پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عقد نکاح، مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه

موجبات ابهام و اجمال را فراهم می آورد و معیاری برای تعیین استطاعت وجود نداشته و ندارد صحیح نبوده ایشان با این استدلال تهی شرط عندالاستطاعه را باطل دانسته ضمن تاکید بر صحت عقد تعیین مهرالمثل را تجویز می نمایند به حتم اجتهاد این چنینی غیر معقول و فاسد می ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مهریه عندالاستطاعه، عقد نکاح، عدم تمکین

درج شرط فرزند همسر داشته دیگر شرط از موضوعیت افتاده و شرطی بی فایده است اما چون شرط ممتنع بوده و متعهدله (پدر) تأثیری در عدم تحقق آن نداشته، لذا حق فسخ قرارداد را به استناد ماده240 قانون مدنی در مقابل متعهدله می یابد. 2-9-3-2 : شرط اجل بودن مهریه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضمن عقد، فقه و قانون، قانون مدنی

نشده ولی در ماده 215 قانون مدنی منفعت عقلایی داشتن و مشروع بودن از شروط مورد معامله می باشد، و چون مهریه باید تابع شروط اساسی صحت معاملات باشد پس باید این شروط را هم داشته باشد. عقلانی بودن منفعت یعنی در بین جامعه و عقلاء آنرا قبول داشته باشند ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عقد نکاح، احساس امنیت، قواعد عمومی

« اگر شخصی قصد دارد همسر خود را که برای او فرزندانی به دنیا نیاورده است طلاق دهد، او باید مهریه کامل به او داده و هم چنین باید جهیزیه ای را که زن از خانه پدر آورده است پس بدهد و بعد می تواند او را طلاق دهد »13. ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد ازدواج

1-11-3: ارکان دین 321-11-3-1: توجیهاتی در باب اثبات رکن نبودن اجل در دین 331-11-3-1-1: تاثیر رکن بودن اجل در دین حال 331-11-3-1-2: امکان اسقاط اجل از سوی دائن 331-11-3-1-3: اثر فوت مدیون در حال شدن دین 331-12: تاجیل در دین و مهریه 341-12-1: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی عقد نکاح، مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه

موجبات ابهام و اجمال را فراهم می آورد و معیاری برای تعیین استطاعت وجود نداشته و ندارد صحیح نبوده ایشان با این استدلال تهی شرط عندالاستطاعه را باطل دانسته ضمن تاکید بر صحت عقد تعیین مهرالمثل را تجویز می نمایند به حتم اجتهاد این چنینی غیر معقول و فاسد می ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی مهریه عندالاستطاعه، عقد نکاح، عدم تمکین

درج شرط فرزند همسر داشته دیگر شرط از موضوعیت افتاده و شرطی بی فایده است اما چون شرط ممتنع بوده و متعهدله (پدر) تأثیری در عدم تحقق آن نداشته، لذا حق فسخ قرارداد را به استناد ماده240 قانون مدنی در مقابل متعهدله می یابد. 2-9-3-2 : شرط اجل بودن مهریه ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی ضمن عقد، فقه و قانون، قانون مدنی

نشده ولی در ماده 215 قانون مدنی منفعت عقلایی داشتن و مشروع بودن از شروط مورد معامله می باشد، و چون مهریه باید تابع شروط اساسی صحت معاملات باشد پس باید این شروط را هم داشته باشد. عقلانی بودن منفعت یعنی در بین جامعه و عقلاء آنرا قبول داشته باشند ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی عقد نکاح، احساس امنیت، قواعد عمومی

« اگر شخصی قصد دارد همسر خود را که برای او فرزندانی به دنیا نیاورده است طلاق دهد، او باید مهریه کامل به او داده و هم چنین باید جهیزیه ای را که زن از خانه پدر آورده است پس بدهد و بعد می تواند او را طلاق دهد »13. ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد ازدواج

1-11-3: ارکان دین 321-11-3-1: توجیهاتی در باب اثبات رکن نبودن اجل در دین 331-11-3-1-1: تاثیر رکن بودن اجل در دین حال 331-11-3-1-2: امکان اسقاط اجل از سوی دائن 331-11-3-1-3: اثر فوت مدیون در حال شدن دین 331-12: تاجیل در دین و مهریه 341-12-1: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل ادامه مطلب…