار شیمیایی سه ماده کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید نیز در شکل 2-2 آورده شده است.

شکل 2-2 ساختار شیمیایی کافئیک اسید، دهیدروکسی فنیل لاکتیک اسید و رزمارینیک اسید (السریشیا و همکاران، 1999).

2-6-3-1-1- داروشناسی رزمارینیک اسید
رزمارینیک اسید به طور طبیعی باعث ایجاد عوامل غیراستروئید ضد التهاب می‌شود. رزمارینیک اسید در از بین بردن رادیکال‌های آزاد اکسیژن و کاهش فعالیت سیستم کمپلمانت موثر است. همچنین رزماری باعث عملکرد بهتر سیستم‌های داخلی بدن نظیر سیستم عصبی مرکزی، سیستم گردش خون و ماهیچه‌های ارادی می‌شود. اثر رزماری به دلیل ویژگی‌های خاص نامبرده شده، در درمان بسیاری از بیماری‌های انسانی نظیر روماتیسم، تصلب شرائین، بیماری‌های عروق کرونر، مسمومیت کبدی، سرطان، زخم روده، آب مروارید، آسم تنفسی، زخم معده و کمبود تحرک اسپرم به اثبات رسیده است [18].

2-7- استفاده از رزماری در آبزی پروری
اعتمادی و همکاران (1387) پتانسیل ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی عصاره رزماری در افزایش عمر ماندگاری ماهی قزلآلای رنگینکمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر معنی دار عصاره رزماری در به تعویق انداختن اکسیداسیون لیپید لاشه قزل آلای رنگین کمان بود به طوری که عصاره رزماری در شرایط خلاء عمر ماندگاری نمونه ها را 4 روز نسبت به تیمار شاهد افزایش داد [12]. نتایج تحقیقات وو و همکاران114 (1982) بیانگر یکسان بودن قدرت آنتی اکسیدانی عصاره رزماری با 115BHT و بیشتر بودن قدرت آنتی اکسیدانی آن نسبت به BHA116 است [74]. در مطالعه‌ای دیگر، کاهش معنی‌داری (05/0 p) در میزان مرگ و میر ماهیان تیلاپیا آلوده شده به باکتری S. iniae که از جیره حاوی عصاره خشک اتیل استات گیاه رزماری که حاوی مواد شیمیایی ضد میکروبی نظیر ترپن‌ها (1,8-cineol, o-pinene, a-pinene, limonene, terpineol-4-ol, a-terpineol)، کافور و پلی‌فنول‌ها (نظیر carnosic acid, rosmarinic acid) استفاده کرده بودند مشاهده شد [16]. زیلبرگ و همکاران117 (2010) تاثیر مثبت پودر برگ خشک گیاه رزماری را در کنترل استرپتوکوکوزیس در ماهیان تیلاپیای نیل به اثبات رساندند. در تحقیق آن ها استفاده از پودر برگ رزماری به میزان 8 درصد جیره به مدت 5 روز باعث کاهش معنی دار تلفات همسان با تیمار تغذیه شده با آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین بود [81].

2-8- استفاده از مواد محرک رشد و سیستم ایمنی در فیل‌ماهیان جوان پرورشی
حسینی‌فر و همکاران (2012) اثر مخمر نان (Saccharomyces cerevisiae) را بر پارامترهای رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فلور میکروبی روده بچه‌ماهیان فیل‌ماهی (Huso huso) مورد بررسی قرار دادند [37]. صفرپور و همکاران (2011) اثر ویتامین E را بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه، خون‌شناسی و پارامترهای ایمنی‌شناسی فیل‌ماهیان جوان مورد بررسی قرار دادند [61]. جلالی و همکاران (2009) اثر مقادیر مختلف ارگوسان را بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه، بازماندگی و تغییرات خون‌شناسی فیل‌ماهی مورد بررسی قرار دادند [39]. فلاحتکار و همکاران (1385) تاثیر ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل‌ماهیان جوان پرورشی را مورد بررسی قرار دادند [11]. اکرمی و همکاران (2009) اثر پربیوتیک اینولین118 را بر پارامترهای رشد، فلور باکتریایی روده، ترکیب لاشه و پارامترهای خون‌شناسی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [17]. اکرمی و همکاران (2011) در بررسی خود اثر الیگوساکارید119 انسانی را بر پارامترهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی پارامترهای خون‌شناسی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [59]. طاعتی و همکاران (2012) تاثیر پروبیوتیک ایمونوال120 را بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و متغیرهای ایمونوفیزیولوژیکی فیل‌ماهیان جوان مورد بررسی قرار دادند [67]. خواجه‌پور و همکاران (2011) اثر مقادیر مختلف سیتریک اسید121 را بر پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمیایی فیل‌ماهیان جوان مورد بررسی قرار دادند [44]. حسینی‌فر و همکاران (2011) در بررسی خود تاثیر الیگوفروکتوز122 را بر پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمیایی سرم خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [36]. حیدریه و همکاران (2011) اثر مقادیر مختلف فیبر و ارگوسان را بر پارامترهای رشد، تعداد سلول‌های ایمنی و فعالیت لیزوزیمی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [35]. طاعتی و همکاران

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید