د منان برای ایشان سلامتی و موفقیت روزافزون آرزومندم.
از استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر محمد مهدی پورسیاه بیدی که با نکته سنجی‌های دقیق و عالمانه در مسیر اجرای این پژوهش مرا یاری نمودند، تقدیر و تشکر می کنم و شادکامی و پیروزی ایشان را از پروردگار متعال می‌طلبم.
هم چنین از کلیه دوستان که در اجرای این تحقیق مرا یاری دادند، سپاسگزاری می نمایم.

تقـدیم به
همسر مهربانم
که در تمام دوران تحصیل همواره یاورو مشوقم بودند، و پدر و مادر مهربانم که وجودم مرهون لطف بی پایان آنهاست.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- تاریخچه و مبدأ ذرت 4
1-3- اهمیت اقتصادی ذرت 7
1-3-1- موارد مصرف و ارزش غذایی ذرت 8
1-4- سطح زیر کشت و تولید ذرت 10
1-4-1- وضعیت تولید ذرت در جهان 10
1-4-2- سطح، میزان تولید و عملکرد ذرت دانهای کشور 11
1-4-2-1- سطح 11
1-4-2-2- میزان تولید 11
1-4-2-3- عملکرد در هکتار 11
1-4-3- وضعیت تولید ذرت در استان ایلام 14
1-5- خصوصیات گیاه شناسی 14
1-6- مشخصات مرفولوژیک 17
1-6-1- ریشه 17
1-6-2- ساقه 18
1-6-3- برگ 18
1-6-4- اندام‌های زایشی(گل آذین) 20
1-6-5- دانه 21
1-5-6- مراحل رشد 21
1-6- هیبریدهای ذرت 22
1-7- اکولوژی ذرت 22
1-8- کاشت 24
1-9- داشت 25
1-10- تأثیر میزان تشعشع خورشید بر تولید 25
1-11- تولید ماده خشک 26
1-12- عملکرد 26
1-13- عملیات برداشت 26
1-13-1- تعیین زمان برداشت 28
1-14- نگهداری ذرت 28
1-15- نیازهای غذایی ذرت 28
1-16- جمع بندی 29

فصل دوم: بررسی منابع
2-1- نقش تغذیه بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت دانه‌ای 31
2-1-1- نیتروژن 31
2-1-2- کارآیی مصرف کود 33
2-1-3- مدیریت صحیح مصرف کودهای نیتروژنی 34
2-2- تاثیر نیتروژن بر میزان پروتئین 36
2-3- تأثیر کاربرد بار ور 2 بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد 37
2-4- تأثیر کاربرد کودهای آلی بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد 38

فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- موقعیت جغرافیایی محل اجرای تحقیق 42
3-2- خصوصیات خاک محل اجرای تحقیق 42
3-3- روش اجرای آزمایش 43
3-4- کاشت آزمایش و اجرای طرح 43
3-4-1- شروع عملیات آبیاری و وجین 44
3-5- مراحل و روش نمونه برداری 44
3-5-1- سطح برگ پرچم 44
3-5-2- تعداد برگ در بوته 45
3-5-3- ارتفاع بوته 45
3-5-4- عملکرد بیولوژیک 45
3-5-5- عملکرد دانه 45
3-5-6- تعداد ردیف در بلال 45
3-5-7- تعداد دانه در ردیف 45
3-5-8- وزن کل بلال 46
3-5-9- وزن چوب بلال 46
3-5-10- قطر بلال 46
3-5-11- قطر چوب بلال 46
3-5-12- وزن هزار دانه 46
3-5-13- شاخص برداشت 46
3-5-14- وزن کاه و کلش 47
3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری طرح 47

فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1 تعداد ردیف در بلال 49
4-2- تعداد دانه در ردیف 50
4-3- وزن هزار دانه 52
4-4- عملکرد دانه 53
4-5- عملکرد بیولوژیک 56
4-6- شاخص برداشت 57
4-7- سطح برگ پرچم 57
4-8- ارتفاع بوته 58
4-9- تعداد برگ 59
4-10- وزن کاه و کلش 61
4-11- وزن بلال 62
4-12- وزن چوب بلال 64
4-13- قطر بلال 65
4-14- قطر چوب بلال 66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 68
5-2- پیشنهادات 68
منابع و مآخذ 69

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-1: مواد موجود در صدگرم دانه ذرت خام 8
جدول 1-2: سطح، تولید و عملکرد ذرت در شش کشور برتر تولید کننده ذرت در سال 2009 10
جدول 1-3: برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتار ذرت دانهای به تفکیک استان در سال زراعی 90- 1389 12
جدول 1-4 : ترکیب بذر ذرت 21
جدول 3-1: خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش 42
جدول 3-2: تجزیه آنیون و کاتیون‌های خاک محل آزمایش 42
جدول 3-3: خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب چاه محل آزمایش 43
جدول 4-1: خلاصه نتایج تجزیه واریانس برخی از صفات مورد بررسی 49
جدول 4-2: مقایسه میانگین برخی از صفات مورد بررسی 50
جدول 4-3: خلاصه نتایج تجزیه واریانس برخی از صفات مورد بررسی 56
جدول 4-4: خلاصه نتایج تجزیه واریانس برخی از صفات مورد بررسی 61
جدول4-5: مقایسه میانگین برخی از صفات مورد بررسی 62

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1: توزیع‌ ‌سطح ذرت دانهای استان‌ها نسبت به کل کشور در سال زراعی 90-1389 13
نمودار 1-2: توزیع‌ ‌میزان تولید ذرت دانهای استان‌ها نسبت به کل کشور در سال زراعی 90-1389 13

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 4-1: اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر تعداد دانه در ردیف 51
شکل 4-2:اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر وزن هزار دانه 53
شکل 4-3:تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر عملکرد دانه 55
شکل 4-4:تأثیر کاربرد بارور 2 بر عملکرد دانه 55
شکل 4-5: اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر عملکرد بیولوژیک 57
شکل 4-6: تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر سطح پرچم 58
شکل 4-7 : اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر ارتفاع بوته 59
شکل 4-8 : تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر تعداد برگ 60
شکل 4-9: تأثیر کاربرد بارور 2 بر تعداد برگ 61
شکل 4-10:تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر وزن بلال 63
شکل 4-11:تأثیر کاربرد بارور 2 بر وزن بلال 63
شکل 4-12:تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر وزن چوب بلال 64
شکل 4-13: تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر قطر بلال 65
شکل 4-14:تأثیر کاربرد بارور 2 بر قطر بلال 66
شکل 4-15: اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر قطر چوب بلال 66

چکیده
به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 (100%کمپوست)، A2 (25% کود نیتروژن + 75% کمپوست)، A3 (50% کود نیتروژنه و 50% کمپوست)، A4 ( 75% کود نیتروژنه و 25 کمپوست)، A5 (100% کود نیتروژنه) و عامل فرعی در دو سطح شامل (B1) تلقیح با کود بیولوژیک بارور2 و عدم تلقیح با کود بیولوژیک بارور2 (B2) است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تلقیح بذور ذرت با بارور 2 باعث افزایش اجزای عملکرد از قبیل تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه و در نهایت تأثیر مثبتی در افزایش عملکرد دانه داشته است. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کودهای آلی به تنهایی قادر به رفع نیازهای غذایی ذرت نبوده و در نهایت منجر به کاهش عملکرد دانه و اجزای عملکرد می‌گردد. لذا می‌بایست در استفاده از این کودها، مقادیر مناسبی از کودهای شیمیایی از قبیل کود نیتروژن، فسفر و پتاس نیز مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این بررسی مشاهده گردید که بیشترین عملکرد ذرت در تیمار تلقیح بذور با بارور 2 و همچنین تیمار کودی 25% کمپوست + 75% کود نیتروژن به‌ترتیب با مقادیر 57/19 و 68/20 تن در هکتار به‌دست آمد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگان مهارت خواندن، سطح مهارت، گروه کنترل

کلمات کلیدی: ذرت،کود نیتروژن،کود بارور2، کمپوست

1-1- مقدمه
رشد و عملکرد گیاهان زراعی در بسیاری از مناطق دنیا توسط تنش‌های محیطی زنده و غیر زنده متعدد محدود می‌گردد. به‌همین علت اختلاف قابل توجهی بین عملکرد واقعی و عملکرد بالقوه محصولات زراعی دیده می‌شود. در دهه‌های آینده با افزایش جمعیت این محدودیت‌ها به‌صورت جدی‌تری بر کشاورزی و منابع طبیعی دنیا اثر خواهد گذاشت. در گذشته اولین رهیافت برای کاهش اثرات تنش محیطی عموما بر استفاده از کودها، اصلاح خاک، آبیاری و استفاده از آفت‌کش‌ها معطوف می‌شد. در برخی مناطق کشاورزی، کاربرد گسترده مواد شیمیایی کشاورزی منجر به شکنندگی اکوسیستم، کاهش ثبات کیفیت فراورده‌ها و حفاظت محیطی شده است. افزایش شوری آب و خاک، خصوصا در مناطقی که شدت بهره‌برداری از اراضی زراعی زیاد است، امری اجتناب ناپذیر و یک مشکل فزاینده است.چنین رهیافت‌هایی اکنون به‌عنوان عوامل بی‌ثباتی اکوسیستم تلقی شده و حداقل در کوتاه مدت گزینه‌ای برای رفع این مشکلات وجود ندارد.
ذرت هم اینک در سطحی قریب به 400 هزار هکتار در کشور کشت می‌شود. از سطح مذکور قریب 2500 هزار تن دانه برداشت می‌شود. البته به‌جز دانه، این محصول برای دستیابی به فراورده‌های متنوع دیگر از جمله تولیدات صنعتی، نشاسته‌ای، صنایع تبدیلی انواع مواد غذایی و استفاده به‌صورت علوفه سبز و سیلو شده نیز کشت می‌گردد. در حال حاضر سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در کشور حدود 100 هزار هکتار می‌باشد.
این مطالعه با اهداف ارزیابی کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای در استان ایلام اجرا گردید. امید است با استعانت خداوند متعال با شناخت پتانسیل‌های ژنتیکی برخی از این هیبریدها و با بررسی میزان تأثیر کاربرد عناصر غذایی مختلف و کودهای بیولوژیک از قبیل ورمی کپوست بر افزایش عملکرد کمی و کیفی ذرت و با معرفی و اقدام برای تولید بذر و ترویج کشت آنها در هزاران هکتار اراضی مستعد تولید ذرت در استان ایلامو سایر مناطق کشور گامی هرچند اندک در افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی وخود کفایی کشورمان برداریم.
1-2- تاریخچه و مبدأ ذرت
ذرت یکی از قدیمی‌ترین گیاهان زراعی است که انسان به‌خواص و اهمیت آن پی برده و در تغذیه خود از آن استفاده نموده است. تحقیقات باستان شناسی در کشور مکزیک مشخص نموده است که این گیاه حدود 4500 سال قبل از تاریخ در آنجا کشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت.
با همه این قدمت، در مورد مبدأ و روند تکاملی این گیاه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. زیرا هیچ گیاه وحشی که ذرت می‌توانست از آن به‌وجود آید، پیدا نشده است. با توجه به چسبیده بودن دانه‌ها به بلال و پوشیده شدن آنها توسط غلاف، این گیاه برای بقای نسل خود کاملاً به انسان وابسته بوده است. در سال 1954 بارگون و همکاران گزارش دادند که گرده ذرت را از عمق 70 متری زمین در مکزیکوسیتیُ با قدمت 80000 سال به‌دست آورده‌اند. این گزارش تأکید بر این موضوع دارد که جدّ ذرت یک رقم وحشی بوده و از دو رگ گیری میان سایر گونه‌ها به‌وجود نیامده است. همچنین روشن می‌شود که مبدأ ذرت آمریکاست. در واکس سال 1954، منگلز دورف 1965 و گالینات 1971 مبدأ ذرت را مورد بحث قرار دادند و همگی بر این موضوع که مبدأ اولیه ذرت قاره امریکاست، اتفاق نظر داشتند.
گیاهشناسی فرانسوی اگوسنت دو سنت هیلر در سال 1829 عنوان کرد که ماهیت غلاف‌دار بودن ذرت طی اهلی شدن آن از بین رفته است. در سال 1986 دکتر منگلزدورف با انجام یک آزمایش به‌نژادی فرضیه خود را در مورد منشأ ذرت مطرح نمود. بنا بر نتایج تحقیقات نامبرده، تئوسینت یک‌ساله برخلاف بعضی نظریات اعلام شده جدّ ذرت نبوده بلکه خود از تلاقی تئوسنیت پایا، با یک رقم ذرت گزینش شده توسط انسان می‌باشد. این رقم در طول زمان از ارقام ذرت غلاف بوجود آمده بود. ضمناً در گزارش فوق تأکید شده است که محل تکامل ذرت مکزیک در امریکای جنوبی می باشد.
ذرت اصلی‌ترین زراعت جهت تأمین موادغذایی درآمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی قبل از کشف قاره جدید بوده است. پژوهش‌های باستان شناسی در کشورمکزیک مشخص نموده است که ذرت حدوداً4500 سال قبل از میلاد در آنجا کشت گردیده

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید