مخارج(هزینه) با عملکرد شعبه رابطه مثبت دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیربرابر با 10/1- می باشد و از آن جا که در داخل بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید نمی شود.
9- جهت گیری نوآوری با عملکرد شعبه رابطه مثبت دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیربرابر با 09/0- می باشد و از آن جا که در داخل بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید نمی شود.

فصل پنجم
( بحث و نتیجه گیری )

5-1 – مقدمه
در این فصل از تحقیق ، حاصل کار ، یعنی آن چه در فصل چهارم به دست امده با یافته ها و مطالعات و تحقیق های پیشین که در فصل دوم به آنها اشاره شده است ، ترکیب شده و مورد بحث قرار میگیرد .در این فصل به ترتیب نتایج حاصل از تحقیق ذکر شده و به دنبال نتیجه گیری کلی، به ارائه پیشنهادات کاربردی پرداخته میشود .
5-2 – نتیجه گیری
در این قسمت ابتدا نتایج آمارتوصیفی و سپس نتایج آمار استنباطی ارایه می گردد .

5-2-1 – نتایج آمار توصیفی
1- میانگین جهت گیری مشتری( مشتری مداری )، معادل 6987/3 و با انحراف معیار 80464/0 بوده که نشان می دهد متغیر مشتری مداری از نظر مدیران ارشد بانک های مربوطه، بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و در سطح مطلوبی قرار دارد .
2- میانگین جهت گیری رقیب ( رقیب مداری )، معادل 6649/3 و با انحراف معیار 71462/0 بوده که نشان می دهد متغیر رقیب مداری از نظر مدیران ارشد بانک های مربوطه، بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و در سطح مطلوبی قرار دارد .
3- میانگین جهت گیری هزینه ( هزینه گرایی )، معادل9396 /3 و با انحراف معیار 64/0 بوده که نشان می دهد متغیر هزینه گرایی از نظر مدیران ارشد بانک های مربوطه ، بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و در سطح مطلوبی قرار دارد .

4- میانگین جهت گیری نوآوری، معادل 9562/2 و با انحراف معیار 94026/0 بوده که نشان می دهد متغیر جهت گیری نوآوری از نظر مدیران ارشد بانک های مربوطه،کمتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و در سطح مطلوبی قرار ندارد .
5- میانگین قابلیت های بازاریابی ، معادل 6345/3 و با انحراف معیار 658/0 بوده که نشان می دهد متغیر قابلیت های بازاریابی از نظر مدیران ارشد بانک های مربوطه، بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و در سطح مطلوبی قرار دارد .
6- میانگین عملکرد شعب ، معادل 2879/3 و با انحراف معیار 66919/0 بوده که نشان می دهد متغیر عملکرد شعب از نطر مدیران ارشد بانک های مربوطه، بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و در سطح مطلوبی قرار دارد .

5-2-2 – نتایج آمار استنباطی
همانطور که در فصل چهارم به تفضیل بیان شد، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ، منجر به نتایج زیر می گردد که عبارتند از :
1- بین دو متغیر مشتری مداری و قابلیت های بازاریابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه)رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (2012) همراستا است اما با پژوهش رحیم نیا و همکارانش (1391) و مورگان و ورهیز (2009) در تناقض است .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهمحل سکونت، اوقات فراغت، سلسله مراتب، عرضه و تقاضا

2- میزان رابطه جهت گیری رقیب ( رقیب مداری) با قابلیت بازار یابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با 39/0 است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (2012) ، پژوهش رحیم نیا و همکارانش (1391) و مورگان و ورهیز (2009) نشان می دهد که نتایج این فرضیه با تحقیقات پیشین همراستا است .

3- رابطه جهت گیری داخلی/ مخارج(هزینه گرایی ) با قابلیت بازار یابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با 42/0 است.، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (2012) ، و پژوهش رحیم نیا و همکارانش (1391) نشان می دهد که نتایج این فرضیه با تحقیقات پیشین در تناقض است .
4- میزان رابطه جهت گیری نوآوری با قابلیت بازار یابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با 23/0 است. ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (2012) ، و پژوهش رحیم نیا و همکارانش (1391) نشان می دهد که نتایج این فرضیه با تحقیقات پیشین همراستا است .
5- میزان رابطه قابلیت های بازار یابی باعملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با 73/0 است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (2012) ،مورگان و ورهیز (2009) همراستا است .
6- میزان رابطه جهت گیری مشتری با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با 18/0 است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (2012)متناقض و با پژوهش مورگان و ورهیز (2009) همراستا است .
7- میزان رابطه جهت گیری رقیب با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با 33/0 است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (2012) ، مورگان و ورهیز (2009) همراستا است .
8- جهت گیری داخلی/ مخارج(هزینه گرایی) با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) رابطه مثبت و معناداری ندارد ، مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوه
ش تئودوسیو و همکارانش (2012) همراستا است .
9- جهت گیری نوآوری با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) رابطه مثبت و معناداری ندارد ، مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودیوس و همکارانش (2012) ، دامن پور (2010) و کامیسیون و لوپز (2014) ، در تناقض است .


دیدگاهتان را بنویسید