دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرم

تقدیم به:
همسرم و فرزندم

عنوان
صفحه
تشکر و قدردانی……………………………………………………………………………………………………………………
د
اهدا ……………………………………………………………………………………………………………………………………
هـ
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………..
و
فهرست پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………
ح
فهرست جدول‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..
ح
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………
2
1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..
3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………..
6
1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………
7
1-4-1 هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………..
7
1-4-2 اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………………………
7
1-5 فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..
8
1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………
8
1-6-1 بخش اول: تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………..
8
1-6-2 بخش دوم: تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………….
10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
13
2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………….
13
2-2-1 شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف ………………………………………………………………………………….
13
2-2-2 مزایای استفاده از شبیه سازی ……………………………………………………………………………………
13
2-2-3 انواع شبیه سازی و نقش آنها ……………………………………………………………………………………
14
2-2-4 ویژگی های روش ارائه در شیوه ی شبیه سازی ………………………………………………………….
15
2-2-5 موقعیت و محیط یادگیری ……………………………………………………………………………………….
16
2-2-6 تاریخچه توجه به محیط یادگیری ……………………………………………………………………………..
17
2-2-7 محیط آموزش زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………….
18
2-2-8 اهمیت آموزش زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………..
18
2-2-9 رویکردهای آموزش زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………
19
2-2-10 تأثیر نگرش در یادگیری زبان …………………………………………………………………………………
21
2-2-11 عوامل تأثیرگذار بر ضعف زبان انگلیسی دانش آموزان ……………………………………………….
21
2-2-12 تعامل و ارتباط در یادگیری زبان انگلیسی ………………………………………………………………..
23
2-2-13 جمع بندی مبانی نظری …………………………………………………………………………………………
24
2-3 مبانی تجربی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….
25
2-3-1 مطالعات انجام شده در داخل ایران ……………………………………………………………………………
25
2-3-2 مطالعات انجام شده در خارج ایران …………………………………………………………………………..
25
فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
28
3-2 نوع و روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………..
28
3-3 جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………….
28
3-4 ابزار سنجش و اندازه گیری متغیرها ………………………………………………………………………………
29
3-4-1 گوش دادن …………………………………………………………………………………………………………….
29
3-4-2 گفتن …………………………………………………………………………………………………………………….
29
3-4-3 خواندن …………………………………………………………………………………………………………………
29
3-4-4 نوشتن …………………………………………………………………………………………………………………..
29
3-5 تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش ………………………………………………………………………………..
30
3-6 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….
31
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………..
32

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوعطلاق، شخص ثالث، صحت معامله

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
34
4-2 توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………….
34
4-3 تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………..
38
4-4 جمع بندی نتایج ………………………………………………………………………………………………………..
49

فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
51
5-2 خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….
51
5-3 بحث و تفسیر یافته‌ها ………………………………………………………………………………………………….
52
5-4 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………..
56
5-5 پیشنهادهایی پژوهشی ………………………………………………………………………………………………….
57
5-6 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………
57
5-6-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر …………………………………………………………………………..
57
5-6-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر …………………………………………………………………..
57

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….
60
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..
63

پیوست‌ها

ابزار اندازه گیری متغیرها …………………………………………………………………………………………………….
67
خروجی تحلیل داده ها در spss ………………………………………………………………………………………….
74
فهرست جداول

جدول شماره (1-3) : دیاگرام طرح پژوهش …………………………………………………………………………..
28
جدول شماره (1-4) : میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون …………………………
35
جدول شماره (2-4) : آزمون ام باکس ……………………………………………………………………………………
36
جدول شماره (3-4) : نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها ………………..
37
جدول شماره (4-4) : آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی همگنی پیش آزمون ها ………
37
جدول شماره (5-4) : خلاصه تحلیل بررسی فرض همگنی شیب های رگرسیونی ………………………
39
جدول شماره (6-4) : نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها ………………..
40
جدول شماره (7-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید