1-1-1- جایگاه شتهی سبز گندم در رده بندی حشرات 5
1-1-2- شکل شناسی شتهی سبز گندم 5
1-1-3- زیستشناسی شتهی سبز گندم 6
1-1-4- مناطق انتشار و دامنهی میزبانی شتهی سبز گندم 7
1-2- تعاریف: 8
1-2-1- مقاومت 8
1-2-2- مقاومت القایی 9
1-2-3- میانگین نرخ نسبی رشد 12
1-2-4- بررسیهای انجام شده روی مقاومت القایی و شاخص میانگین نرخ نسبی رشد 13
پارامترهای رشد جمعیت 24
فصل دوم : مواد و روشها
2-1- شناسایی گونههای مختلف شته و تعیین گونهی غالب. 26
2-2- انجام آزمایشها 26
2-2-1- محل و شرایط آزمایشات 26
2-2-2- پرورش گیاهان میزبان 27
2-2-3- تشکیل کلنی شتهی سبز گندم 27
2-2-4- بررسی مکانیسم مقاومت القایی 28
2-2-5- تهیه جدول زندگی 30
2-2-6- آزمایش روی ارقام گندم برای محاسبه شاخص میانگین نرخ نسبی رشد 32
تجزیه و تحلیل دادهها 34
فصل سوم : نتــایج و بحث
3-1- پارامترهای رشد جمعیت شتهی سبز گندم 35
3-2- میانگین طول دورهی نشو و نما و میزان بقای پورهها 42
3-3- طول عمر حشرات بالغ شتهی سبزگندم 45
3-4- قدرت باروری شتهی سبز گندم 46
3-5- نرخ بقاء و باروری روزانه 47
3-6- میانگین نرخ نسبی رشد 50
نتیجهگیری کلی 52
پیشنهادها 53
منابع 54
پیوست و ضمائم 67

فهرست شکلها
عنوان
صفحه
شکل 1-1- حشرهی کامل بیبال، بالدار و پورههای شتهی سبز گندم…………………………………………………………………………………………
6
شکل 2-1- پرورش گیاه گندم در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………….
27
شکل 2-2- جمع آوری شته سبز گندم از مزارع گندم ……………………………………………………………………………………………………………….
28
شکل 2-3- کلنی شته سبز گندم روی رقم سبلان در ژرمیناتور……………………………………………………………………………………………………………………..
27
شکل 2-4- بررسی پارامترهای زیستی شته سبز گندم در اتاقک رشد با استفاده از قفس برگی…………………………………………………………………….
29
شکل 2-5- ترازوی دیجیتال جهت توزین شته…………………………………………………………………………………………………………………………….
33
شکل 3-1- منحنیهای تغییرات بقا (lx) و باروری ویژهی سنی (mx) شتهی سبز گندم روی تیمارهای زمانی………………………………………….
48

فهرست جدولها
عنوان
صفحه
جدول 3-1- پارامترهای رشد جمعیت شتهی سبز گندم، Sitobion avenae، روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………
35
جدول 3-2- تاثیر تیمارهای زمانی آلودهسازی قبلی روی پارامترهای رشد جمعیت شتهی سبز گندم در رقم شیرودی در شرایط آزمایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
37
جدول 3-3- تاثیر تیمارهای زمانی آلودهسازی روی پارامترهای رشد جمعیت شتهی سبز گندم روی رقم سایسونز در شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
41
جدول 3-4- پارامترهای نشو و نمای شتهی سبز گندم روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………………..
42
جدول3-5- تاثیر 5 تیمار زمانی آلودهسازی روی پارامترهای نشو و نمای شتهی سبز گندم در رقم شیرودی تحت شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
43
جدول 3-6- تاثیر 5 تیمار زمانی آلودهسازی روی پارامترهای نشو و نمای شتهی سبز گندم در رقم سایسونز تحت شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
45
جدول 3-7- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد S. avenae بین دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………….
50
جدول 3-8- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد شتهی سبز گندم بین چند تیمار زمانی آلودهسازی قبلی روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
51
جدول ضمیمه 1- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی صفر……………………………………………………………….
67
جدول ضمیمه 2- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 2 روز…………………………………………………………….
68
جدول ضمیمه 3- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 4 روز……………………………………………………………….
69
جدول ضمیمه 4- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 6 روز…………………………………………………………………
70
جدول ضمیمه 5- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 8 روز………………………………………………………………..
71
جدول ضمیمه 6- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 0 روز……………………………………………………………..
72
جدول ضمیمه 7- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 2 روز……………………………………………………………..
73
جدول ضمیمه 8- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 4 روز…………………………………………………………….
74
جدول ضمیمه 9- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 6 روز…………………………………………………………….
75
جدول ضمیمه 10- جدول باروری شتهی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 8 روز………………………………………………………….
76

فصل اول
مقدمه و مروری بر منابع

مقدمه:
گیاهان تیرهی غلات (Graminae) بطور مستقیم و غیر مستقیم بیشترین اهمیت را در تغذیه انسان داشته و در بین غلات، گندم، Triticum aestivum L.، مهمترین نقش را در دنیا دارد. گندم گیاهی است تک لپهای، علفی و یکساله که دارای گونههای بسیار زیادی میباشد (خدابنده، 1387). گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که توسط انسان کاشته شده و به همین دلیل مهمترین گیاه زراعی به شمار میآید، زیرا کاشت آن از گیاهان دیگر سادهتر بوده و تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوایی متفاوتی است، بیشتر میباشد. حدود 60 درصد مزارع دنیا زیر کشت غلات میباشد که بیشترین مقدار آن زیر کشت گندم است. براساس گزارش اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی در سال 92-1391 سطح زیرکشت گندم در کشور 22/3 میلیون هکتار آبی و 88/13 میلیون هکتار دیم میباشد و سالیانه در حدود 12 تا 13 میلیون تن گندم در کشور تولید میشود. گندم در بیشتر کشورهای جهان به ویژه خاورمیانه، آسیا، روسیه، اروپا، آمریکا، کانادا و ایران مهمترین محصول زراعی است و در طی دوران مختلف، کمبود آن مشکلات زیادی را در جامعه به وجود آورده است (سرافرازی، 1371؛ راشد محصل، 1376). در میان کشورهای جهان، چین، آمریکا و هندوستان از نظر سطح زیر کشت گندم جایگاههای اول تا سوم را دارند (پورصالح، 1374). کشور ایران با دارا بودن مناطق مستعد کاشت گندم تقریبا در بیشتر استانها توان تولیدی زیادی دارد. گندم نیز مانند سایر گیاهان زراعی در دورهی رشد خود مورد حملهی آفات مختلفی قرار میگیرد که در این میان شتهها علاوه بر تغذیه مستقیم با انتقال عوامل بیماریزای گیاهی (ویروسها) خسارت مضاعفی را به گیاهان مورد تغذیه تحمیل میکنند. شتهها خرطوم خود را به آوندهای گیاه میزبان وارد نموده و از شیرهی پروردهی آن تغذیه میکنند (نوری و رضوانی، 1373؛ اختر و همکاران1، 2004). در ایران 10 گونه شته به عنوان آفات اصلی و خسارتزای غلات شناسایی شدهاند، که شتهی سبز گندم یکی از این شتهها است. شتهی سبز گندم با نام علمی (Fabricius) Sitobion avenae از راسته Hemiptera و خانوادهی Aphididaeعامل انتقال بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو2 بوده و یکی از آفات مهم غلات در نقاط مختلف جهان محسوب میشود. این شته بیشترین تراکم را در استانهای تهران و گلستان طی سالهای 73-1372 داشته است، به طوریکه در استان تهران حدود 7/31- 5/94 درصد (نوری و رضوانی، 1373) و در استان گلستان 97 درصد فراونی جمعیت شتهها، مربوط به این شته بوده است (درویش مجنی و رضوانی، 1374). شتهی سبز گندم علاوه بر برگ و ساقه به خوشههای سبز غلات نیز حمله میکند (فرحبخش، 1340). گیاهان میزبان شتهها (از جمله گندم) از نظر تناسب میزبانی از جمله ارزش غذایی، مواد شیمیایی ثانویه و مورفولوژی میتوانند روی باروری، رشد و بقای شتهها تاثیر گذاشته و باعث تغییر در نرخ مرگ و میر و تولید مثل آنها شوند (اسکوتزکو و بوسک پرز3، 2000). جمعیت شتهها در گیاهان میزبان مناسب افزایش پیدا کرده و رشد و ترجیح تولید مثلی آنها در پاسخ به تغییرات کیفیت میزبان تغییر میکند (هونک، 1987؛ هونک و مارتین کوا4، 1999؛ سکورا و دیکسون5، 1996). ترکیبات شیمیایی دفاعی گیاهان در مقابل گیاهخواران باعث کاهش زادآوری شتهها و یا افزایش طول دورهی نشو و نمای قبل از بلوغ آنها میشوند (میچائود6، 1999؛ لگراند و باربوسا7، 2000). مطالعات اخیر نشان دادهاند که آلودگیهای قبلی گیاهان به حشرات باعث القای مقاومت شیمیایی در گیاهان نسبت به حشرات میشود. یعنی هنگامی که گیاه مورد حمله و تغذیه یک حشرهی آفت قرار میگیرد، در واکنش به خسارت حشره در گیاه ترکیبات دفاع شیمیایی تولید شده و یا بر غلظت آنها افزوده میشود و بدین ترتیب نوعی مقاومت القایی در گیاه ایجاد میشود. لذا هدف از اجرای این تحقیق بررسی امکان استفاده از مقاومت القایی در گندم نسبت به شتهی سبز گندم برای استفاده در مدیریت تلفیقی این آفت بوده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درباره اندازه شرکت، انتشار سهام، عملکرد شرکت

شتهی سبز گندم8
جایگاه شتهی Sitobion avenae در رده بندی حشرات به شرح زیر میباشد (بلکمن و استوپ9،

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید