بر خود لازم میدانم از تمامی اساتید محترمی که در طول دوران تحصیل،اینجانب را مورد لطف وآموزش خود قرار داده اند سپاس گذاری نمایم.
هم چنین جا دارد از اساتید محترم آقایان دکتر امید پور حیدری، دکتر زین العابدین صادقی ، دکتر مهدی بهار مقدم و دکتر احمد خدامی پور که در تهیه و تدوین این پایان نامه مرا یاری نموده اند قدردانی نمایم.

فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………….. صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5-سولات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….7
1-6 – فرضیه های تحقیق 8
1-7- مدل ومتغیرهای تحقیق 8
1-8 – روش تحقیق 8
1-9 – جامعه آماری و روش نمونه گیری 9
1-10- قلمرو تحقیق 9
1-11-روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….9
1-12- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژههای کلیدی تحقیق 10
1-13- ساختار کلی تحقیق 13
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه 15
2-2- مبانی نظری تحقیق 15
2-2-1-مرور بر ادبیات سود و مدیریت سود 15
2-2-1-1-تئوری سود 15
2-2-1-2-مکاتب سود 15
2-2-1-3- مدیریت سود 16
2-2-1-4- تعریف مدیریت سود 17
2-2-1-5- انواع مدیریت سود 18
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………….. صفحه
2-2-1-6- انگیزه های مدیریت سود 18
2-2-1-7- الگوهای مرتبط با مدیریت سود 19
2-2-1-8- نظریه های علمی مرتبط با مدیریت سود 20
2-2-1-9- فرضیه های حاکم بر مدیریت سود 21
2-2-1-10- اقلام تعهدی 22
2-2-1-11- عوامل موثر بر نوع مدیریت سود 23
2-2-1-1-12- هموارسازی سود 24
2-2-1-1-12-1- انگیزه های هموارسازی سود 25
2-2-1-13- ویژگیهای شرکت ها 28
2-2-1-13-1- گروه صنعت 28
2-2-1-13-2- اندازه شرکت 28
2-2-1-13-3- سودآوری 29
2-2-1-13-4- دارایی های وثیقه ای 30
2-2-1-13-5- فرصت های رشد 30
2-3- پیشینه تحقیق 31
2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج 31
2-3-2- تحقیقات انجام شده در ایران 32
2-4- خلاصه فصل 33
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه 35
3-2- هدف تحقیق 35
3-3- تدوین فرضیه های تحقیق 36
3-4- روش تحقیق 36
3-5- روش گردآوری اطلاعات 36
3-6- ابزار تحقیق 37
3-7- حدود پژوهش 37
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………. صفحه
3-8 -جامعه آماری 37
3-9 – تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن‌ها 39
3-10- مدل آماری فرضیه های تحقیق 41
3- 11- روش‌های آماری و انواع آزمون فرضیه‌ها 43
3- 11- 1- تعبیر و تحلیل رگرسیون 43
3-11-2- داده‌های تابلویی (ترکیبی) یا panel data 44
3-11-3- خود همبستگی 46
3-11-4- آزمون معنادار بودن همبستگی 46
3-11-5- آزمون معنادار بودن رگرسیون 47
3-12- خلاصه فصل 48
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 49
4-2- آمار توصیفی 49
4-3- آزمون فرضیه های تحقیق 50
4-3-1- تخمین مدل اول 52
4-3-2- تخمین مدل دوم 54
4-3-3- تخمین مدل سوم 57
4-3-4- تخمین مدل چهارم 58
4-4- خلاصه فصل 60
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- مقدمه 62
5-2- خلاصه تحقیق 62
5-3- اهداف تحقیق 62
5-4- نتایج تحقیق 64
5-5- محدودیت‌های تحقیق 66
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………. صفحه
5-6-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 66
5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 66
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 67
5-8- خلاصه فصل 67
منابع و مآخذ
الف – منابع فارسی 68
ب – منابع انگلیسی 71

چکیده:
این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از دفعات گردش دارایی وحاشیه سود خالص در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق به بررسی و تشریح مفاهیم مربوط به ادبیات مدیریت سود که شامل بیان مکاتب سود، تعاریف مختلف مدیریت سود از دیدگاههای مختلف، انواع مدیریت سود، انگیزه های مدیریت سود، الگوهای مدیریت سود، فرضیات مدیریت سود و عوامل موثر بر مدیریت سود بیان شده است و همچنین ویژگی های شرکت ها شامل اندازه، نوع صنعت و سودآوری مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین داده و اطلاعات مورد نظر از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده اند. که با استفاده از نرم افزار اکسل و نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوزتجزیه و تحلیل شده اند در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی(ترازنامه، صورت حساب سود وزیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1385-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 48 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغییره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد دفعات گردش دارایی‌ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به ویژگی های خاص شرکت دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری نیستند.

واژه های کلیدی: مدیریت سود، دفعات گردش دارایی ها، حاشیه سود خالص،ویژگی های خاص شرکت

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
هدف صورت های مالی ارائه اطلاعات تخلیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گستردهای از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. رقم سود نیز یکی از اجزایی اطلاعات صورتهای مالی است که در تصمیمگیری اشخاص برون سازمانی جهت برآورد ارزش سرمایهگذاری، ارزیابی عملکرد شرکت و غیره موثر است.
سود خالص یکی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری است که توسط استفادهکنندگان درون و برون سازمانی به منظور گرفتن تصمیمهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفادهکنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائه آن توجهی خاص قائل شود. دلایل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجوددارد. برای مثال، اگر شرکتی سود باثباتی گزارش کند، سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهند کرد، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینه سرمایه دارد، یا سهامداران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد.
بنابراین، با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی که سود دارد مدیران همواره در تلاشند که در راستای اهداف خاصی که دنبال میکنند، مبلغ سود گزارش شده را دستکاری نمایند. مسأله اصلی در رابطه با این مطلب، این است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت میکنند و پیامدهای این گونه رفتار چیست؟ و چه عواملی بر مدیریت سود شرکت ها تاثیر دارد؟ از عواملی که میتواند در مدیریت سود تأثیرگذار باشد، میزان بدهی و فرصتهای رشد، دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص شرکت است، بنابراین در این پژوهش تلاش میشود به بررسی اثر دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص شرکت بر مدیریت سود با توجه به برخی از ویژگی های شرکت مانند اندازه، اهرم، نرخ رشد واندازه صنعت مورد آزمون قرار گیرد. جهت بررسی این موضوع از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و به وسیله رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهغرری، تأمین، "

1-2- بیان مساله
مدیریت سود در ادبیات حسابداری از مباحثی است که در حوزه سود حسابداری مطرح میشود. این مبحث در حسابداری از حدود ابتدای قرن بیستم به بعد با تحقیقات مختلفی توسط صاحبنظران رشته حسابداری شکل گرفت. هر یک از این پژوهشها از ابعاد خاصی و با عبارت متفاوتی نظیر دستکاری سود، هموارسازی سود و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداختهاند.
شناخت مدیریت سود در ارزیابی عملکرد اقتصادی کنونی وپیشبینی سودآوری آینده به منظور تعیین ارزش شرکت برای کاربران صورتهای مالی مهم است. اگر چه اغلب تشخیص مدیریت سود دشوار و وقت گیر است به ویژه در تعاریف عام مدیریت سود که در آن انگیزه خاصی برای مدیریت سود وجود ندارد.
در تجزیه و تحلیل دو پونت بازده دارایی های یک شرکت ROA)) از نسبت فروش به خالص داراییهای عملیاتی (ATO) و حاشیه سودخالص یعنی نسبت درآمد عملیاتی به فروش( (PMاستفاده می شود که در بیشتر موارد و به ویژه در کتابهای درسی از تجزیه و تحلیل صورت های مالی به طور گستردهای برای بررسی سودآوری و کارایی عملیاتی استفاده می شود. در تجزیه و تحلیل دو پونت فروش جهتی کلی به سرمایه گذاری و درآمد یک شرکت می دهد و خالص دارای های عملیاتی در ترازنامه و خالص درآمد عملیاتی در صورت سود و زیان ارتباط مستقیمی با فروش دارند.
به عبارت دیگر تغییرات ATO و MP تحقیقات بیشتری در تجزیه و تحلیل کیفت سود هستند باید توجه داشت که تغییرات خلاف جهت در ATOو PM می تواند نشانه مدیریت سود باشد. اساس این مشاهدات درترازنامه و صورت سود زیان است که تضمین می کند مدیریت سود باعث تغییر در خالص دارایی های عملیاتی ودرامد عملیاتی در یک جهت (افزایش یا کاهش)و ATOوPM درخلاف آن جهت می شود. در سودهای که بوسیله فروش مدیریت می شوند این روابط بر قرار هستند: حاشیه سود در فروش های مدیریت شده از حاشیه سود در فروشهای مدیریت نشده بیشتر است اگر بازده دارایی ها در فروش های مدیریت نشده از بازده دارایی هادر فروش های مدیریت نشده کمتر باشد تغییرات مستقیم و مخالف در PMوATO مکمل مفیدی برای اقلام تعهدی غیر عادی در تشخیص مدیریت سود است. (جانسن1،بهار 2012)
نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که اهرم مالی زیاد بالقوه باعث افزایش مدیریت سود از طریق استفاده اقلام تعهدی سود و سایر انتخابهای حسابداری افزایش دهنده سود میگردد. دلیل این کار تلاش در جهت پیشگیری از تخلف مفاد قراردادهای بدهی است.
از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران، وجود فرصت رشد برای شرکت است. در زمانی که مدیر جریان نقدی آزاد نسبتاً زیادی در دست دارد و از سوی دیگر فرصتهای رشد و سرمایه گذاری زیادی برای شرکت موجود باشد، مدیر میتواند این وجوه نقد را در فعالیتهایی در راستای رشد شرکت استفاده کند. در چنین موقعیتی با توجه به اینکه این سرمایه گذاریها در جهت رشد شرکت و در

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید