سپاسگزاری :
اینک که این پایان نامه به پایان میرسد،بر خود بایسته می دانم که نخست خدای را سپاس گویم که به من الطاف ویژه ای عنایت نمود ، سپس از زحمات خالصانه اساتید بزرگوارم سرکار خانم دکتر سهامی و جناب آقای دکتر میرجعفری و سرکار خانم دکتر چین آوه تشکر و قدردانی نمایم.

نگار امیری
شهریور 92

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:کلیات
1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2 بیان مساله…………………. 6
1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 10
1-4 اهداف تحقیق 11
1-5 فرضیه های تحقیق. 11
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها. 12
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-1تعهد سازمانی. 15
2-1-1 ابعاد تعهد سازمانی. 20
2-1-2 انواع تعهد سازمانی. 23
2-1-3 عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه های مختلف. 26
2-1-4 دیدگاه ریچرز در مورد کانونهای تعهد سازمانی 29
2-1-5. دیدگاه بکر و بیلینگس در مورد کانون های تعهد سازمانی 29
2-2 کیفیت زندگی کاری………………………………… 30
2-2-1 ماهیت برنامه های کیفیت زندگی کاری 33
2-2-2 نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری. 37
2-2-3 اهداف کیفیت زندگی کاری. 41
2-3-فرهنگ سازمانی 42
2-3-1 ویژگی فرهنگ سازمانی 48
2-3-2. انواع فرهنگ سازمانی 52
2-3-3 سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه های مختلف 54
2-4 پیشینه تحقیق…………………………………………………………… …… 57
2-5 جمع بندی …………………………………………………………………………. 60
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه……………… . 63
3-1روش تحقیق. 63
3-2جامعه آماری…………….. 63
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری. 63
3-4متغیرهای جمعیت شناختی……………………… 64
3-5ابزار جمع آوری اطلاعات……………………….. 65
3-6روش های تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..69
فصل چهارم : نتایج
مقدمه………………………….. 71
4-1 داده های توصیفی 71
4-1-1 متغیر های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………….71
4-2 یافته های استنباطی 74
4-2- 1فرضیه های اصلی پژوهش 74
4-2- 2فرضیه های جزئی 75
فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق. 78
5-1 فرضیه های اصلی……………………… 78
5-2 فرضیه جزئی…………………… 80
5-3 محدودیت های پژوهش 81
5-4 پیشنهادات پژوهشی…………. 81
5-5 پیشنهادات کاربردی……… 82
پیوست ها……………………………………………….. 83
منابع……………………………………………….. 88
چکیده انگلیسی……………………………………………….. 96

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1: ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک جنسیت………………………………………………………………..63
جدول 3-2 : ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک وضعیت تاهل……………………………………………………….63
جدول 3-3 : ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سابقه…………………………………………………………………..63
جدول 3-4: ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سطح تحصیلات ……………………………………………………64
جدول 3-5 : ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سن……………………………………………………………………..64
جدول 4-1 : میانگین و انحراف معیار متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………….71
جدول 4-2 : میانگین و انحراف معیار ابعاد فرهنگ سازما.نی………………………………………………………………….72
جدول 4-3 : میانگین و انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی………………………………………………………………………72
جدول 4-4 : میانگین و انحراف معیارابعاد تعهد سازمانی ………………………………………………………………………72
جدول 4- 5: ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….73
جدول 4-6: نتایج تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی از روی ابعاد کیفیت زندگی کاری به شیوه همزمان………….74
جدول 4-7: نتایج تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی از روی ابعاد فرهنگ سازمانی به شیوه همزمان……………….75
جدول 4- 8: نتایج تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی از روی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ابعاد فرهنگ سازمانی به شیوه همزمان …………………………………………………………………………………………………………………………………..76

عنوان: بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی
نگارش: نگار امیری

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی انجام گرفته است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 200نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر پاسخ دادند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود . تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. . تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی به طور معنی داری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد و کیفیت زندگی کاری پیش بین قوی تری نسبت به فرهنگ سازمانی برای تعهد سازمانی می باشد. یافته ها با توجه به تحقیقات پیشی ن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
واژگان کلیدی:
فرهنگ سازمانی – کیفیت زندگی کاری – تعهد سازمانی

فصل اول : کلیات

1.1. مقدمه
با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های پیوسته‌ای که سازمان ها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها ، منابع انسانی آن‌ها می‌باشد و به همین دلیل توجه به رابطه آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از مفاهیم مطرح در این زمینه تعهد سازمانی کارکنان می‌باشد .
ازشاخص های سنجش میزان برتری سازمان ها نسبت به هم،کارکنان شاغل درآن سازمانها هستندکه میزان وفاداری وتعهدشان باعث میشود وظایف محوله را باکیفیت بالاتری به انجام برسانند. این امر موجب افزایش عملکرد ، بهره وری واثربخشی سازمان می شود.
یکی از مهم ترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی در غرب گسترش یافته ، مساله تعهد سازمانی1 است که در پژوهش حاضر به این موضوع می پردازیم .
تعهد سازمانی یک نگرش و حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد ( تولایی ، باقری ، 1391 ) .
تعهد سازمانی “یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند “(مجیدی،1376،ص 32).
“نیروی انسانی متعهد ، خود را متعلق به سازمان می بیند ، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد و علاوه بر بالندگی خود ، در جهت ترقی و عظمت سازمان گام برمی دارد” . و از این طریق سازمان به فلسفه وجودی خود نزدیکتر می شود در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد مهم و شایان توجه است ، که یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی است و یکی از متغیرهای ما در این پژوهش می باشد . زیرا هنجارها و ارزشهای فرهنگی مورد قبول کارکنان ، تعهد آنان را به سازمان شکل می دهد (طبرسا ، ایمانی دلشاد ، 1386 ، ص 46 ).
در دهه های اخیر، فرهنگ سازمانی از موضوعات مهم پژوهشی در عرصه علم مدیریت بوده است زیرا بر طیف گسترده ای از مسایل فردی و سازمانی مانند تعهد سازمانی کارکنان، وفاداری، گردش کار و رضایتمندی اثر می گذارد.
فرهنگ یکی از مهمترین عوامل موثر بر مدیریت است که نادیده گرفتن آن، عدم انسجام داخلی و عدم انطباق بیرونی را به دنبال خواهد داشت.” ضرورت توجه به فرهنگ تا جایی است که صاحب نظران بر این باورند، اگر قرار است در یک سازمان تغییرات اساسی و موثر به وجود آید فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود. همچنین فرهنگ موجب بالا رفتن تعهد فرد به سازمان و تداوم رویه در رفتار می شود” ) ملکی ، بهرامی ، غلامعلی پور ، 1387 ، ص 67).
فرهنگ سازمانی بستری است ، به هم پیوسته که اجزا سازمان را بهم می چسباند . فرهنگ های سازمانی شالوده تاریخی دارند بدین معنی که نمی‌توان رابطه بین فرهنگ سازمانی و تاریخ را از هم جدا کرد و فرهنگ سازمانی بطور ناگهانی و اتفاقی بوجود نمی‌آید . بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود (یزدی ، 1387).
با بررسی هایی که توسط گروهی از اندیشمندان به عمل آمده فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورهای شناخته شده است و از آنجایی که کارکنان مهمترین سرمایه های سازمان هستند بنا بر این زندگی سازمانی و زندگی شخصی کارکنان مهم است و لازم و ملزوم یکدیگرند که نقش محوری در تحول سازمان ایفا می کنند.”در گذشته فقط بر زندگی شخصی کارکنان تأکید می شد، اما امروزه بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان به یکی از مهم ترین اهداف سازمان تبدیل شده است” ( حاتمی ، میر جعفری ، مجاهدی جهرمی ، 1390 ، ص 25 ).
کیفیت زندگی کاری2 یعنـی نـوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود و این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری (مادّی و معنوی) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. درجه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید