استاندارد
فاصله اطمینان 95 درصدی

حد پایین
حد بالا
آزمایش
933/19
394/0
138/17
729/18
کنترل
59/15
394/0
794/14
385/16

در جدول 11-4 میانگین نمرات پس آزمون دو گروه را که بر اساس اختلاف‌های اولیه تعدیل شده، مطابق انتظار در دو گروه مرتب شده اند. مشاهده می شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه اول، و گروه کنترل در مرحله ی بعدی قرار می گیرد. در نتیجه گفته می شود که روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بیش‌ترین تأثیر مثبت را روی نمرات پس آزمون مهارت خواندن دانش آموزان گروه آزمایش داشته است.

جدول 12-4: خلاصه تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر متغیر مهارت خواندن
منبع تغییر
SS
MS
F
Sig
Eta
پیش آزمون
گروه
خطا
128/21
356/59
713/138
128/21
356/59
383/3
245/6
544/17
017/0
000/0
132/0
300/0

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 12-4 پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان می دهد که روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت خواندن دانش آموزان مورد مطالعه در درس زبان انگلیسی تأثیر مثبت دارد. و اثر معنادار کاربرد نوع روش تدریس (000/0=Sig, 544/17=F) مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت نوع روش تدریس پس از تعدیل اثر دانش پیشین 30 درصد واریانس نمره پسآزمون مهارت خواندن را تبیین مینماید.

فرضیه شماره 4:
آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر میزان سطح مهارت نوشتن نوجوانان تأثیر دارد.
جدول 13-4: ترتیب تأثیر روش‌ها بر نمرات پس آزمون مهارت نوشتن
گروه ها
میانگین تعدیل شده
خطای استاندارد
فاصله اطمینان 95 درصدی

حد پایین
حد بالا
آزمایش
092/15
510/0
062/14
122/16
کنترل
863/11
510/0
833/10
892/12

در جدول 13-4 میانگین نمرات پس آزمون دو گروه را که بر اساس اختلاف‌های اولیه تعدیل شده، مطابق انتظار در دو گروه مرتب شده اند. مشاهده می شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه اول، و گروه کنترل در مرحله ی بعدی قرار می گیرد. در نتیجه گفته می شود که روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بیش‌ترین تأثیر مثبت را روی نمرات پس آزمون مهارت نوشتن دانش آموزان گروه آزمایش داشته است.

جدول 14-4: خلاصه تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر متغیر مهارت نوشتن
منبع تغییر
SS
MS
F
Sig
Eta
پیش آزمون
گروه
خطا
035/0
581/114
374/234
035/0
581/114
716/5
006/0
044/20
938/0
000/0
000/0
328/0

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 14-4 پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان می دهد که روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت نوشتن دانش آموزان مورد مطالعه در درس زبان انگلیسی تأثیر مثبت دارد. و اثر معنادار کاربرد نوع روش تدریس (000/0=Sig, 044/20=F) مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت نوع روش تدریس پس از تعدیل اثر دانش پیشین 33 درصد واریانس نمره پسآزمون مهارت نوشتن را تبیین مینماید.

4-4 جمع بندی و خلاصه نتایج پژوهش:
در جدول زیر خلاصه ی نتایج پژوهش در بررسی فرضیات پژوهش، ارائه گردیده است.
جدول شماره (15-4): خلاصه نتایج پژوهش
ردیف
متغیر وابسته
مقدار F
معناداری
مجذور اتا
1
مهارت گوش دادن
335/4
044/0
096/0
2
مهارت بیان کردن
808/40
000/0
499/0
3
مهارت خواندن
544/17
000/0
300/0
4
مهارت نوشتن
044/20
000/0
328/0

جمع بندی نتایج پژوهش در بررسی 4 فرضیه ی مطرح شده در پژوهش به شکل کلی بیانگر تأثیرگذاری مثبت آموزش مبتنی بر محیط های تعاملی تجربی نسبت به روش مرسوم مدارس در ارتقاء سطح مهارت های زبان آموزی در آموزش زبان انگلیسی است. در یک نگاه کلی به نتایج حاصل از پژوهش (ضرایب اتا) در جدول فوق می توان گفت آموزش مبتنی بر محیط های تعاملی تجربی بیشترین تأثیرگذاری را بر مهارت بیان کردن دانش آموزان داشته و کمترین تأثیرگذاری آن بر مهارت گوش دادن فراگیران بوده است.

5-1 مقدمه:
در این فصل در ابتدا خلاصه ای از پژوهش و نتایج آن به صورت بسیار مختصر ارائه می گردد. در ادامه و در بخش بحث و تفسیر یافته ها، ضمن بررسی نتایج تک تک فرضیات به صورت واحد و جداگانه، به بیان پژوهش های همسو و غیر همسو با نتایج حاصل در هر بخش می پردازیم. در این بخش ضمن بیان دلایل علمی موجود برای تبیین نتایج حاصل در پژوهش و در خصوص نتایج بررسی هر فرضیه، در جهت روشن شدن دلایل علمی نتایج حاصل در پژوهش، تلاش خواهد گردید. در ادامه نیز ضمن بیان پیشنهادات کاربردی مطابق با نتایج حاصل در پژوهش، در بخش پیشنهادات پژوهشی، با توجه به شرایط موجود در پژوهش و تجربیات حاصل شده برای پژوهشگر در زمان اجرای پژوهش، پیشنهادهایی به دیگر پژوهشگران در خصوص انجام پژوهش های مرتبط خواهد شد و در نهایت محدودیت های پژوهش در دو بخش “محدودیت های در اختیار پژوهشگر” و “محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر” بیان می گردد.
5-2 خلاصه ی نتایج پژوهش:
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر مهارت های چهارگانه ی زبان آموزی در درس زبان انگلیسی شامل: گوش دادن، بیان کردن، خواندن و نوشتن در نوجوان 13 تا 16 ساله شهر کرمانشاه صورت گرفت. بر اساس اهداف مورد پیگیری در مطالعه، روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا به شکل شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با در نظر داشتن یک گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان پسر نوجوان سنین 13 تا 16 سال هستند که جهت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به یکی از آموزشگاه های زبان انگلیسی در سطح شهر کرمانشاه در نیمه اول سال تحصیلی 93-92 مراجعه کرده اند. به منظور تعیین نمونه از روش نمونه گیری “نمونه در دسترس” استفاده گردید بدین منظور از بین کلاس‌های موجود در یکی از آموزشگاه های زبان در سطح شهر کرمانشاه 2 کلاس از بین افراد جامعه ی آماری انتخاب و در دو گروه آزمودنی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. تهیه ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش محقق ساخته و با همکاری تعداد 4 نفر از مدرسان با سابقه ی آموزشی و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی صورت گرفت این آزمون ها در چهار بخش گوش دادن (پاسخگویی به 20 سؤال بر اساس شنیدن چهار مکالمه)، بیان کردن (پاسخگویی به بیست جمله ی مکالمه ای)، خواندن (یک متن با بیست سؤال چهار گزینه ای ) و نوشتن (بیست سؤال چهار گزینه ای مربوط به گرامر و ساختار جمله) بود. روایی ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه ی پژوهش در هر چهار بخش توسط مدرسین آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان انگلیسی سطح شهر تعیین گردید. برای تأیید پایایی نیز از روش اجرای دو فرم واحد از یک موضوع بدون فاصله زمانی و با محاسبه ی ضریب همبستگی بین داده های دو آزمون گوش دادن (92/0)، بیان کردن (88/0)، خواندن (79/0)، نوشتن (91/0) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای تعیین میزان همگنی یا غیر همگنی گروه ها در متغیرهای مورد مطالعه در پیش آزمون از آزمون آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیره و با استناد به نتایج آزمون های اثر پیلاپی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و آزمون بزرگترین ریشه روی) و در بخش مقایسه و تحلیل پس آزمون ها، آزمون های “تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیش آزمون” استفاده گردید.
5-3 بحث و تفسیر یافته‌ها:
در این مطالعه 4 فرض اساسی در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه عنوان گردید و با توجه به داده های حاصل در دو بخش پیش آزمون و پس آزمون و بر اساس روشهای صحیح آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل و بررسی واقع گردید.در ادامه این بخش به بررسی نتایج حاصل از هر فرض به صورت مجزا می پردازیم.
در بررسی فرض اول با عنوان “تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر میزان سطح مهارت گوش دادن نوجوانان” نتایج تحلیل داده های حاصل در جدول 8-4 بر اساس آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که اثر معنادار کاربرد نوع روش تدریس “آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی” مورد تأیید واقع گردیده و ضمن اینکه تفاوت عملکرد دو گروه در سطح (05/.=?) به نفع گروه آزمایش معنادار است، با در نظر گرفتن ضریب تأثیر حاصله می توان گفت نوع روش تدریس بعد از تعدیل اثر دانش پیشین مقدار 10 درصد از واریانس نمرات پس آزمون مهارت گوش دادن فراگیران را تبیین می نماید.
نتایج حاصل از تحلیل این فرض با نتایج حاصل از مطالعات گرامی (1382) مبنی بر اهمیت تعامل در یادگیری زبان، یوسفی و همکاران (1388) تأثیر فعال بودن دانش آموزان در یادگیری زبان، ماباسالت (2012) اثربخشی استفاده از محیط های تعاملی اینترنتی بر یادگیری زبان انگلیسی فراگیران، سانکی و همکاران (2010) کاربرد درگیری دانش آموزان در محیط های یادگیری چند وجهی بر ارتقاء سطح مهارت های زبان آموزی، رانالی (2008) مبنی بر اثربخشی بازی های شبیه سازی شده بر ارتقاء سطح واژگان زبان انگلیسی، تان و لئو (2004) اثربخشی قابل توجه استفاده ای موبایل در محیط های تعاملی بر یادگیری زبان انگلیسی، وودوارد (1998) تأثیر شبیه سازی های کامپیوتری بر یادگیری فراگیران، و نتایج فراتحلیل چری هولمز در بین سالهای (1960) تا 1966، همسو و همخوان است. ضمن اینکه در میان مطالعات موجود و در دسترس، مطالعه ای متناقض و غیر همسو با نتایج حاصل در این مطالعه یافت نگردید.
در بررسی فرض دوم با عنوان “تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر میزان سطح مهارت بیان کردن نوجوانان” نتایج تحلیل داده های حاصل در جدول 10-4 بر اساس آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که اثر معنادار کاربرد نوع روش تدریس “آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی” مورد تأیید واقع گردیده و ضمن اینکه تفاوت عملکرد دو گروه در سطح (05/.=?) به نفع گروه آزمایش، معنادار است، با در نظر گرفتن ضریب تأثیر حاصله می توان گفت نوع روش تدریس بعد از تعدیل اثر دانش پیشین مقدار 50 درصد از واریانس نمرات پس آزمون مهارت بیان کردن فراگیران را تبیین می نماید.
نتایج حاصل از تحلیل این فرض نیز با نتایج حاصل از مطالعات گرامی (1382)، یوسفی و همکاران (1388)، ماباسالت (2012)، سانکی و همکاران (2010)، رانالی (2008)، تان و لئو (2004)، وودوارد (1998)، و نتایج فراتحلیل چری هولمز در بین سالهای (1960) تا 1966، همسو و همخوان است. ضمن اینکه در میان مطالعات موجود و در دسترس، مطالعه ای متناقض و غیر همسو با نتایج حاصل در این مطالعه یافت نگردید.
در بررسی فرض سوم با عنوان “تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر میزان سطح مهارت خواندن نوجوانان” نتایج تحلیل داده های حاصل در جدول 12-4 بر اساس آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که اثر معنادار کاربرد نوع روش تدریس “آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی” مورد تأیید واقع گردیده و ضمن اینکه تفاوت عملکرد دو گروه در سطح (05/.=?) به نفع گروه آزمایش معنادار است، با در نظر گرفتن ضریب تأثیر حاصله می توان گفت نوع روش تدریس بعد از تعدیل اثر دانش پیشین مقدار 30 درصد از واریانس نمرات پس آزمون مهارت خواندن فراگیران را تبیین می نماید.
نتایج حاصل از تحلیل این فرض نیز با نتایج حاصل از مطالعات گرامی (1382)، یوسفی و همکارا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید