گروه ها را نشان ندهد. در حالی که ممکن است متغیرهای وابسته با هم همبستگی داشته باشند و ترکیب مناسبی از آن ها این تفاوت را نشان دهد. لذا برای پیدا کردن این ترکیب یک تحلیل واریانس چند متغیری که توان بیشتری از دیگر آزمون ها دارد، ضرورت پیدا می کند. اصل کلی که در تحلیل هایی که ماهیت چند متغیری دارند این است که مجموع موزونی از متغیرهای وابسته استخراج می شوند به نحوی که تفاوت بین میانگین گروه ها از لحاظ این متغیر جدید حداکثر می گردد. این متغیر جدید متغیر متعارف نامیده می شود. نتایج جدول 1-4 با توجه به میانگین های ارائه شده، نشان می دهد که وضعیت دو گروه در متغیرهای مورد مطالعه تقریباً مساوی و اختلاف اندکی در برخی از موارد بین عملکرد دو گروه دیده می شود.

جدول 1-4: میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون برای هر متغیر وابسته
متغیرهای وابسته
گروه
میانگین
انحراف معیار
حجم نمونه

پیش آزمون-پس آزمون
پیش آزمون-پس آزمون

مهارت گوش دادن
آزمایش
کنترل
کل
48/9
77/10
12/10
26/18
01/17
64/17
25/3
16/3
23/3
96/1
42/1
8/1
22
22
44
مهارت بیان کردن
آزمایش
کنترل
کل
34/4
86/4
6/4
5/17
04/14
77/15
73/2
84/3
3/3
62/1
89/1
47/2
22
22
44
مهارت خواندن
آزمایش
کنترل
کل
75/8
31/7
03/8
07/18
68/15
87/16
51/4
73/3
16/4
53/1
37/2
31/2
22
22
44
مهارت نوشتن
آزمایش
کنترل
کل
91/2
91/2
91/2
18/15
86/11
52/13
57/2
03/2
29/2
28/2
03/2
29/2
22
22
44

به منظور تحلیل داده ها و بررسی فرضیات پژوهش در ابتدا لازم است که داده های حاصل از اجرای پژوهش در بخش پیش آزمون در هر یک از متغیرها بررسی و فرض همگنی یا عدم همگنی گروه های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گیرد به منظور انجام این تحلیل در قالب آزمون تحلیل واریانس چند متغیره لازم است در ابتدا پیش فرض های این آزمون مورد بررسی واقع گردد.
همگنی کوواریانس – واریانس: برای بررسی فرض صفر تساوی ماتریس ها کوواریانس در دو گروه از آزمون باکس32 استفاده گردید. در صورتی که فرض صفر تساوی ماتریس ها پذیرفته شود، به این معنی است که فرض همگنی کوواریانس پذیرفته شده است.
تساوی ماتریس های کوواریانس باکس به قرار جدول 2-4 به دست آمده است:
جدول 2-4: آزمون ام باکس
ام باکس
66/17
مقدار F
58/1
درجه آزادی 1
10
درجه آزادی 2
47/843
معناداری
105/0
با توجه به اطلاعات جدول 2-4 می توان دریافت که چون نسبت F در سطح 95 درصد اطمینان معنادار نیست (05/0P)، بنابراین ماتریس های کوواریانس تقریباً مساوی بوده و فرض صفر را نمی توان رد کرد. این اطلاع بدین معنی است که می توان آزمون تحلیل واریانس چند متغیره را برای بررسی همگنی یا غیر همگنی پیش آزمون ها مورد استفاده قرار داد.
همچنین نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس متغیرهای مورد بررسی در پیش آزمون بیانگر آن است که این آزمون همگنی خطای واریانس ها را برابر می داند و مفروضه برابری واریانس ها را زیر سؤال نمی برد لذا استفاده از آزمون مانوا برای بررسی این متغیر مجاز است. این نتایج در جدول 3-4 ارائه گردیده است:

جدول 3-4: نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها
متغیر
مقدار F
درجه آزادی1
درجه آزادی2
معناداری
پیش مهارت گوش دادن
271/0
1
42
606/0
پیش مهارت بیان کردن
007/4
1
42
052/0
پیش مهارت خواندن
297/1
1
42
261/0
پیش مهارت نوشتن
039/1
1
42
314/0

در جدول 4-4 نتایج اجرای آزمون مانوا برای بررسی فرض همگنی یا غیر همگنی گروه های آزمودنی در متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است.
جدول 4-4: آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی همگنی پیش آزمون ها
گروه
V
F
H df
Error df
P
آزمون اثر پیلاپی
131/0
476/1
4
39
229/0
آزمون لامبدای ویلکز
869/0
473/1
4
39
229/0
آزمون اثر هتلینگ
151/0
473/1
4
39
229/0
آزمون بزرگترین ریشه روی
151/0
473/1
4
39
229/0

با توجه به داده های جدول فوق (229/0=P؛ ?473/1=F؛ 869/0=Wilks’ Lambda). می توان گفت بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای مورد مطالعه در پیش آزمون شامل (مهارت گوش دادن، مهارت بیان کردن، مهارت خواندن، و مهارت نوشتن) تفاوت معناداری وجود ندارد و دو گروه از نظر میزان برخورداری از متغیرهای مورد مطالعه همگن می باشند و امکان اجرای آزمایش بر روی آن‌ها وجود دارد.

4-3 ب) تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های پژوهش
در این پژوهش 4 فرضیه مطرح گردید. که میزان تأثیر گذاری دو شیوه ی آموزشی (مبتنی بر محیط های تعاملی تجربی و روش رایج تدریس) را بر متغیرهای (مهارت گوش دادن، مهارت بیان کردن، مهارت خواندن، و مهارت نوشتن) دانش آموزان مورد مطالعه در یادگیری مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی مورد بررسی قرار می دهد.
یافته های مربوط به این بخش با توجه به نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس33 و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه گزارش می شود. لازم به توضیح است که در تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون این 4 مهارت به عنوان متغیر وابسته و نمرات پیش آزمون آن‌ها به عنوان متغیر کمکی (کوواریت34) وارد تحلیل واریانس گردیده است. نکته ی مهمی که در تحلیل کوواریانس باید به آن توجه شود فرض همگنی شیب ها می باشد و در صورتی که فرض خطی بودن یا همگنی شیب های رگرسیون (ضرایب b) رعایت نشود، نتایج کوواریانس صحیح نخواهد بود. زمانی فرض همگنی شیب ها برقرار خواهد بود که میان متغیر کمکی (در این پژوهش پیش آزمون ها) و متغیر وابسته (در این پژوهش پس آزمونها) در همه سطوح عامل (گروه آزمایش و گواه) برابری حاکم باشد. بنابراین در اولین گام، تحلیل فرض همگنی شیب ها مورد آزمون قرار گرفت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوعشخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

جدول 5-4: خلاصه تحلیل بررسی فرض همگنی شیب های رگرسیونی نمره های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل (گروه آزمایش و کنترل)
منبع تغییر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
نسبت F
معناداری
مهارت گوش دادن
پیش آزمون
گروه*پیش آزمون
خطا

192/2
674/1
86/118

1
1
40

192/2
674/1
971/2

738/0
563/0

396/0
457/0
مهارت بیان کردن
پیش آزمون
گروه*پیش آزمون
خطا

485/0
889/3
063/127

1
1
40

0485/0
889/3
177/3

153/0
224/1

698/0
275/0

مهارت خواندن
پیش آزمون
گروه*پیش آزمون
خطا

381/19
941/9
772/128

1
1
40

381/19
941/9
219/3

020/6
088/3

019/0
087/0
مهارت نوشتن
پیش آزمون
گروه*پیش آزمون
خطا

248/0
938/20
436/213

1
1
40

248/0
938/20
336/5

046/0
924/3

831/0
055/0

همگونی شیب رگرسیون ها برای متغیرهای مهارت گوش دادن (536/0=(40و1)F، 457/0=P)، مهارت بیان کردن (224/1=(40و1)F، 275/0=P)، مهارت خواندن (088/3=(40و1)F، 087/0=P)، و مهارت نوشتن (924/3=(40و1)F، 055/0=P)، معنادار نبود.

جدول 6-4: نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها
متغیر
مقدار F
درجه آزادی1
درجه آزادی2
معناداری
پیش مهارت گوش دادن
481/0
1
42
492/0
پیش مهارت بیان کردن
111/0
1
42
741/0
پیش مهارت خواندن
67/1
1
42
203/0
پیش مهارت نوشتن
344/0
1
42
561/0

همچنین آزمون همگونی واریانس های لون جدول (6-4) نیز برای هیچ یک از متغیرهای مهارت گوش دادن (481/0=(42و1)F، 492/0=P)، مهارت بیان کردن (111/0=(42و1)F، 741/0=P)، و مهارت خواندن (67/1=(42و1)F، 203/0=P)، مهارت نوشتن (344/0=(42و1)F، 561/0=P)، معنادار نبود.

نتایج بررسی نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون کالموگراف – اسمیرنف نیز نشان داد که فرض نرمال بودن توزیع نمره های متغیرها برقرار است.

فرضیه شماره 1:
آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر میزان سطح مهارت گوش دادن نوجوانان تأثیر دارد.
جدول 7-4: ترتیب تأثیر روش‌ها بر نمرات پس آزمون مهارت گوش دادن
گروه ها
میانگین تعدیل شده
خطای استاندارد
فاصله اطمینان 95 درصدی

حد پایین
حد بالا
آزمایش
13/18
366/0
396/17
874/18
کنترل
05/17
366/0
308/16
786/17

در جدول 7-4 میانگین نمرات پس آزمون دو گروه را که بر اساس اختلاف‌های اولیه تعدیل شده، مطابق انتظار در دو گروه مرتب شده اند. مشاهده می شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه اول، و گروه کنترل در مرحله ی بعدی قرار می گیرد. در نتیجه گفته می شود که روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بیش‌ترین تأثیر مثبت را روی نمرات پس آزمون مهارت گوش دادن دانش آموزان گروه آزمایش داشته است.

جدول 8-4: خلاصه تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر متغیر مهارت گوش دادن
منبع تغییر
SS
MS
F
Sig
Eta
پیش آزمون
گروه
خطا
285/1
496/12
198/118
285/1
496/12
883/2
446/0
335/4
508/0
044/0
011/0
096/0

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 8-4 پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان می دهد که روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت گوش دادن دانش آموزان مورد مطالعه در درس زبان انگلیسی تأثیر مثبت دارد. و اثر معنادار کاربرد نوع روش تدریس (044/0=Sig, 335/4=F) مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت نوع روش تدریس پس از تعدیل اثر دانش پیشین 10 درصد واریانس نمره پسآزمون مهارت گوش دادن را تبیین مینماید.

فرضیه شماره 2:
آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر میزان سطح مهارت بیان کردن نوجوانان تأثیر دارد.
جدول 9-4: ترتیب تأثیر روش‌ها بر نمرات پس آزمون مهارت بیان کردن
گروه ها
میانگین تعدیل شده
خطای استاندارد
فاصله اطمینان 95 درصدی

حد پایین
حد بالا
آزمایش
499/17
382/0
729/16
270/18
کنترل
046/14
382/0
275/13
817/14

در جدول 9-4 میانگین نمرات پس آزمون دو گروه را که بر اساس اختلاف‌های اولیه تعدیل شده، مطابق انتظار در دو گروه مرتب شده اند. مشاهده می شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه اول، و گروه کنترل در مرحله ی بعدی قرار می گیرد. در نتیجه گفته می شود که روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بیش‌ترین تأثیر مثبت را روی نمرات پس آزمون مهارت بیان کردن دانش آموزان گروه آزمایش داشته است.

جدول 10-4: خلاصه تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر متغیر مهارت بیان کردن
منبع تغییر
SS
MS
F
Sig
Eta
پیش آزمون
گروه
خطا
003/0
339/130
952/130
003/0
339/130
194/3
001/0
808/40
977/0
000/0
000/0
499/0

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 10-4 پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان می دهد که روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت بیان کردن دانش آموزان مورد مطالعه در درس زبان انگلیسی تأثیر مثبت دارد. و اثر معنادار کاربرد نوع روش تدریس (000/0=Sig, 808/40=F) مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت نوع روش تدریس پس از تعدیل اثر دانش پیشین 50 درصد واریانس نمره پسآزمون مهارت بیان کردن را تبیین مینماید.

فرضیه شماره 3:
آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر میزان سطح مهارت خواندن نوجوانان تأثیر دارد.
جدول 11-4: ترتیب تأثیر روش‌ها بر نمرات پس آزمون مهارت خواندن
گروه ها
میانگین تعدیل شده
خطای

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید