بورس چگونه باید انجام گیرد عنوان مینماید که یک سازمان را تنها ازمنظر مالی نباید نگاه کرد وبدین ترتیب سیستم ارزیابی متوازن را بر میگزینند وآنگاه پس از روشن نمودن کارت امتیازی متوازن برای بکارگیری در بورس کالا، اصطلاحاتی برروی آن انجام ودر جنب گزینش کالا وعوامل دولتی بر آن افزوده میگردد.
2-24-2-2- تحقیق دیگری تحت عنوان سنجش عملکرد ساز مانهای تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن به همراه مطالعه موردی توسط شکوه فر (1381) انجام شده است. در این تحقیق محقق تحولات دودهه اخیر و واقعیتهای مدیریتی را با تغییرات بنیادی مواجه ساخته است. امروزه دارایی هایی همچون پرسنل خلاق و رضایتمند، مشتریان وفادار، انعطاف پذیری تجهیزات وخط تولید و… تنها ابزار سازمان برای ایجاد مزیت رقابتی میباشند. چون سیستمهای سنتی فقط داراییهای ملموسی چون تجهیزات، زمین، اقلام و موجودی رادرداراییهای دارای شرکت محسوب میکنند وقابلیت حساب نمودن دارایی هایی چون رضایت پرسنل و انعطافپذیری تولید را نداشتهاند. لذا سعی بر آن دارند تا سیستمهای سنجش عملکرد را به عنوان سیستمی تلفیق شده با فرآیند برنامهریزی استراتژیک معرفی نمایند و نقاط ضعف وقوت آنها را بررسی نمایند و با استفاده از این بررسی نهایتاً الگویی برای سنجش عملکرد سازمان تولیدی تعیین وسازمان مورد مطالعه به کار بگیرد.
2-24-2-3- در تحقیقی که توسط چوب بر (1383) تحت عنوان بررسی عملکرد شرکت توزیع کالا با استفاده از مدل امتیازدهی متوازن- مطالعه موردی شرکت قاسم ایران انجام گرفت. در این تحقیق سعی شده در خصوص نحوهی بررسی عملکرد شرکت قاسم ایران (یکی از بزرگترین شرکتهای توزیع کنندهی کالا در کشور) با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ونتایج حاصل از این بررسی وسایر موارد مرتبط با این تحقیق مباحث گستردهای ارائه گردد. در این بررسی محقق به دنبال این بوده که آیا عملکرد شرکت ایران قاسم متوازن است؟ آیا این سازمان خدماتی در بعد مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی ورشد ویادگیری به صورت توانمند فعالیت مینماید؟ آیا سازمان درچهار بعد مذکور منابع خود را با دقت و هدفمند تخصیص میدهد؟ او سعی کرده است با تمرکز بر هر یک از ابعاد سازمانی ومحیطی این شرکت وبا استفاده از مدل امتیازدهی متوازن، با بکارگیری شاخصهای ارزیابی در هر یک از ابعادهای سازمان، نتایج دقیقی از عملکرد سازمان استخراج گردد وایدهها واقدامات جدیدی جهت بهبود در هر یک از ابعاد مذکور ارائه گردد. در نهایت مدل مفهومی و عملی جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع کالا ارائه گردیده که از طریق آن، علاوه بر ارزیابی فعالیتهای توزیع کالا (شرکتهای پخش)، امکان شناسایی نقاط قوت وزمینههای بهبودنیز فراهم میشود.
2-24-2-4- تحقیق دیگری به عنوان “بررسی همراستایی مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی با کارت امتیازی متوازن وعملکرد سیستمهای اطلاعاتی” توسط ابراهیمی (1384) انجام گرفته است. این تحقیق رابطه هم راستایی مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتیبا کارت امتیازی متوازن وعملکرد سیستمهای اطلاعاتی مورد بررسی قرار میدهد. عوامل موثر بر همراستایی مدیریت استراتژیک سیستم اطلاعاتی و همچنین عوامل موثر بر عملکرد فنآوری اطلاعات ورابطه آنها مورد بررسی قرار میگیرد. از نتایج این تحقیق میتوان دریافت که افزایش (کاهش) همراستایی مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی با کارت امتیازی متوازن باعث افزایش وکاهش عملکرد سیستمهای اطلاعاتی میشود.
2-24-2-5- تحقیقی تحت عنوان در ارائه مدلی جهت تعیین پیش نیازهای فناوری اطلاعات برای اجرای کارت رتبهبندی متوازن در بانک ملت، توسط شکونی (1384) انجام شده است.
مدل توسعه داده شده در این پایان نامه به عنوان تکنولوژی اطلاعات/کارت امتیازی متوازن در قالب یک ماتریس 7*5 به بررسی پیش نیازهای تکنولوژی اطلاعات در مراحل مختلف پیادهسازی کارت امتیازی متوازن میپردازد. این ماتریس شامل 7 ردیف و 5 ستون میباشد. مقدمات و برنامهریزی پروژه، ساخت مدل، اجرای تکنیکی، انسجام سازمانی، انسجام تکنیکی، مراحل پیادهسازی کارت امتیازی متوازن میباشد. ستونها نیز ابعاد تکنولوژی اطلاعات را بررسی میکنند که شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، داده و منابع انسانی میشوند به عبارت دیگر هر درایه از این ماتریس نمایشگر پیش نیاز اجرای کارت امتیازی متوازن در یک مرحله خاص، یک بعد مشخص میباشد. علاوه بر آن این مدل به اندازهگیری میزان آمادگی سازمانها در رابطه با پیادهسازی کارت امتیازی متوازن نیز میپردازد.
2-3- نتیجهگیری
امروزه “برنامه-ریزی استراتژیک” و “مدیریت استراتژیک” الفاظ غالب در مباحث مدیریت و سازمان-داری شده-اند، اما غالباً پیچیدگی روش-ها، مدل-ها و ابزارهای مدیریت استراتژیک و عدم وجود درک و استنباط صحیح و عملیاتی از این مباحث، بعضاً باعث شده است مدیریت استراتژیک در سازمان-ها به تهیه و تدوین یک طرح یا دستورالعمل مکتوب در قالب “برنامه استراتژیک سازمان” بسنده کند و در بهترین شرایط نتایج و خروجی-های این طرح یا دستورالعمل مورد هدف قرار می-گیرد بدون اینکه توجه و اهمیت لازم به روش-های عملی کردن استراتژی-ها مصروف گردد. هرچند مدل-هایی در “حسابداری مالی” و “حسابداری مدیریت” برای شناسایی، اندازه-گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای دستیابی به اهداف سازمانی وجود دارد، ولی به نظر می-رسد این مدل-های متداول قابلیت اندازه-گیری نتایج و دستاوردهای مربوط به برنامه ریزیهای
ستراتژیک را نداشته و لذا معیارها و چارچوب-های جدیدی برای این امر مورد نیاز است. یکی از این روش-ها و معیارهای نوین، کارت امتیازی متوازن می-باشد که با ایجاد چار چوبی جدید برای یکپارچهسازی شاخصهای برگرفته از استراتژی شاخصهای مالی، عملکرد گذشته را مورد ارزیابی قرار می-دهد و در عین حال محرکه-های آتی عملکرد مالی را نیز معرفی میکند. محرکه ها، مشتری هدف، فرآیند کسب و کار داخلی و جنبه-های یادگیری و رشد، حاصل تبیین استراتژی سازمان در قالب اهداف و شاخصهای مشهود است. با وجود این، کارت امتیازی متوازن را باید چیزی فراتر از یک نظام جدید اندازهگیری دانست که میتوان از آن به عنوان یک چارچوب اصلی و سازمان دهنده برای فرایندهای مدیریتی بهره برد. به عبارت دیگر کارت امتیازی متوازن معیاری برای تبدیل استراتژیها از حرف به عمل است که ضمن جبران خلا موجود در اکثر نظامهای مدیریتی، یک فرایند سیستماتیک را جهت اجرا و دریافت بازخورد از استراتژیها ارائه میدهد.

فصل سوم: مواد و روشها و روششناسی تحقیق یا روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه
در عصر دانش، سازمانهایی موفق هستند که استراتژیهای جدید مبنی بر مزیتهای رقابتی را به سرعت اجرا کنند و با یادگیری از بازار و مشتریان، هر جا لازم باشد فرآیندها و عملیات خود را اصلاح کرده و بهبود بخشند. اینها سازمانهای استراتژیک یادگیرنده خواهند بود. هر چه در عصر دانش جلوتر می‌رویم، تکنیک‌های جدیدی ظهور می‌کنند تا توانمندی‌های استراتژیک را برای سرآمدی عملیاتی غنا بخشند. این مدل‌ها همگی از کارت امتیازی متوازن الهام خواهند گرفت که امروزه اثر بخشترین چارچوب برای مدیریت استراتژیک و عملکرد است.
3-2 – روش تحقیق
از آنجا که هر پژوهش از نظر موضوع، اهداف، سوالات و سایر موارد با پژوهشهای دیگر متفاوت است، پژوهشگر باید برای دستیابی به نتیجه صحیح در پژوهش خود، روش مناسبی را اتخاذ نموده و براساس آن پژوهش خود را انجام دهد. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (کمالی شهرکی، 1384). در این فصل به بررسی نوع تحقیق، جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، بررسی روایی ابزار اندازهگیری و روش تحلیل دادهها پرداخته میشود. انتخاب روش یا روشهایی که بتواند به بهترین وجه خصوصیات و ویژگیهای اطلاعات جمعآوری شده را تحلیل و گزارش نماید از اهمیت خاصی برخوردار است. انتخاب روش تحقیق به ماهیت موضوع و اهداف آن بستگی دارد. به عبارت دیگر انتخاب روش تحقیق به پرسشهای تحقیق و امکانات اجرایی تحقیق وابسته است (خاکی، 1379). به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم نمود.
3-2-1- برحسب هدف
در طبقهبندی تحقیقات بر مبنای هدف، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه تعمیم پذیری آنها توجه می‌شود، این نوع طبقهبندی به پنج دسته زیر تقسیم می‌شود:
تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشوند:
3-2-1-1- تحقیق بنیادی: هدف اساسی این تحقیقات آزمون نظریهها و تبیین روابط بین پدیدهها وافزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص میباشد.
3-2-1-2- تحقیق کاربردی: هدف از این تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص میباشد.
3-2-1-3- تحقیق وتوسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین وتشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (طرح و روش و برنامه درسی) انجام میشود.
3-2-2- برحسب نحوه گردآوری داده ها
تحقیقات علمی را براساس چگونگی بدست آوردن دادههای مورد نیاز به دو دسته میتوان تقسیم کرد.
3-2-2-1- تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علت ومعلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایشی استفاده میشود.
3-2-2-2- تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط پدیدههای مورد بررسی است. تحقیق توصیفی را میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد:
3-2-2-2-1- تحقیق پیمایشی
3-2-2-2-2- تحقیق همبستگی
3-2-2-2-3- اقدام پژوهشی
3-2-2-2-4- مطالعات موردی
3-2-2-2-5- تحقیق پس رویدادی (سرمد، 1377، 82-79).
تحقیق حاضر از نظرهدف، جزو پژوهشهای کاربردی محسوب میشود زیرا به توسعه دانش کاربردی در زمینه کاربرد کارت امتیازی متوازن کمک نموده و یافتههای پژوهش مورد استفاده شرکت خودروسازی سایپا قرار خواهد گرفت. و از مبنای نحوه گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی- پیمایشی است. چون جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده میشود. همچنین این تحقیق نوعی تحقیق کیفی است که به صورت موردی انجام میگیرد و مراحل آن شامل موارد زیر است که در نمودار 3-1 نیز مشخص شده است:
الف) انتخاب مورد و تعیین اهداف تحقیق
ب) طرحریزی روش تحقیق
ج) گردآوری داده ها
د) طبقهبندی و سازماندهی داده ها
ه) نتیجهگیری و تهیه گزارش میباشد
در مطالعه موردی، پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبههای بی شمار بررسی میکند. این مورد میتواند یک واحد یا سیستم با حد و مرز مشخ
ص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد. هدف کلی در هر مطالعه موردی مشاهده تفصیلی ابعاد مورد تحت بررسی و تفسیر مشاهده از دیدگاه کل گرا ست. از این رو مطالعه موردی بیشتر به روش کیفی و با تاکید بر فرآیندها و درک و تفسیر آنها انجام میشود. مورد چنان انتخاب میشود که نمایان کننده وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه، یا مثالی از پدیدههای منظور نظر باشد که پژوهشگر میخواهد درباره آنها به درک عمیقی دست یابد (سرمد و همکارن، 1384، 89). مطالعه موردی تحقیقی است که یک ” مورد ” یا ” نمونه ” در عمل مطالعه میشود. در این روش افراد واقعی در شرایط و موقعیتهای واقعی مورد مطالعه قرار میگیرند. در واقع یکی از امتیازهای عمده این روش آن است که علل را در زمینههای واقعی مورد مطالعه قرار میدهد و یقین دارد که زمینه یک تعیین کننده اصلی علتها و معلولهاست (حسن زاده، 1385).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله با موضوعجبران خدمات، ارزش بازار، عملکرد سازمان، اندازه شرکت

از مزایای تحقیقات موردی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- چون اطلاعات بدست آمده براساس تجربه و مطالعه عمیق حاصل میشود، نتایج به واقعیت نزدیکتر است و از لحاظ واقعیت نیرومندتر است.
ب- توصیفها و بینشهای مناسبی از مورد فراهم میکند.
ج- متغیرهای کنترل نشده و رویدادهای پیش بینی نشده را نیز شامل میشود.
د- نتایج آن به سادگی قابل فهم است زیرا به زبان غیر تخصصی و روزمره بیان میشود.
ه- به جنبههای خاص و منحصربه فرد یک تحقیق که ممکن است در برخی تحقیقات نادیده گرفته شود توجه میکنند.
و- زمینه اطلاعاتی مفیدی برای تحقیقات علوم اجتماعی فراهم میآورند.

نمودار3- 1: الگوریتم مراحل انجام تحقیق
3-3- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد یا واحدها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند (سرمد، بازرگان وحجازی، 1388). صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی، 1387، ج 1و 5).
جامعه آماری این تحقیق، شامل تعدادی از کارکنان شرکت خودروسازی سایپا میباشند که تعداد آنها 50 نفر میباشند.
3-4- روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
نمونه بیانگر بخشی از جامعه است که از کل جامعه انتخاب شده و معرف آن است (الزی؛ ترجمه بازرگان، 1366). نمونهگیری بدان سبب ضرورت پیدا میکندکه امکان مطالعه تمام افراد جامعه در خصوص پدیده مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراین، محقق ناچار است قلمرو مطالعه خود را درباره افراد جامعه محدود کند و بجای تمام افراد جامعه، تعدادی را که معرف کل جامعه باشد انتخاب کند.
3-5- روش و ابزار جمعآوری اطلاعات و اندازهگیری داده ها
در این تحقیق دادههای ثانویه (داده‌های که قبلا تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است) از طریق روش کتابخانه ای (فیش برداری) شامل مطالعه کتب، اسناد و مدارک و همچنین مطالب مورد نیاز ازپایگاههای اینترنتی جمعآوری شده و از این دادهها برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است، همچنین داده‌های اولیه (داده هایی که قبلا وجود نداشته و باید توسط خود محقق ایجاد شوند) با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه) جهت آزمون فرضیههای تحقیق بدست‌ آمده است.
پرسشنامه: در تحقیق حاضر، ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه است که یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای


دیدگاهتان را بنویسید