نکات گرامری زبان را به خوبی به کار بگیرند، بدون اینکه شیوه ی علمی آن را بلد باشند. تلفظ کلمات را به صورت صحیح و روان و بدون ایراد بیان نمایند استرس های زبان را رعایت کنند و بسیاری از مهارت های چندگانه ای را که در زبان وجود دارد، به خوبی استفاده کنند. این موضوع بیانگر اهمیت محیط در یادگیری زبان انگلیسی است. اما در کشورهایی که دانش آموزان نیاز دارند که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد بگیرند، از آنجایی که امکان قرارگیری در محیط وجود ندارد، ایجاد محیط های شبیه سازی شده با عنوان محیط های تعاملی – تجربی، موضوع پژوهش حاضر می تواند در این زمینه بسیار راه گشا باشد. تشکیل محیط های تعاملی تجربی، شرایطی را برای دانش آموزان ایجاد می نماید که احساس در محیط واقعی بودن را برای آنان فعال می نماید و سبب می گردد تا با توجه به نیاز به مهارت های زبانی برای ارتباط با سایرین، مجبور به استفاده از زبان و یادگیری آن گردند.

2-3 مبانی تجربی پژوهش (داخل و خارج کشور):
1. گرامی (1382) در پژوهشی بررسی تأثیر آموزش تلفیقی دانش آموزان نابینا با دانش آموزان بینا بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان نابینای پسر پیش دانشگاهی پرداخته است. نتایج پژوهش او نشان داد که آموزش زبان به نابینایان با شیوه ی فعلی به دلیل عدم وجود تعامل اجتماعی و زبانی نابینایان با دانش آموزان عادی مناسب نیست و دانش آموزان نابینا می توانند همانند دیگر دانش آموزان عادی پیش دانشگاهی در کنار دیگر افراد عادی با بهره مندی از روش های مناسب و دریافت وسایل و برنامه های کمک آموزشی به تحصیل خود ادامه دهند.
2. یوسفی و همکاران (1388) در پژوهشی به بررسی رابطه دو زبانه و یک زبانه بودن با یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان داد بیشترین همبستگی ساده بین یادگیری زبان انگلیسی دانش آموز با تدریس شاگردمحور به دست آمده است. همچنین دو زبانگی بعد از کنترل برخی متغیرهای مربوط به دانش آموزان از قبیل هوش، خانواده، وضعیت مدرسه و معلم و تدریس شاگرد محور 25 درصد واریانس یادگیری زبان انگلیسی را تبیین می کند. آن ها نتیجه گرفتند که به طور کلی بعد از کنترل یا خنثی کردن اثر متغیرهای خانوادگی، فردی و آموزشگاهی، دانش آموزان دو زبانه بیشتر از دانش آموزان یک زبانه انگلیسی را یاد می گیرند.
3. ماباسالت (2012) در مطالعه ای به بررسی نقش آموزش مبتنی بر محیط های تعاملی اینترنتی بر یادگیری زبان انگلیسی در میان مدارس اردن پرداخته است. نتایج پژوهش او بیانگر آن است که استفاده از محیط های تعاملی مبتنی بر اینترنت در یادگیری زبان انگلیسی، بسیار مؤثر است.
4. سانکی24 و همکاران (2010) در پژوهشی با عنوان درگیر کردن دانش آموزان از طریق محیط های یادگیری چند وجهی نتیجه گرفتند که تعامل میان فراگیر، محیط و چند رسانه ای در ارتقاء سطح یادگیری آنان مؤثر است.
5. رانالی25 (2008) در پژوهشی با عنوان یادگیری زبان انگلیسی با سیمز: استفاده ی صحیح از بازی های کامپیوتری شبیه سازی برای یادگیری زبان دوم، به بررسی تأثیر این بازی شبیه سازی شده بر یادگیری زبان در فراگیران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که استفاده از این بازی شبیه سازی تأثیر معناداری بر ارتقاء سطح ذخیره واژگان و به طور کلی دارای تأثیرات مثبتی در میان استفاده کنندگان برای اصلاح داشت.
6. تان و لئو26 (2004) در مطالعه ای به بررسی نقش آموزش مبتنی بر تلفن همراه به شکل تعاملی بر یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان مدارس ابتدایی پرداختند. آنها بدین منظور دانش آموزان را در محیط های باز، خانه و مدرسه تحت آموزش تعاملی با استفاده از تلفن همراه قرار دادند. نتایج این مطالعه بیانگر اثربخشی قابل توجه استفاده ای موبایل در محیط های تعاملی بر یادگیری زبان انگلیسی فراگیران بود.
7. وودوارد27 (1998) در پژوهشی به بررسی اثر یک شبیه ساز کامپیوتری بر افزایش مهارت حل مسئله و یادگیری دانش آموزان در واحد بهداشت پرداخت و نشان داد که شبیه سازها نسبت به روش معمول دارای برتری معناداری در آموزش مفاهیم و حقایق اساسی به دانش آموزان هستند، همچنین در مقایسه ی روش آموزش مبتنی بر شبیه ساز و روش معمول بر مهارت حل مسئله، تأثیر گذاری روش مبتنی بر شبیه ساز بیشتر بود.
8. چری هولمز28 در بین سالهای 1960 تا 1966 پس از یک بررسی گسترده ای از مطالعات انجام شده به روش فراتحلیل نشان داد که اثر شبیه سازی بیشتر از اثر آموزش های متعارف است.

