(2011) در بررسی خود تاثیر پربیوتیک ایمونواستر123 را بر شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌های سیستم ایمنی فیل‌ماهیان جوان پرورشی مورد بررسی قرار دادند [68]. ابراهیمی و همکاران (1391) اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص‌های رشد، ‌تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‌ماهی (Huso huso) جوان پرورشی را مورد بررسی قرار دادند [4].

فصل سوم
مواد و روش‌ها

3-1- سیستم پرورش
سیستم مورد استفاده برای نگهداری ماهیان، سیستم مداربسته بود که در سالن تکثیر و پرورش آبزیان واقع در مزرعه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان قرار دارد. این سیستم از سه بخش اصلی به شرح زیر تشکیل گردید.
1) سه مخزن ذخیره آب هر یک به حجم 4 متر مکعب که در ارتفاع سه متری زمین نصب شده و با اتصالات پلی‌اتیلنی به یکدیگر و به لوله ورودی تانک‌های آزمایش متصل بود.
2) تانک‌های پرورشی هریک با حجم 100 لیتر و با ورودی و خروجی مجزا
3) سیستم فیلتراسیون: شامل سه قسمت مجزا و تفکیک شده در یک مخزن با حجم حدود یک متر مکعب است که به ترتیب حاوی شن درشت،‌ شن ریز و پودر زئولیت بود.
آب مورد نیاز، از آب شهر تامین می‌گردید که ابتدا آب لوله‌کشی شهر به مخزن ذخیره به حجم 2 متر مکعب وارد گردید. آب ذخیره شده به مدت 24 ساعت به منظور کلرزدایی نگهداری و هوادهی می‌‌گردید. آب موجود در سه مخزن ذخیره با دبی حدود 7/0 لیتر بر دقیقه از طریق لوله‌های پلی‌اتیلنی به تانک‌های پرورشی وارد گردید. 5 سری چهارتایی از تانک‌ها به صورت مجموعه‌های مجزا در کنار یکدیگر قرار داده‌شدند و آب خروجی هر مجموعه چهارتایی از تانک‌ها قبل از ورود به لوله جمع‌آوری کننده، وارد یک تانک رسوب‌گیر می‌شد و بعد از ته‌نشین شدن فضولات، آب خروجی از طریق لوله جمع‌آوری کننده وارد فیلتر می‌گردید. دو فیلتر شنی جهت حذف مواد زائد و فیلتر زئولیتی جهت حذف آمونیاک به کار می‌رفت. پس از انجام فیلتراسیون، آب تمیز توسط یک پمپ اتوماتیک مجددا وارد سه مخزن ذخیره آب در ارتفاع سه متری از سطح زمین شده و مجددا به روش ثقلی وارد تانک‌های پرورشی می‌گردید. نظافت تانک‌های پرورشی و تانک‌های رسوب‌گیر به صورت یک روز در میان و از طریق سیفون‌کردن انجام شد. روزانه به میزان 10 درصد از آب سیستم به علت سیفون‌کردن و هم‌چنین شستشوی لوله خروجی کاسته می‌شد که برای جبران آن از آب کلرزدایی شده استفاده گردید. دمای آب دوبار در روز در ساعت‌های 8 و 18 اندازه‌گیری شد. پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل اکسیژن محلول، آمونیاک و pH بصورت هفتگی اندازه‌گیری شد. دوره نوری سیستم بصورت نور طبیعی (D10:L14) تنظیم گردید.

3-2- تهیه ماهیان و سازگاری
بچه‌فیل‌ماهیان مورد استفاده در این آزمایش حاصل تکثیر یک جفت فیل‌ماهی در فروردین ماه 1390 در کارگاه شهید مرجانی گرگان بود که در تیرماه همان سال به مزرعه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شد. در این آزمایش، چیدمان واحدهای آزمایشی به صورت تصادفی صورت گرفت. پس از عادت‌دهی بچه‌ماهیان به جیره‌های غذایی ساخته شده، تعداد 126 قطعه بچه‌ فیل‌ماهی با ظاهر سالم (مانند عدم وجود ناهنجاری شکلی و خوردگی باله) با میانگین وزنی 28/5 ± 94/130 (میانگین ± خطای استاندارد) گرم برای انجام آزمایش انتخاب شد. برای این منظور از مخزن‌های 100 لیتری موجود در مزرعه استفاده گردید.

3-3- تهیه عصاره رزماری
عصاره روغنی رزماری مورد نیاز برای انجام تحقیق پس از تهیه به صورت استاندارد در شرکت باریج اسانس کاشان، به منظور جلوگیری از تخریب ترکیبات شیمیایی آن تا زمان مصرف، در ظروف تیره و در دمای مناسب نگهداری شد.
3-4- ترکیب جیره‌های غذایی و نحوه تغذیه ماهیان
شش جیره آزمایشی شامل یک جیره فاقد عصاره رزماری و آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به عنوان شاهد (تیمار یک) ، یک جیره حاوی 03/0 گرم آنتی بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی (تیمار شش) و چهار جیره با مقادیر 1/0، 1، 10 و 20 گرم عصاره روغنی رزماری به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی (به ترتیب تیمارهای دو، سه، چهار و پنج) تهیه گردید. مواد تشکیل‌دهنده جیره‌های آزمایشی به صورت مستقل تهیه شده و پس از آسیاب کردن برای تولید جیره‌های غذایی مورد استفاده قرار گرفت. اقلام جیره‌های غذایی با توجه به جداول استاندارد غذایی و احتیاجات غذایی فیل‌ماهیان جوان پرورشی تهیه گردید (1،2) و سپس به کمک نرم‌افزار 124WUFFDA نسخه 1، مقدار مورد نیاز هرکدام تعیین و صحت آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد تشکیل‌دهنده جیره‌های غذایی و آنالیز تقریبی آن‌ها در جدول 3-1 آورده شده است.
پس از آماده نمودن مواد اولیه تشکیل‌دهنده جیره‌ها (جدول 3-1)، ابتدا مواد اصلی (شامل آرد ماهی، آرد کلزا،‌ آرد سویا، آرد ذرت،‌ آرد گندم،‌ آرد جو، آرد پنبه دانه، گلوتن ذرت و مکمل ویتامینه) با نسبت ارائه شده در جدول 3-1 با یکدیگر مخلوط شده و پس از افزودن روغن ماهی (6 درصد) و آب ( تا حدی که رطوبت مناسب برای پلت‌زدن فراهم گردد) به صورت ترکیب مرطوب در آورده شد. در جیره حاوی آنتی‌بیوتیک، پودر آنتی‌بیوتیک اکسی تتراسایکلین به مواد خشک جیره پایه اضافه شد. در جیره‌های حاوی عصاره رزماری، عصاره رزماری توزین و با روغن ماهی مخلوط و به مواد خشک جیره پایه اضافه شد. برای اندازه‌گیری عصاره رزماری و افزودن آن به جیره،‌ از استوانه مدرج 10 میلی‌لیتر استفاده گردید. هر یک از جیره‌ها به طور جداگانه با چرخ گوشت با قطر منافذ 2 میلی‌متر،‌ به صورت رشته‌هایی در آورده شد و رشته‌های حاصله، در هوای اتاق به کمک پنکه به مدت یک روز خشک شد. پس از خشک شدن، پلت‌ها به قطعات مناسبی شکسته شد و در کیسه‌های پلاستیکی تیره رنگ تا زمان مصرف درون یخچال با دمای 4 درجه سانتی‌گراد قرار داده شد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درمورد کلونی، الگوریتم، تصویر

جدول 3-1 اجزای تشکیل‌دهنده جیره‌های غذایی (برحسب درصد)
جیره‌های آزمایشی

اقلام غذایی
شاهد
(1)
عصاره روغنی رزماری (g/kg)
اکسی‌تتراسایکلین
(تیمار شش)
003/0 درصد

01/0درصد (تیمار2)
1/0درصد
(تیمار3)
1درصد (تیمار 4)
2درصد (تیمار5)

آرد ماهی
20
20
20
20
20
20
کلزا
20
20
20
20
20
20
سویا
20
20
20
20
20
20
گندم و جو (1:1)
7/8
69/8
6/8
7/7
7/7
69/8
ذرت
7/8
7/8
7/8
7/8
7/7
7/8
کنجاله پنبه دانه
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
روغن ماهی
6
6
6
6
6
6
مکمل معدنی و ویتامینه×
1
1
1
1
1
1
ملاس (هم‌بند)
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
گلوتن ذرت
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
عصاره رزماری

01/0
1/0
1
2

آنتی‌بیوتیک

003/0
ترکیب شیمیایی غذای مورد استفاده
پروتئین
87/31
89/31
84/31
92/31
87/31
95/31
چربی
05/12
14/12
21/12
3/12
41/12
08/12
رطوبت
73/6
82/6
64/6
95/6
67/6
66/6
خاکستر
86/15
63/15
92/15
61/15
57/15
71/15
× هر کیلوگرم مکمل ( ویتامینه) شامل 8/4 واحد ویتامین A، 8/0 واحد ویتامین E، 004/0 کیلوگرم ویتامین K، 0008/0 کیلوگرم ویتامین B1، 0004/0 ویتامین B2 ، 0016/0 کیلوگرم ویتامین B6 ، 0006/0 کیلوگرم ویتامین B12 ، 004/0 کیلوگرم پانتوتنیک اسید، 004/0 گرم نیکوتینیک اسید، 0008/0 کیلوگرم فولیک اسید، 02/0 کیلوگرم بیوتین، 0002/0 کیلوگرم کولین کلراید، 004/0 کیلوگرم مس، 0008/0 کیلوگرم ید، 012/0 کیلوگرم آهن، 022/0 کیلوگرم منگنز و 00004/0 کیلوگرم سلنیوم

در ابتدا و انتهای دوره آزمایش، تمامی ماهیان به صورت انفرادی زیست‌سنجی شدند. بدین منظور طول کل بدن با دقت 1/0 سانتی‌متر و وزن هر قطعه از ماهیان با دقت 01/0 گرم با ترازوی دیجیتال اندازه‌گیری گردید. در طول دوره پرورش، زیتوده کل هر تانک هر دو هفته یکبار اندازه‌گیری شد و جهت تعیین مقدار غذای مورد نیاز برای دو هفته بعد مورد استفاده قرار گرفت. مقدار غذای روزانه برابر 2 درصد وزن بدن برای تمامی تیمارها به صورت یکسان درنظر گرفته شد. غذا در ساعات 9، 15 و 19 در تانک‌های پرورشی توزیع گردید.

3-5- فاکتورهای مورد بررسی
3-5-1- بررسی پارامترهای رشد و عملکرد جیره
به ‌منظور اندازه‌گیری شاخص‌های رشد، تمامی ماهیان هر واحد آزمایشی، به صورت انفرادی، هر 14 روز یکبار مورد زیست‌سنجی قرار گرفتند و وزن و طول آن‌ها ثبت گردید. با استفاده از داده‌های بدست آمده از زیست‌سنجی‌ها و نیز میزان پروتئین موجود در غذا و اندازه‌گیری پروتئین لاشه در ابتدا و انتهای آزمایش، شاخص‌های ضریب چاقی یا شاخص وضعیت، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، بازده پروتئین و شاخص کبدی با استفاده از روابط زیر تعیین شدند [67].

100 × 3 (میانگین طول نهایی بدن) / میانگین وزن نهایی بدن = (CF125) ضریب چاقی یا شاخص وضعیت
میانگین وزن اولیه بدن- میانگین وزن نهایی بدن = (126WG) افزایش وزن بدن
100 × (میانگین وزن اولیه بدن / میانگین وزن اولیه بدن- میانگین وزن نهایی بدن) = (127BWI) درصد افزایش وزن بدن
100×{کل روزهای پرورش/ (وزن اولیه بدن Ln – وزن نهایی بدن Ln)} =(SGR128) نرخ رشد ویژه
افزایش وزن/ غذای مصرف شده = (FCR129) ضریب تبدیل غذایی
100× (پروتئین مصرف شده/ افزایش وزن) = (PER130) بازده پروتئین
100 × (وزن کل بدن / وزن کبد) = (HI131) شاخص کبدی

3-5-1-1- آنالیز تقریبی غذا و لاشه
به منظور تجزیه ترکیب لاشه، در ابتدای آزمایش، تعداد 3 عدد بچه‌ماهی با میانگین وزن 84/0 ± 89/130 گرم پس از تحمل 24 ساعت گرسنگی به طور تصادفی از کل جمعیت ماهیان انتخاب شده و در دمای 18- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. در انتهای آزمایش نیز از هر تکرار به صورت تصادفی 2 عدد ماهی پس از تحمل گرسنگی صید شده و به منظور آنالیز ترکیب لاشه مورد استفاده قرار گرفت. ترکیب تقریبی لاشه ماهیان و تیمارهای غذایی شامل رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی با استفاده از روش استاندارد (2002) 132AOAC تعیین گردید [13].

3-5-2- فاکتورهای بیوشیمیایی خون

3-5-2-1- نمونه‌‌گیری
در انتهای دوره آزمایش، دو قطعه ماهی از هر تکرار آزمایشی به طور تصادفی انتخاب و از آن‌ها خونگیری به عمل آمد. 24 ساعت قبل از خونگیری غذادهی قطع شد. ماهیان ابتدا با استفاده از پودر گل میخک با غلظت 200 میلی‌گرم بر لیتر بیهوش شده و سپس خونگیری از سیاهرگ ساقه دمی انجام شد. نمونه‌های خون به دو قسمت تقسیم شدند. یک قسمت در تیوپ‌های اپندورف فاقد ماده هپارینه به منظور جداسازی سرم خون و قسمت دیگر در لوله‌های هپارینه به منظور اندازه‌گیری هماتوکریت و هموگلوبین نگهداری شد. تیوپ‌های اپندورف فاقد ماده هپارینه به مدت 6 ساعت در یخچال نگهداری شده و سپس با استفاده از سانتریفیوژ (5000 دور در دقیقه به مدت 5 دقیقه)، سرم خون جدا گردید و برای انجام تست‌های بیوشیمیایی به آزمایشگاه میلاد واقع در اصفهان منتقل گردید.

3-5-2-2- شمارش افتراقی گلبول‌های سفید
شمارش لام‌های گسترش خون به منظور تعیین گلبول‌های سفید شاخص (لنفوسیت، نوتروفیل، ائوزینوفیل و مونوسیت) به کمک دستگاه شمارنده دستی133 و میکروسکوپ نوری انجام گرفت. از روش حرکت زیگزاگی بر روی لام برای شمارش گلبول‌های سفید خون استفاده گردید. جهت کسب اطمینان بیشتر در نتایج حاصله، از هر واحد آزمایشی، دو ماهی و از خون هر ماهی 2 اسلاید تهیه شد و از هر اسلاید 100 سلول خونی شمارش گردید [5].
فاکتورهای بیوشیمیایی مورد بررسی و واحدهای آن‌ها بطور خلاصه در جدول 3-3 ارائه شده است.

جدول 3-2 فاکتورهای بیوشیمیایی بررسی‌شده
فاکتور بیوشیمیایی
واحد اندازه‌گیری
گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمینا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید