—————-138

ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری——————————————————————– 140
4-1 نتیجه گیری ——————————————————————————– 141
4-2 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر روی رشد گیاه —————————–144
4-3 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان کلروفیل——————————145
4-4 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان فند محلول و نامحلول— —————148
4-5 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان پرولین——————————–150
4-6 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان پروتئین—– ————————-151
4-7 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان بر میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و
پراکسیداز————————————————————————————– 153
4-8 نتیجه گیری کلی—————————————————————————–155
4-9 پیشنهادات ———————————————————————————-156
منابع——————————————————————————————–158
پیوست——————————————————————————————164

فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
جدول1-1 ترکیب MS به ترکیبات اولیه زمان مقایسه شده است که گیاهان رشد بیشتری دارند————— 44
جدول 1-2 مثال های فواید و مضرات کل نیتروژن و NO3- و NH4+ در سطح پایین محیط شوری ———— 47
جدول 1-3 مثال های از محتوای نیتروژن محیط MS،که نتیجه بهبودی رشد و مرفوژنز را دارد—————– 48
جدول1-4 شرایط کشت بافت برای جوانه زدن دانه ها و رشد اطلسی هیبریدا ——————————– 55
فصل دوم :روش کار
جدول2-1 مقادیر عناصر ماکرو در محیط کشت——————————————————– -71
جدول2-2 مقادیر عناصر میکرو در محیط کشت——————————————————— 71
جدول2-3 مقادیر عناصر در محیط واکشت بدون نیترات پتاسیم——————————————– 71
جدول2-4 مقادیر عناصر در محیط واکشت بدون نیترات آمونیوم——————————————- 74
جدول 2-5 جذب های خوانده شده برای تهیه منحنی استاندارد قند های محلول و نا محلول——————— 77
جدول2-6 جذب های خوانده شده برای تهیه منحنی استاندارد پرولین————————————— 80
جدول2-7 جذب های خوانده شده برای تهیه منحنی استاندارد پروتئین————————————— 85
فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری
جدول 4-1 محدوده کافی ترکیب های NH4NO3 و KNO3 —————————————— 142

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
فصل دوم :روش کار
نمودار2-1 منحنی استاندارد قند های محلول و نامحلول—————————————————- 78
نمودار 2-2 منحنی استاندارد پرولین——————————————————————– 80
نمودار 2-3 منحنی استاندارد پروتئین——————————————————————- 85
فصل سوم:نتیجه گیری
نمودار3-1 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین وزن تر اندام هوایی——————————— 96
نمودار3-2 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین وزن تر اندام هوایی———————————- 96
نمودار3-3 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین طول ساقه—————————————– 96
نمودار 3-4 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین طول ساقه—————————————— 98
نمودار3-5 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین مقدار تغییرات وزن خشک اندام هوایی————— 100
نمودار 3-6 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین مقدار تغییرات وزن خشک اندام هوایی—————- 100
نمودار3-7 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین وزن تر کل برگ ها——————————– 102
نمودار3-8 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین وزن تر کل برگ ها——————————— 102
نمودار3-9 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین تغییرات تعداد برگ——————————– 104
نمودار3-10 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین تغییرات تعداد برگ——————————– 104
نمودار3-11 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین مقدار وزن خشک کل گیاه———————— 106
نمودار3-12 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین مقدار وزن خشک کل گیاه————————– 106
نمودار3-13 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین تغییرات طول میانگره—————————— 108
نمودار3-14 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین تغییرات طول میانگره——————————- 108
نمودار3-15 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین تغییرات سطح برگ ها—————————- 110
نمودار 3-16 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین تغییرات سطح برگ ها—————————– 110
نمودار3-17 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین تغییرات طول ساقه——————————– 112
نمودار 3-18 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین تغییرات طول ساقه——————————— 112
نمودار3-19 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم برتغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک ————- 114

ادامه فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار3-20 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر برتغییرات میانگین
نسبت سطح برگ به وزن خشک——— 114
نمودار3-21 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر تغییرات نسبت سطح برگ LAR ———————- 119
نمودار3-22 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر تغییرات نسبت سطح برگ LAR ———————– 119
نمودار3-23 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر تغییرات وزن مخصوص برگ————————— 122
نمودار3-24 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر تغییرات وزن مخصوص برگ—————————- 122
نمودار3-25 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر تغییرات نیترات آمونیوم بر میزان کلروفیل a ————- 125
نمودار3-26 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر تغییرات نیترات آمونیوم بر میزان کلروفیل a ————— 125
نمودار3-27 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر تغییرات نیترات آمونیوم بر میزان کلروفیلb ————– 126
نمودار 3-28 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر تغییرات نیترات آمونیوم بر میزان کلروفیلb ————– 126
نمودار3-29 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر تغییرات نیترات آمونیوم بر میزان کلروفیلa+b ———– 127
نمودار 3-30 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر تغییرات نیترات آمونیوم بر میزان کلروفیلa+b ———— 127
نمودار3-31 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین مقدار میزان پرولین اندام هوایی —————— 129
نمودار3-32 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین مقدار میزان پرولین اندام هوایی——————— 129
نمودار3-33 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین میزان مقدار قند محلول کل اندام هوایی———— 131
نمودار 3- 34 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین میزان مقدار قند محلول کل اندام هوایی———— 131
نمودار3-35 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین میزان مقدار قند نا محلول کل اندام هوایی———- 132
نمودار 3-36 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین میزان مقدار قندنا محلول کل اندام هوایی———— 133
نمودار3-37 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین مقدار میزان پروتئین اندام هوایی—————— 134
نمودار3-38 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین مقدار میزان پروتئین اندام هوایی——————- 135
نمودار3-39 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز اندام هوایی——— 137
نمودار 3-40 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز اندام هوایی———- 137
نمودار3-41 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر میانگین مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز اندام هوایی———— 139
نمودار3-42 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر میانگین مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز اندام هوایی————- 139

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهعزت نفس، مکان کنترل، ادراک خود، آموزش مهارت

فهرست اشکال
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات تحقیق
شکل1-1تعدادی از محققین کشت بافت جهان ——————————————————— 9
شکل1-2شمایی از تاریخچه کشت سلول سلول و بافت گیاهی را نشان می دهد—————————– 10
شکل1-3 سولفور———————————————————————————- 27
شکل1-4 ارتباط تامین ترکیبات تغذیه ای بر رشد——————————————————- 30
شکل1-5 مراحل تبدیل تغییرات و آمونیوم به کلروفیل————————————————– 35
شکل1-6 میکروگرافت ناحیه میانه——————————————————————– 51
شکل1-7 گونه های اطلسی————————————————————————– 53
شکل1-8 فرمول ساختار هورمون های تمایز و رشد گیاهی———————————————– 62
فصل سوم:نتیجه گیری
شکل3-1 اثرات غلظت های نیترات آمونیوم بر گیاه—————————————————– 93
شکل3-2 اثرات غلظت های نیترات پتاسیم بر گیاه——————————————————- 93
فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری
شکل1-4 مسیر تولید کلروفیل از آمونیوم————————————————————- 147

فهرست پیوست
عنوان صفحه
جدول(1 ):نتایج تجزیه واریانس کربوهیدرات محلول تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم ——- 160
جدول( 2): نتایج تجزیه واریانس کربوهیدرات نامحلول تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم—— 161
جدول(3 ): نتایج تجزیه واریانس پرولین تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم——————- 161
جدول(4 ): نتایج تجزیه واریانس پروتئین تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم——————- 162
جدول( 5): نتایج تجزیه واریانس پراکسیداز تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم—————- 163
جدول(6 ): نتایج تجزیه واریانس کاتالاز تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم—————— 163
جدول(7 ): نتایج تجزیه واریانس کلروفیلa تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم—————- 164
جدول(8 ): نتایج تجزیه واریانس کلروفیلb تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم—————– 165
جدول(9 ): نتایج تجزیه واریانس کلروفیلa+b تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم————- 165
جدول(10 ): نتایج تجزیه واریانس وزن خشک کل برگ تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم—– 166
جدول(11 ): نتایج تجزیه واریانس وزن خشک اندام هوایی تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم— 167
جدول( 12): نتایج تجزیه واریانس وزن تر اندام هوایی تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم——- 167
جدول(13 ): نتایج تجزیه واریانس وزن تر کل تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم————— 168
جدول(14 ): نتایج تجزیه واریانس طول میانگره تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات
پتاسیم————- 169
جدول(15 ): نتایج تجزیه واریانس مساحت سطح تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم———— 169
جدول( 16): نتایج تجزیه واریانس طول ساقه تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم————— 170
جدول(17 ): نتایج تجزیه واریانس سرعت رشد تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم————– 171
جدول(18 ): نتایج تجزیه واریانس برگ به وزن خشک تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم——- 171
جدول(19 ): نتایج تجزیه واریانس نسبت برگی تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم————– 172
جدول(20 ): نتایج تجزیه واریانس وزن مخصوص برگی تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم—– 173
جدول(21 ): نتایج تجزیه واریانس جذب خالص تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم————- 173
جدول(22 ): نتایج تجزیه واریانس سطح ویژه برگ تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم———- 174
جدول(23 ): نتایج تجزیه واریانس سرعت رشد نسبی تحت تیمار های نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم——— 175
چکیده:
گیاه اطلسی از تیره سیب زمینی (Solanaceae)است.اطلسی یک گیاه تزینی اقتصادی خوبی بشمار می رود. کشت بافت گیاهی یک نام اختصاری برای کشت پروتوپلاستculture) (Protoplastو کشت بافت(Tissue culture) ،کشت سلول(Cell culture) میباشد.استفاده از فنون کشت بافت،روش انتخابی مناسبی برای اصلاح وارتقای خصوصیات کیفی این گل می باشد.برای این منظور در یک طرح کاملا تصادفی،پایه ای استریل گیاهان اطلسی در محیط پایه ی MS به گروه های شاهد وتیماری تقسیم کرده ایم.
هدف از این پژوهش بررسی اثر غلظت های NH4NO3وKNO3 در محیط های کشت در شیشه


دیدگاهتان را بنویسید