3-1 مقدمه
در این فصل ابتدا روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده است توضیح داده میشود. در ادامه فرضیات پژوهش، جامعه آماری پژوهش، حجم نمونه و تعداد آن‌ها مشخص میشود و سپس روش و ابزار جمعآوری داده ها و نیز نحوه تعیین میزان پایایی و روایی آن‌ها و در پایان نیز روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان میگردد.
3-2 روش پژوهش
این پژوهش به شیوه ی شبه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل اجرا می گردد. از این رو در پژوهش حاضر دو گروه از دانش آموزان در قالب گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب تحت تأثیر متغیرهای آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی و آموزش به روش مرسوم قرار می گیرند. ضمن اینکه در ابتدای آزمایش، از هر دو گروه پیش آزمونی مرتبط با متغیرهای وابسته ی مورد نظر پژوهش به عمل می آید و در انتهای مطالعه نیز پس آزمونی از همان متغیرها صورت می گیرد.
جدول 1-3: دیاگرام طرح پژوهش
گروه
پیش آزمون
متغیر مستقل
پس آزمون
آزمایش
T1
X
T2
کنترل
T1

T2

3-3 جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده ی کلیه ی دانش آموزان نوجوان سنین 13 تا 16 سال هستند که جهت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به یکی از آموزشگاه های زبان انگلیسی در سطح شهر کرمانشاه در نیمه اول سال تحصیلی 93-92 مراجعه می کنند. با توجه به متغیر بودن تعداد این فراگیران امکان مشخص نمودن جامعه ی آماری آنان امکان پذیر نیست. به منظور تعیین نمونه نیز از روش نمونه گیری “نمونه های در دسترس” استفاده گردید بدین منظور از بین کلاس‌های موجود در یکی از آموزشگاه های زبان در سطح شهر کرمانشاه 2 کلاس از بین افراد جامعه ی آماری انتخاب و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. تعداد افراد نمونه در هر گروه آزمودنی 22 نفر و در مجموع 44 نفر می باشد.
3-4 ابزار سنجش و اندازه گیری متغیرها:
تهیه ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش محقق ساخته و با همکاری تعداد 4 نفر از دبیران با سابقه و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی آموزش زبان صورت گرفت. بدین منظور در ابتدا بعد از تعیین منابع آموزشی مورد نظر برای تدریس با استفاده روش شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی و روش مرسوم تدریس، ابزار مورد نیاز برای اندازه گیری چهار متغیر مورد نظر به شرح زیر تهیه می گردد:
3-4-1 گوش دادن:
در این بخش چهار مکالمه برای فراگیران، پخش گردید و از آن‌ها خواسته شد تا به 20 سؤال مطرح شده از متن بر اساس مکالمه (هر مکالمه 5 سؤال)، پاسخ بگویند.
3-4-2 گفتن:
به منظور سنجش میزان توان فراگیران در مهارت بیان کردن، در یک مکالمه، مدرس بیست جمله را بیان می کند و از آزمودنی می خواهد تا جملات متناسب برای پاسخ به جملات مربی بیان کند.
3-4-3 خواندن:
در این بخش، چهار متن در اختیار دانش آموز قرار می گیرد که در پایان هر متن تعدادی سؤال و در مجموع بیست سؤال از متون مورد نظر و بر اساس مفاهیم موجود در متن طراحی گردیده که از دانش آموز خواسته می شود به سؤالات آخر متن پاسخ بگوید.
3-4-4 نوشتن:
بیست سؤال چهار گزینه ای در اختیار دانش آموز قرار می گیرد که در آن 10 سؤال مربوط به گرامر و 10 سؤال مربوط به ساختار جمله (ایجاد یک جمله با کلمات داده شده) وجود دارد برای هر پاسخ صحیح یک نمره به دانش آموز داده می شود.
3-5 تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش:
روایی ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه ی پژوهش در هر چهار بخش توسط مدرسین آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان انگلیسی سطح شهر تعیین گردیده است. بدین منظور در هر چهار بخش سؤالات و ابزار مورد نظر در اختیار تعداد 5 نفر از مدرسین دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار گرفته و از آن‌ها خواسته شد تا ضمن بررسی ابزارهای مورد نظر موارد اصلاحی خود را برای اعمال در اختیار پژوهشگر قرار دهند. در ادامه بعد از اعمال نکته نظرات اصلاحی مدرسین در ابزار مورد نظر، ابزار اصلاح شده برای بازبینی در اختیار آنان قرار گرفت تا نسبت به تأیید روایی آن نظر بدهند.
برای تأیید پایایی نیز اگر چه روش‌های متفاوتی موجود است در این پژوهش از روش اجرای دو فرم واحد از یک موضوع بدون فاصله زمانی (هومن، 1391، ص 63) استفاده گردید. بدین ترتیب که ابزار اندازه گیری متغیرها در یک فاصله ی زمانی یک روزه (به منظور جلوگیری از تأثیر خستگی) بر روی تعداد 20 نفر از دانش آموزان جامعه ی آماری اجرا و داده های حاصل در دو ستون تحت عنوان “تست” و “ری تست” ثبت و نسبت به تعیین ضریب همبستگی بین داده های دو ستون بر اساس ضریب همبستگی پیرسون برای هر یک از ابزار به شرح زیر اقدام و گزارش گردید.
گوش دادن (92/0)، بیان کردن (88/0)، خواندن (79/0)، نوشتن (91/0).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درمورد آموزش و پرورش، اقتصاد اطلاعات، مدارس متوسطه

3-6 متغیرهای پژوهش:
متغیرهای پژوهش را در سه بخش متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل می توان در دیاگرام زیر مشاهده نمود.

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
برای تجزیه و تحلیل با توجه به ماهیت داده‌ها و نیز اهداف و فرضیات پژوهش، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای تعیین میزان همگنی یا غیر همگنی گروه ها در متغیرهای مورد مطالعه در پیش آزمون از آزمون آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیره29 و با استناد به نتایج آزمون های اثر پیلاپی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و آزمون بزرگترین ریشه روی) و در بخش مقایسه و تحلیل پس آزمون ها، آزمون “تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیش آزمون” استفاده می گردد.
تحلیل کوواریانس نیز نوع دیگری از تحلیل واریانس است که به پژوهشگر امکان می‌دهد تا متغیرهایی را که با متغیر وابسته همبستگی دارند قبل از مقایسه میانگین‌ها کنترل یا اثر آن‌ها را اصلاح کند. این متغیرها را همپراش30 متغیر وابسته می‌نامند (هویت و کرامر، 1389، ص 343).

4-1 مقدمه:
در فصل قبل به روش پژوهش، جامعه‌ی آماری، نمونه، حجم نمونه و روش‌های جمع آوری و شیوه‌ی اجرا و نیز روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و اشاره کردیم. در این فصل، ابتدا با استفاده از روش‌های آمار توصیفی به توصیف وضعیت عملکرد گروه های مورد مطالعه در متغیرهای وابسته در دو بخش پیش آزمون و پس آزمون می پردازیم. در ادامه نتایج حاصل از اجرای پیش آزمون ها را در هر پنج متغیر وابسته در قالب آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره31 به منظور تحلیل همزمان مورد بررسی قرار می گیرند تا وضعیت همگنی یا غیر همگنی گروه های آزمودنی در پیش آزمون ها مشخص گردد. در ادامه ضمن بیان هر فرض داده ها مربوط به هر فرض در قالب آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار می گیرد تا وضعیت هر فرض از جهت تأیید یا عدم تأیید معین گردد.

4-2 الف) توصیف داده ها:
با توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است، در این پژوهش تفاوت بین گروه ها را از لحاظ چند متغیر به طور همزمان مورد بررسی قرار داده، و بنابراین ممکن است هر متغیر به طور جداگانه تفاوت بین

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید